2020: Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsuse eelnõud

Päevakorrapunkt nr 1: 2019. a majandusaasta aruande kinnitamine

OTSUS: Kinnitada 2019. aasta majandusaasta aruanne bilansimahuga 262 855 000 (kakssada kuuskümmend kaks miljonit kaheksasada viiskümmend viis tuhat) eurot ning puhaskasumiga 27 760 000 (kakskümmend seitse miljonit seitsesada kuuskümmend tuhat) eurot.

Päevakorrapunkt nr 2: Kasumi jaotamine

OTSUS: Seltsi 2019. aasta majandusaasta puhaskasumi suuruseks on 27 760 000 (kakskümmend seitse miljonit seitsesada kuuskümmend tuhat) eurot. Jaotada dividendidena 20 000 600 (kakskümmend miljonit kuussada) eurot AS-i Tallinna Vesi 31.12.2019 seisuga kogunenud 77 512 000 (seitsmekümne seitsme miljoni viiesaja kaheteistkümne tuhande) eurosest jaotamata kasumist, sh 2019. aasta 27 760 000 (kahekümne seitsme miljoni seitsmesada kuuekümne tuhande) eurosest puhaskasumist, millest A-aktsia omanikele makstakse dividende 1 (üks) euro aktsia kohta ja B-aktsia omanikule 600 (kuussada) eurot aktsia kohta.

Jätta ülejäänud eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata. Mitte teha puhaskasumist eraldisi reservkapitali.

Juhatuse ettepaneku kohaselt otsustas nõukogu esitada üldkoosolekule ettepaneku maksta dividendid aktsionäridele välja 26. juunil 2020. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 12. juuni 2020. aasta arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 11. juuni 2020. Alates 11. juunist 2020 aktsiate omandamistehingu sõlminud isik ei ole õigustatud saama käesoleva otsusega määratud dividende.

Päevakorrapunkt nr 3: Nõukogu liikmete volituste pikendamine

OTSUS 1: Pikendada pr Katrin Kendra AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikme volitusi alates 1. juunist 2020 volituste tähtajaga kaks (2) aastat.

OTSUS 2: Pikendada hr Simon Roger Gardiner’i AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikme volitusi alates 4. juunist 2020 volituste tähtajaga kaks (2) aastat.

OTSUS 3: Pikendada hr Martin Padley AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikme volitusi alates 3. novembrist 2020 volituste tähtajaga kaks (2) aastat.

Päevakorrapunkt nr 4: Audiitori valimine

OTSUS: Nimetada Seltsi 2020. aasta majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers. Maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.