Õigusaktid

Peamised AS-i Tallinna Vesi tegevust reguleerivad õigusaktid
 1. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus
 2. Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri
 3. Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri
 4. Volitatud isikute määramine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise nõuete täitmise ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendatava kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni nõuetele vastavuse kontrollimiseks
 5. Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri
 6. Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2010–2021
 7. Maardu linna arengukava 2014–2025
 8. ,,Maardu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumise ning kasutamise eeskiri’’ (jõustus 3.07.2020)
 9. Saue linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava 2018–2029
 10. Saue valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri
 11. Nõuete kehtestamine ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete kohta
 12. AS-i Tallinna Vesi liitumistasu arvutamise metoodika
 13. Veeseadus
 14. Asjaõigusseadus
 15. Asjaõigusseaduse rakendamise seadus
 16. Linna kinnisasja reaalservituudi ja isikliku kasutusõigusega koormamise kord
 17. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tasu hüvitamise kord

Õigusaktid asuvad Tallinna õigusaktide registris ja Elektroonilises Riigi Teatajas.

Ülenormatiivse reostuse määramise ja tasustamise kord

Lisa ülenormatiivse reostuse määramise ja tasustamise korrale

Kehtib alates 01.10.2022