Juhtimispõhimõtted

Strateegilised eesmärgid

Oleme paika pannud viis strateegilist eesmärki, mis peavad silmas meie erinevate huvigruppide huve. Selleks, et seatud eesmärgid saavutada, on oluline teha nende huvigruppidega tihedat koostööd.

Tipptasemel tootmistulemused

Ettevõtte jätkuv prioriteet on pakkuda oma klientidele usaldusväärset ja kvaliteetset joogiveeteenust. Peame tagama, et kõik meie tegevused, alates toorvee kogumisest kuni reovee puhastamiseni, toimuksid kooskõlas rangete keskkonnaalaste õigusaktidega.

Õigeaegsete investeeringute abil hoiame ära suuremaid katkestusi oma tootmisprotsessides, mis võiksid seada ohtu ettevõtte vastavuse nõuetele ja tuua kaasa märkimisväärse mainekahju. Kaasaegse tehnoloogia ja töövõtete rakendamine võimaldavad meil tegutseda tõhusamal ja ohutumal moel.

Selleks, et saavutada tipptasemel tootmistulemusi:

 1. investeerime õigeaegselt oma varadesse;
 2. rakendame jätkusuutlikke praktikaid ja parimaid tehnoloogiaid.
Rahulolevad kliendid ja kogukond

Tallinna Vesi pakub oma teeninduspiirkonna elanikele elutähtsat teenust. Vastutame kvaliteetse joogiveeteenuse ja usaldusväärse reovee ärajuhtimisteenuse osutamise eest.

Suurepärane klienditeenindus põhineb kliendi vajaduste täpsel mõistmisel, probleemide ennetamisel ning kaebuste kiirel ja viisakal lahendamisel. Soovime, et kliendid usal­daksid meid ja meie pakutavat teenust.

Kliendi rahulolu hoidmiseks peame käima kaasas uusima tehnoloogiaga ning olema kliendile igal ajal ja erinevate suhtluskanalite kaudu kättesaadavad.

Selleks, et tagada klientide ja kogukonna rahulolu:

 1. täidame oma lubadusi;
 2. lihtsustame ja vähendame suhtlusvajadust.
Professionaalsed ja pühendunud töötajad

Tipptasemel tootmistulemusi ei ole võimalik saavutada ilma pühendunud töötajateta. Töötajad on meie suurim vara, seetõttu loome keskkonna, milles teotahtelistel ja pühendunud töötajatel oleks võimalik töötada nii ettevõtteüleste kui igaühe individuaalsete karjäärieesmärkide saavutamise nimel. Toetame oma töötajate arengut erinevate koolituste ja arenguprogrammide kaudu.

Meie jaoks on ülioluline töötajate ja ettevõtte tegevusega kokku puutuvate inimeste tervise hoidmine ja ohutuse tagamine. Töötervishoid ja -ohutus on kesksel kohal kõigis meie tegevustes ning siinkohal ei tee me järeleandmisi. Oleme võtnud kohustuse kindlustada ohutu töökeskkond ja tagada, et meie töökohad ning varustus vastavad nõutud tasemele ja vajadustele. Eeldame kõigi nõuete täitmist nii enda töötajatelt kui ka partneritelt (nõuded remondi- ja ehitusobjektidel töötamiseks leiab siit).

Arvestades ettevõtte töötajate vanuselist struktuuri on meie jaoks ülioluline rakendada järelkasvu planeerimisel süsteemset lähenemist ja tegevuskava. Usume, et kõige tugevamad on meeskonnad, kus töötab nii uusi kui ka kogenud töötajaid, et säiliks tugev praktiline kogemus ja lisanduks innovaatilisi ideid.

Julgustame oma töötajaid pidevalt õppima ja end arendama, pakkudes selleks tuge ning ettevõttesiseseid karjäärivõimalusi.

Selleks, et tagada töötajate professionaalsus ja pühendumus:

 1. loome positiivse tööohutuskultuuri;
 2. planeerime süstemaatiliselt järelkasvu;
 3. arendame motiveerivat töökeskkonda.
Jätkusuutlik finantstegevus

Meie eesmärk on kasvatada ettevõtte väärtust, et tagada sobiv dividenditootlus ja aktsia turuväärtus. Tootmiskulude katmiseks, investeeringute tegemiseks ja investoritele piisava tulukuse tagamiseks on olulised nii jätkusuutlik müügitulu kui ka kõrge maksete laekumise tase. Aktsionäride ootuste täitmiseks ja investeeringute piisava finantseerimise tagamiseks on oluline tugev kapitali struktuur.

Selleks, et tagada ettevõtte finantsiline jätkusuutlikkus:

 1. säilitame jätkusuutliku tulude taseme;
 2. täidame aktsionäride ootusi;
 3. tagame tugeva kapitalistruktuuri.
Watercomi jätkusuutlik kasv

Otsime pidevalt viise, kuidas kasvatada ettevõtte väärtust ning tagame Watercomi tasakaalustatud kasvu.

 1. Tagame Watercomi jätkusuutliku kasvu.

 

Meie väärtused