Teenusleping

Teenusleping sõlmitakse kinnistu omaniku või kinnistusraamatusse kantud valdajaga, kelle kinnistu on ühendatud vahetult väljaspool kinnistut avalikul maal asuva AS-ile Tallinna Vesi kuuluva ühisveevärgi- ja/või -kanalisatsioonitorustikuga.

Teenuslepingu lahutamatuks osaks on piiritlusjoonis. Piiritlusjoonis on graafiline joonis, kuhu märgitakse AS-ile Tallinna Vesi kuuluvad torustikud (ühisveevärk ja -kanalisatsioon) ja kliendile kuuluvad torustikud (kinnistu veevärk ja kanalisatsioon) ning liitumispunktid.