Terviseameti riskihinnang

Kokkuvõte Terviseameti riskihinnangust seoses coli-laadsete bakterite võimaliku sisaldumisega joogivees

Terviseamet koostas 2020. aastal riskihinnangu seoses coli-laadsete bakterite esinemisega AS Tallinna Vesi veevärkide joogivees. Hinnangu eesmärk oli analüüsida, kas coli-laadsete bakterite esinemine joogivees kujutab seda tarbivatele inimeste tervisele ohtu ja anda konkreetseid soovitusi sellises olukorras käitumiseks. Järgnevalt leiate lühikokkuvõtte riskihinnangu tähtsaimatest järeldustest.

Aastate lõikes on AS Tallinna Vesi pakutava joogivee kvaliteet püsinud kõrge. 2019. aastal asuti juurutama uut mikrobioloogilise analüüsimeetodit, mille tulemusena hakkasid ilmnema probleemid nõuetele vastavusega. Seoses sellega asus Terviseamet koostöös AS-ga Tallinna Vesi uurima põhjusi, mis viisid selle muutuseni. Riskihinnangu tulemustest järeldub, et tõenäoliselt esinesid coli-laadsed bakterid ka varasemalt joogivees (enne tundlikuma joogivee analüüsimeetodi kasutusele võttu), kuid varasem uuringumeetod neid enamasti ei tuvastanud (üksikuid leide esines). Sarnast muutust on analüüsitulemustes ilmnenud ka teistes riikides.

Terviseamet analüüsis haigestumust joogivee tarbimispiirkonnas aastate lõikes, leitud coli-laadsete bakterite liike ja meetodi spetsiifikat. Coli-laadsed bakterid, mida veest on leitud, on keskkonnapäritolu – neid on tuvastatud nii pinnases kui ka Ülemiste järvevees.

Üksikute coli-laadsete bakterite sisaldumine joogivees viitab eelkõige torustike loputamise vajadusele, ent üks võimalus vee puhtuse kindlustamiseks on ka kloori sisalduse suurendamine lähtuvalt seaduses toodud piirmääradest, mida oleme rakendanud mõnedes piirkondades. Samuti järeldatakse riskihinnangus, et üksikute coli-laadsete bakterite puhul on terviseriski avaldumine vähetõenäoline. Kuna aga riskirühmi tuleb siiski ettevaatusprintsiibist lähtuvalt enam kaitsta, rakendatakse nende puhul tavapärasest rangemaid meetmeid.

Lähtuvalt terviseriski hinnangust on Terviseamet soovitanud Tallinna Veel coli-laadsete bakterite leiu korral käituda järgnevalt:

  • 2-3 arv/100 ml – teavitatakse koheselt mõjutatud haiglat, hooldekodu ja Terviseametit. Võetakse kordusproovid ja antakse saadud analüüsitulemustest lähtuvaid käitumissoovitusi. Ülejäänud elanikkonna teavitamine ja meetmete rakendamine ei ole vajalik.
  • 4 – … arv/100 ml – teavitatakse nii haiglaid, hooldekodusid, Terviseametit kui ka ülejäänud mõjutatud kliente. Võetakse kordusproovid ja antakse saadud analüüsitulemustest lähtuvaid käitumissoovitusi.

Ülaltoodud soovitused kehtivad ainult tingimustel, kui kõik ülejäänud mikrobioloogilised näitajad sh E. coli vastavad nõuetele.

Tekkida võib ka olukord, kus Tallinna Veele kuuluvas trassis on vee kvaliteet kõigile nõuetele vastav, ent kinnistusiseselt võetud proovis tuvastatakse coli-laadne bakter. Sellisel juhul edastab Tallinna Vesi info kinnistuomanikele ja palub neil teostada oma torustike hooldus. Juhul kui mittevastavus leitakse Tallinna Veele kuuluvas süsteemis, teostab torustike loputuse Tallinna Vesi. Juhul kui kvaliteedis veendumiseks võetud kordusproovides on jälle leitud coli-laadsed bakterid, siis annab Tallinna Vesi klientidele soovituse igasuguse riski vältimiseks igaks juhuks vett enne joogiks või söögivalmistamiseks kasutamist keeta või kasutada muud joogivee allikat.

Kuna meie jaoks on aga esmatähtis, et vee kvaliteet oleks püsivalt väga hea ja inimeste tervis kaitstud, siis lähtume Terviseameti riskihinnangus toodud soovitustest ja teavitame vastavalt leidudele neist oma kliente ülalkirjeldatud põhimõtteid järgides.