Õigusaktid

Peamised AS-i Tallinna Vesi tegevust reguleerivad õigusaktid
 1. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus
 2. Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid
 3. Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri
 4. Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri
 5. Volitatud isikute määramine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise nõuete täitmise ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni nõuete vastavuse kontrollimiseks
 6. Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri
 7. Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2010 – 2021
 8. Maardu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava 2014 – 2025
 9. Saue linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava 2009 – 2020
 10. Nõuete kehtestamine ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete kohta
 11. Reovee ärajuhtimise tasu diferentseerimise juhend
 12. AS Tallinna Vesi liitumistasu arvutamise metoodika
 13. Veeseadus
 14. Asjaõigusseadus
 15. Asjaõigusseaduse rakendamise seadus
 16. Linna kinnisasja reaalservituudi ja isikliku kasutusõigusega koormamise kord
 17. Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid

Õigusaktid asuvad Tallinna linna õigusaktide registris ja Elektroonilises Riigi teatajas.

Tallinna kanalisatsioonisüsteemi juhitud heitvete jaotus saastegruppidesse olenevalt saastenäitajatest