Õigusaktid

Peamised AS-i Tallinna Vesi tegevust reguleerivad õigusaktid
 1. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus
 2. Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri
 3. Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri
 4. Volitatud isikute määramine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise nõuete täitmise ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendatava kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni nõuetele vastavuse kontrollimiseks
 5. Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri
 6. Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2023-2034
 7. Maardu linna arengukava 2014–2025
 8. ,,Maardu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumise ning kasutamise eeskiri’’ (jõustus 3.07.2020)
 9. Saue linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava 2018–2029
 10. Saue valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri
 11. AS-i Tallinna Vesi liitumistasu arvutamise metoodika
 12. Veeseadus
 13. Asjaõigusseadus
 14. Asjaõigusseaduse rakendamise seadus
 15. Linna kinnisasja reaalservituudi ja isikliku kasutusõigusega koormamise kord
 16. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tasu hüvitamise kord

Õigusaktid asuvad elektroonilises Riigi Teatajas.

Ülenormatiivse reostuse määramise ja tasustamise kord

Lisa ülenormatiivse reostuse määramise ja tasustamise korrale

Kehtib alates 01.10.2022