21.05.2013

AS-i Tallinna Vesi aktsionäride korraline üldkoosolek toimus teisipäeval, 21. mail 2013.a kell 09.20-10.50 Hotell Euroopa 2. korruse konverentsiruumis “Lääne-Euroopa”. Ettevõtte 20 miljonist häälest oli koosolekul esindatud 15 180 751 häält, s.o 75,90% häältest.

KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD:

1. 2012.a majandusaasta aruande kinnitamine

OTSUS: Kinnitada 14 987 288, s.o 98,73% poolthäälega AS-i Tallinna Vesi 2012. majandusaasta aruanne.

2. Kasumi jaotamine

OTSUS: Kinnitada 14 942 582, s.o 98,43% poolthäälega kasumi jaotamise ettepanek. Seltsi 2012. majandusaasta puhaskasumi suuruseks on 22 599 000 (kakskümmend kaks miljonit viissada üheksakümmend üheksa tuhat) eurot. Jaotada dividendidena 17 400 600 (seitseteist miljonit nelisada tuhat kuussada) eurot AS-i Tallinna Vesi 31.12.2012.a seisuga kogunenud 46 661 000 (neljakümne kuue miljoni kuuesaja kuuekümne ühe tuhande) eurosest jaotamata kasumist, sh 2012. a 22 599 000 (kahekümne kahe miljoni viiesaja üheksakümne üheksa tuhande) eurosest puhaskasumist, millest A-aktsia omanikele makstakse dividende 0,87 eurot (kaheksakümmend seitse eurosenti) aktsia kohta ja B-aktsia omanikule 600 (kuussada) eurot aktsia kohta. Jätta eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata ning mitte teha puhaskasumist eraldisi reservkapitali. Maksta dividendid aktsionäridele välja 14. juunil 2013.a ja fikseerida dividendiõiguslike väärtpaberiomanike nimekiri 04. juuni 2013.a kella 23.59 seisu alusel.

3. Nõukogu liikme tagasikutsumine

OTSUS: Seoses sõltumatute nõukogu liikmete vahetust puudutava hea ühingujuhtimise tavaga kutsuda 15 000 960, s.o 98,82% poolthäälega AS-i Tallinna Vesi nõukogust tagasi hr Valdur Laid.

4. Nõukogu liikme valimine

OTSUS: Valida 14 987 830, s.o 98,73% poolthäälega hr Allar Jõks sõltumatu liikmena AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks alates 21.05.2013.a.

5. Audiitori valimine

OTSUS: Määrata 14 950 537, s.o 98,48% poolthäälega Seltsi 2013. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers ning juhtivaudiitoriks hr Ago Vilu. Kiita heaks audiitoriga sõlmitud lepingus audiitori tasustamise kord.

6. Juhatuse esimehe ülevaade erastamislepingu vaidluse teemal

Juhatuse esimehe ülevaade erastamislepingu vaidluse teemal on leitav siit.