2020: Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

AKTSIASELTSI TALLINNA VESI (registrikood 10257326, aadress Ädala 10, 10614 Tallinn) (edaspidi ka „Selts”) juhatus teatab, et Seltsi aktsionäride korraline üldkoosolek toimub neljapäeval, 28. mail 2020 algusega kell 09.00 (GMT+3) AS-i Tallinna Vesi Paljassaare Reoveepuhastusjaama (Paljassaare põik 14, Tallinn) võimlas.

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. 21. mail 2020 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Nõukogu poolt kinnitatud aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord koos järgmiste ettepanekutega:

  1. 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu ettepanek:

Kinnitada 2019. aasta majandusaasta aruanne bilansimahuga 262 855 000 (kakssada kuuskümmend kaks miljonit kaheksasada viiskümmend viis tuhat) eurot ning puhaskasumiga 27 760 000 (kakskümmend seitse miljonit seitsesada kuuskümmend tuhat) eurot.

  1. Kasumi jaotamine

Nõukogu ettepanek:

Seltsi 2019. aasta majandusaasta puhaskasumi suuruseks on 27 760 000 (kakskümmend seitse miljonit seitsesada kuuskümmend tuhat) eurot. Jaotada dividendidena 20 000 600 (kakskümmend miljonit kuussada) eurot AS-i Tallinna Vesi 31.12.2019 seisuga kogunenud 77 512 000 (seitsmekümne seitsme miljoni viiesaja kaheteistkümne tuhande) eurosest jaotamata kasumist, sh 2019. aasta 27 760 000 (kahekümne seitsme miljoni seitsmesada kuuekümne tuhande) eurosest puhaskasumist, millest A-aktsia omanikele makstakse dividende 1 (üks) euro aktsia kohta ja B-aktsia omanikule 600 (kuussada) eurot aktsia kohta.

Jätta ülejäänud eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata. Mitte teha puhaskasumist eraldisi reservkapitali.

Juhatuse ettepaneku kohaselt otsustas nõukogu esitada üldkoosolekule ettepaneku maksta dividendid aktsionäridele välja 26. juunil 2020. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 12. juuni 2020. aasta arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 11. juuni 2020. Alates 11. juunist 2020 aktsiate omandamistehingu sõlminud isik ei ole õigustatud saama käesoleva otsusega määratud dividende.

  1. Nõukogu liikmete volituste pikendamine

3.1. Pr Katrin Kendra AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikme volituste pikendamine alates 1. juunist 2020

Nõukogu ettepanek:

Pikendada pr Katrin Kendra AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikme volitusi alates 1. juunist 2020 volituste tähtajaga kaks (2) aastat.

3.2. Hr Simon Roger Gardiner’i AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikme volituste pikendamine alates 4. juunist 2020

Nõukogu ettepanek:

Pikendada hr Simon Roger Gardiner’i AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikme volitusi alates 4. juunist 2020 volituste tähtajaga kaks (2) aastat.

3.3. Hr Martin Padley AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikme volituste pikendamine alates 3. novembrist 2020

Nõukogu ettepanek:

Pikendada hr Martin Padley AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikme volitusi alates 3. novembrist 2020 volituste tähtajaga kaks (2) aastat.

  1. Audiitori valimine

Nõukogu ettepanek:

Nimetada Seltsi 2020. aasta majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers. Maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

  1. Juhatuse esimehe ülevaade

———————————–

Eriolukorrast lähtuvad meetmed

Seoses Eesti Vabariigis kehtestatud eriolukorraga ja selle raames rakendatud meetmetega, eesmärgiga hoida kõigi aktsionäride ja üldkoosolekul osalejate tervist, palub AS Tallinna Vesi tungivalt aktsionäridel võimalusel osaleda üldkoosolekul kas volitatud esindaja kaudu või hääletada elektrooniliselt enne üldkoosolekut. Soovitame määrata esindajaks AS-i Tallinna Vesi peajurist Mailis Kullerkupp-Jõekaar, kellele saate anda volikirja alusel täpsed juhised teie nimel hääletamiseks iga päevakorrapunkti osas. Sellisel viisil saate hääletada vastavalt enda soovile samal ajal vältides ühte ruumi kogunemist paljude teiste inimestega ning vähendades haigestumise riski.

Vähendamaks nakkuse leviku võimalusi ei pakuta osalejatele kohvi ega suupisteid.

Juhul, kui peate oluliseks üldkoosolekul füüsiliselt osaleda, palume, et annaksite enda soovist meile kindlasti teada e-posti aadressile eliis.randver@tvesi.ee hiljemalt 25.05.2020, et saaksime teha vajalikud ettevalmistused eriolukorras kehtestatud nõuete täitmiseks ning kõikide osalejate turvalisuse tagamiseks. Üldkoosolekul füüsiliselt osalevad aktsionärid peavad alluma osalejate tervise kaitsmiseks antavatele juhistele ja korraldustele. Koosolekule ei lubata isikuid, kellel on haigustunnused (köha, nohu, palavik).

Täiendavate küsimuste võtmine üldkoosoleku päevakorda

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 12.05.2020. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 24.05.2020 päeva lõpuks (s.o kl 23:59 GMT+3). Nende õiguste teostamise kord on avaldatud AS-i Tallinna Vesi kodulehel www.tallinnavesi.ee, kus avaldatakse ka aktsionäride poolt esitatud otsuste eelnõud ja põhjendused pärast nende laekumist.

