Õigusaktid

Peamised AS-i Tallinna Vesi tegevust reguleerivad õigusaktid
 1. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus
 2. Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri
 3. Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri
 4. Volitatud isikute määramine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise nõuete täitmise ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendatava kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni nõuetele vastavuse kontrollimiseks
 5. Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri
 6. Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2010–2021
 7. Maardu linna arengukava 2014–2025
 8. ,,Maardu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumise ning kasutamise eeskiri’’ (jõustus 3.07.2020)
 9. Saue linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava 2018–2029
 10. Saue valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri
 11. Nõuete kehtestamine ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete kohta
 12. AS-i Tallinna Vesi liitumistasu arvutamise metoodika
 13. Veeseadus
 14. Asjaõigusseadus
 15. Asjaõigusseaduse rakendamise seadus
 16. Linna kinnisasja reaalservituudi ja isikliku kasutusõigusega koormamise kord

Õigusaktid asuvad Tallinna õigusaktide registris ja Elektroonilises Riigi Teatajas.

Ülenormatiivse reostuse määramise ja tasustamise kord