2022: Teade Aktsionäride otsuste vastuvõtmine erakorralist üldkoosolekut kokku kutsumata

AKTSIASELTSI TALLINNA VESI (registrikood 10257326, aadress Ädala 10, 10614 Tallinn) (edaspidi ka „Selts”) juhatus edastab aktsionäridele otsuste eelnõud otsuste vastuvõtmiseks erakorralist koosolekut kokku kutsumata vastavalt äriseadustiku §‑le 2991.

Aktsionärid on oodatud hääletama alltoodud otsuste eelnõude osas Seltsi kodulehel (www.tallinnavesi.ee) avaldatud hääletussedelil ja edastama oma hääled ning  esindusõigust tõendavad alltoodud dokumendid Seltsi juhatusele hiljemalt neljapäevaks 13. jaanuariks 2022 kell 9.00 (siin ja edaspidi Eestis kehtiv kellaaeg). Palume hääletussedeli ja esindusõigust tõendavate alltoodud dokumentide edastamiseks valida viis, mis tagab nende kättetoimetamise eelnimetatud tähtajaks. Kui aktsionär ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.

Otsuste vastuvõtmiseks hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse päeva enne hääletamise lõppemise tähtaja saabumist, s.o. 6. jaanuaril 2022 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Nõukogu poolt kinnitatud juhatuse ettepanekud vastu võetavate otsuste osas on järgmised:

  1. Nõukogu liikme tagasikutsumine
     1.1 Pr Katrin Kendra nõukogust tagasi kutsumine

Kutsuda Seltsi nõukogust tagasi nõukogu liige pr Katrin Kendra. Katrin Kendra volitused lõppevad 13. jaanuaril 2022.

  1. Nõukogu liikme valimine
    2.1. Hr Silver Tamme (Tamm) nõukogu liikmeks valimine

Valida hr Silver Tamm Seltsi nõukogu liikmeks alates 14. jaanuarist 2022 põhikirjajärgseks ametiajaks.
 
Teabe küsimine juhatuselt ja taustinformatsioon

Aktsionäridel on õigus küsida teavet Seltsi juhatuselt e-posti teel, saates oma küsimused hiljemalt 11. jaanuaril 2022 kell 23.59. Andmed nõukogu liikme kandidaadi kohta on avaldatud AS-i Tallinna Vesi kodulehel www.tallinnavesi.ee. Samuti on seal ülevaade dokumentidest, mille aktsionäri volitatud esindaja peab Seltsile koos otsustega esitama.

Küsimused seoses aktsionäride otsuste, esindaja määramise või hääletamisega palume esitada AS-i Tallinna Vesi kommunikatsioonijuhile, pr Laura Korjusele (e-post laura.korjus@tvesi.ee, telefon +372 62 62 271) hiljemalt 11.jaanuaril 2022 kell 23.59.

Küsimused, vastused, otsused ja täiemahuline protokoll avalikustatakse AS-i Tallinna Vesi kodulehel.

Esindaja määramine

Kõigil, kes soovivad määrata endale volikirja alusel tegutseva esindaja, palume edastada digitaalselt allkirjastatud volikirjad e-posti aadressile tvesi@tvesi.ee. Juhul, kui puudub digitaalse allkirjastamise võimalus, palume saata skaneeritud volikiri e-posti aadressile tvesi@tvesi.ee ja originaal postiga Seltsi aadressile Ädala 10, Tallinn 10614. Kui volikiri allkirjastatakse omakäeliselt, palume lisada volitaja isikut tõendava dokumendi koopia, kust nähtub volitaja allkirja näidis. Volikirja vorm on esitatud Seltsi kodulehel, alajaotuses „Investor->Aktsionäride otsuste vastuvõtmine->[…]->Vajalikud isikut tõendavad dokumendid”.

Nõuded aktsionäri ja aktsionäri esindaja volituste tõendamise osas

Aktsionäri esindajal palume koos hääletussedeli ja volikirjaga esitada kehtiva isikut tõendava dokumendi koopia. Juriidiliste isikute puhul palume lisada hääletussedelile kehtiva registrikaardi väljavõte äriregistrist. Füüsilisest isikust aktsionäril palume koos hääletussedeliga esitada kehtiva isikut tõendava dokumendi koopia, kust nähtub aktsionäri allkirja näidis, välja arvatud kui hääletussedel on allkirjastatud digitaalselt. Välisriigi ametiisiku poolt väljastatud iga dokument peab olema kas legaliseeritud või kinnitatud dokumenditunnistuse apostille’iga ning sellele tuleb lisada notariaalselt tõestatud või kinnitatud tõlge eesti keelde. Palume saata eelnimetatud dokumentide skaneeritud koopiad e-posti aadressile tvesi@tvesi.ee ning dokumentide originaalid postiga Seltsi aadressile Ädala 10, 10614 Tallinn kättesaamisega Seltsi poolt hiljemalt 13.01.2022 kell 9.00.

Nõuded hääletussedeli allkirjastamise ja edastamise osas

Aktsionär allkirjastab hääletussedeli kas elektrooniliselt või omakäeliselt. Aktsionär edastab elektrooniliselt allkirjastatud hääletussedeli või koopia omakäeliselt allkirjastatud hääletussedelist e-posti aadressile tvesi@tvesi.ee eespool viidatud tähtajaks. Omakäeliselt allkirjastatud hääletussedel palume edastada ka posti teel Seltsi aadressile Ädala 10, 10614 Tallinn kättesaamisega Seltsi poolt hiljemalt 13.01.2022 kell 9.00.

Teade aktsionäride otsuste vastuvõtmise kohta ilma erakorralist üldkoosolekut kokku kutsumata avaldatakse ajalehes Eesti Päevaleht 22. detsembril 2021.

Aktsionäride poolt vastuvõetud otsused avalikustatakse börsiteatena ja Seltsi veebilehel hiljemalt 13. jaanuaril 2022. Täiemahuline protokoll tehakse aktsionäridele kättesaadavaks pärast seitsme päeva möödumist aktsionäridele seisukoha esitamiseks antud tähtpäevast.