Haljastusmuld

Haljastusmulla väljastamist  (laadurekskavaatoriga koormate peale tõstmine ja koormate kaalumine) alustame 2020 aastal eeldatavalt maikuus. Täpsustame väljastamise algust, nädalapäevi ja kellaaegu aprillikuu 17 nädal jooksul. Huvilistel palun jälgida infot meie kodulehel.

Haljastusmulla väljastamine toimub ainult nendele füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kes omavad vastavat jäätmeluba või nõuetekohast registreerimistõendit Keskkonnaametist.

Vastavalt jäätmeseadusele käsitletakse reoveesettest valmistatud haljastusmulda jäätmena (jäätmenimistu kood  19 08 05). See seab reoveesettest valmistatud haljastusmulla kasutajale täiendavaid kohustusi. Esmaseks eeltingimuseks on jäätmeloa olemasolu või registreerimistõend Keskkonnaametist. Tõendi väljastamine on tasuta ja võtab aega 10 tööpäeva. Lähemalt saab lugeda Keskkonnaameti kodulehelt, kust leiab ka lingi vormile, mis on vajalik täita registreerimistõendi taotlemiseks. Taotlust täites tuleb jäätmekoodiks märkida ’19 08 05′ ja jäätmeliigiks ‘olmereovee puhastussetted’.

Lisaks peab reoveesette kasutaja järgima nõudeid ja kohustusi, mis on fikseeritud keskkonnaministri määruses nr 29 „Haljastuses, rekultiveerimisel ja põllumajanduses kasutatava reoveesette kvaliteedi piirväärtused ning kasutamise nõuded“

Isikud, kellele on väljastatud registreerimistõend, peavad esitama kord aastas Keskkonnaametile oma jäätmealase tegevuse kohta aruande. Ka aruandluse kohta saab täpsemalt lugeda Keskkonnaameti kodulehelt.

Kui registreerimistõend olemas, siis palume see vähemalt 3 tööpäeva enne mullale järeletulekut saata tvesi@tvesi.ee ja võimalusel informeerida ka mullale järeletuleku ajast (kuupäev ja orienteeruv kellaaeg).

MÄRKUSED

Kogu väljastatav muld tuleb kaaluda. AS-i Tallinna Vesi autokaal võimaldab kaaluda kuni 40-tonnise täismassiga ja kuni 12 meetri pikkusi veokeid. Minimaalne väljastatav kogus on 0,5 tonni. Sõiduauto järelkäruga tulles tuleb arvestada, et laadurekskavaatoriga mulla peale tõstmise võimalused on piiratud (kastikate peab olema täielikult eemaldatud).

Haljastusmulla transporti on võimalik tellida ka meie tütarettevõttelt OÜ Watercom, telefonil 62 62 620 või watercom@watercom.eu. Ühe koormatäie (10 tonni) mulla vedu kalluriga Tallinnas maksab 55 eurot + käibemaks. Väljaspool Tallinna lisandub kilomeetritasu edasi-tagasi sõidule (0,58 eurot + käibemaks).

Valmistatud haljastusmulla analüüsitulemusi saab vaadata siit.  

Kuidas valmib reoveesettest haljastusmuld?

Paljassaare reoveepuhastusjaamas eemaldatakse reovee puhastusprotsessi käigus reoveest sete. Sette töötlemiseks ehk stabiliseerimiseks pumbatakse sete läbi soojusvahetite metaantankidesse, kus toimub sette anaeroobne kääritamine temperatuuril ~37,0° C, mis kestab ca 15 päeva. Kääritatud sete tahendatakse tsentripresside abil kuni 25%-lise kuivainesisalduseni. Tahendatud sete kogutakse kogumismahutitesse ja veetakse sealt veokitega välja kompostimisväljakutele.

Kompostimisväljakul segatakse stabiliseeritud sete freesturbaga (mahulises vahekorras ca 1:0,7) ja jäetakse ca 6–12 kuuks lihtaunadesse (kompostvaaludesse) täiendavalt anaeroobselt käärima. Selle aja jooksul segatakse aunasid 4-6 korda spetsiaalse vaalusegaja abil. Lõpptulemusema valmib haljastusmuld erikaaluga ca 800 kg/m³ (erikaal oleneb palju looduslikest tingimustest).