Õigusaktid

Peamised AS-i Tallinna Vesi tegevust reguleerivad õigusaktid
 1. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus
 2. Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid
 3. Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri
 4. Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri
 5. Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord
 6. Tallinna Linnavolikogu 15.06.2000.a määruse nr 25 “Liitumistasu hüvitamise juhend ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisel” muutmine
 7. Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisel liitumistasu hüvitamise juhendi rakendamise kord (Tallinna LV määrus, 27.03.2002)
 8. Volitatud isikute määramine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise nõuete täitmise ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni nõuete vastavuse kontrollimiseks
 9. Heitvee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri
 10. Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2010 – 2021
 11. Maardu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava 2014 – 2025
 12. Saue linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava 2009 – 2020
 13. Nõuete kehtestamine ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete kohta
 14. Reovee ärajuhtimise tasu diferentseerimise juhend
 15. AS Tallinna Vesi liitumistasu arvutamise metoodika

Õigusaktid asuvad ESTLEX’is, Tallinna linna õigusaktide registris ja Elektroonilises Riigi teatajas.

Tallinna kanalisatsioonisüsteemi juhitud heitvete jaotus saastegruppidesse olenevalt saastenäitajatest