2023: Informatsioon audiitori kandidaadi kohta

Nõukogu ettepanek on nimetada Seltsi 2023. ja 2024. aasta majandusaasta audiitoriks Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876) ning anda Seltsi juhatusele õigus nimetatud audiitoriga kehtiva lepingu (sh audiitori tasustamise korra) pikendamiseks kaheks aastaks.

Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers on andnud ASile Tallinna Vesi kinnituse, et neile teadaolevalt ei eksisteeri ühelt poolt Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers, selle juhtorganite ega juhtivaudiitori ning teiselt poolt ASi Tallinna Vesi ega selle juhtorganite vahel mitte mingisuguseid töö-, majandusalaseid ega muid suhteid, mis võiksid mõjutada nende sõltumatust audiitorina.

Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers on 2022. a majandusaastal osutanud ASile Tallinna Vesi auditeerimisteenuseid Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers ja ASi Tallinna Vesi vahel sõlmitud lepingu alusel, milles on määratletud audiitori tööülesanded, ajakava ja tasu.

Nõukogu hinnangul on AS PricewaterhouseCoopers osutanud auditeerimisteenuseid kooskõlas eelnimetatud lepinguga ning nõukogul ei ole pretensioone auditeerimisteenuste kvaliteedi osas.