Teabe küsimine juhatuselt ja taustinformatsioon

Pärast üldkoosoleku päevakorra, sh täiendavate punktide ammendamist, saavad aktsionärid küsida juhatuselt teavet Seltsi tegevuse kohta vastavalt AS-i Tallinna Vesi kodulehel www.tallinnavesi.ee avaldatud korrale. Aktsionäridel on õigus küsida teavet Seltsi juhatuselt ka e-posti teel, saates oma küsimused enne üldkoosoleku toimumist. Taustinformatsioon päevakorra kohta, AS-i Tallinna Vesi 2019.a majandusaasta aruanne, nõukogu aruanne, audiitori aruanne, kasumi jaotamise ettepanek, esitatud otsuste eelnõud ja aktsionäride esitatud põhjendused täiendavate päevakorrapunktide kohta koos vastavate otsuste eelnõudega ning muud seaduse kohaselt avalikustamisele kuuluvad andmed ja muud seaduse kohaselt üldkoosolekule esitatavad dokumendid ning päevakorraga seotud muu oluline teave, sh andmed nõukogu liikmete kandidaatide kohta, on avaldatud AS-i Tallinna Vesi kodulehel www.tallinnavesi.ee. Samuti on seal ülevaade dokumentidest, mis peavad aktsionäril üldkoosolekul osalemiseks (kas isiklikult või esindaja vahendusel) kaasas olema.

AS-i Tallinna Vesi 2019. aasta majandusaasta aruandega, nõukogu aruandega ning audiitori aruandega saab tutvuda ka Nasdaq Baltic’u kodulehel http://www.nasdaqbaltic.com.

Küsimused seoses aktsionäride korralise üldkoosoleku, selle päevakorra, esindaja määramise või elektroonilise hääletamisega palume esitada AS-i Tallinna Vesi kliendisuhete ja kommunikatsiooni juhile, pr Eliis Randverile (e-post eliis.randver@tvesi.ee, telefon +372 62 62 275). Küsimused, vastused ja üldkoosoleku protokoll avalikustatakse AS-i Tallinna Vesi kodulehel. Eeltoodud e-posti aadressil saab saata ka kirjaliku teate aktsionäri esindaja määramisest või esindaja volituste tagasivõtmisest hiljemalt üldkoosoleku eelsel tööpäeval 27.05.2020.

Esindaja määramine

Kõigil, kes soovivad määrata endale volikirja alusel tegutseva esindaja, palume informeerida meid sellest hiljemalt 27.05.2020 ja edastada digitaalselt allkirjastatud volikirjad e-posti aadressile tvesi@tvesi.ee. Juhul, kui puudub digitaalse allkirjastamise võimalus, palume saata skaneeritud volikiri e-posti aadressile tvesi@tvesi.ee ja originaal postiga aadressile Ädala 10, Tallinn 10614. Volikirja vorm on esitatud AS-i Tallinna Vesi kodulehel, alajaotuses „Investor->Aktsionäride üldkoosolek->[…]->Üldkoosolekul osalemiseks vajalikud isikut tõendavad dokumendid“.

Elektroonilise hääletamise kord ja juhised

Tulenevalt Seltsi põhikirja punktist 6.2.9 on aktsionäridel võimalik üldkoosoleku päevakorras olevate otsuste eelnõude üle hääletada elektrooniliste vahendite abil järgmiselt:

(I) hääletada saab alates üldkoosoleku kutse avaldamisest kuni 27. mail 2020 kella 17.00-ni (GMT+3);

(II) elektrooniliseks hääletamiseks koostatud hääletussedeli vorm on esitatud AS-i Tallinna Vesi kodulehel, alajaotuses „Elektroonilise hääletuse hääletussedeli vorm“;

(III) elektrooniliseks hääletamiseks täidab aktsionär hääletussedeli vastavalt selles toodud juhistele, allkirjastab selle digitaalselt (ID-kaardi, digi-ID või Mobiil-ID abil) ning edastab digitaalselt allkirjastatud hääletussedeli e-posti aadressile tvesi@tvesi.ee;

(IV) elektrooniliselt hääletanud aktsionär loetakse üldkoosolekul osalevaks ning tema aktsiatega esindatud hääled arvestatakse üldkoosoleku kvoorumi hulka.

Registreerimine üldkoosolekule

Korralisest üldkoosolekust füüsiliselt osa võtta soovivate aktsionäride registreerimine algab 28. mail 2020 kell 08.00 (GMT+3) üldkoosoleku toimumise kohas. Registreerimine lõpeb kell 09.00 (GMT+3). Aktsionäri esindajal palume kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument ja kehtiv kirjalik volikiri. Juriidiliste isikute puhul palume kaasa võtta lisaks ka kehtiv registrikaardi väljavõte. Välisriigi ametiisiku poolt väljastatud iga dokument peab olema kas legaliseeritud või kinnitatud dokumenditunnistuse apostille’iga ning sellele tuleb lisada notariaalselt kinnitatud tõlge eesti keelde.

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldatakse ajalehes Eesti Päevalehes 06.05.2020.

AS Tallinna Vesi jätab endale õiguse üldkoosolek ära jätta, kui selgub, et osalejate arvu tõttu või muul põhjusel ei ole koosoleku läbiviimine eriolukorrast tingituna mõistlikult võimalik.