Õigusaktid

Peamised AS-i Tallinna Vesi tegevust reguleerivad õigusaktid
 1. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus
 2. Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid
 3. Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri
 4. Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri
 5. Volitatud isikute määramine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise nõuete täitmise ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendatava kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni nõuetele vastavuse kontrollimiseks
 6. Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri
 7. Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2010–2021
 8. Maardu linna arengukava 2014–2025
 9. Maardu ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kehtestamine
 10. Saue linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava 2009–2020
 11. Saue valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri
 12. Nõuete kehtestamine ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete kohta
 13. Reovee ärajuhtimise tasu diferentseerimise juhend
 14. AS-i Tallinna Vesi liitumistasu arvutamise metoodika
 15. Veeseadus
 16. Asjaõigusseadus
 17. Asjaõigusseaduse rakendamise seadus
 18. Linna kinnisasja reaalservituudi ja isikliku kasutusõigusega koormamise kord
 19. Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid

Õigusaktid asuvad Tallinna õigusaktide registris ja Elektroonilises Riigi Teatajas.

Tallinna kanalisatsioonisüsteemi juhitud heitvete jaotus saastegruppidesse olenevalt saastenäitajatest