2021: Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

AKTSIASELTSI TALLINNA VESI (registrikood 10257326, aadress Ädala 10, 10614 Tallinn) (edaspidi ka „Selts”) juhatus teatab, et Seltsi aktsionäride korraline üldkoosolek toimub neljapäeval, 3. juunil 2021 algusega kell 09.00 (GMT+3) AS-i Tallinna Vesi Paljassaare Reoveepuhastusjaama (Paljassaare põik 14, Tallinn) võimlas.

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. 27. mail 2021 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Nõukogu poolt kinnitatud aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord koos järgmiste ettepanekutega:

  1. 2020. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu ettepanek:

Kinnitada 2020. aasta majandusaasta aruanne bilansimahuga 255 665 000 (kakssada viiskümmend viis miljonit kuussada kuuskümmend viis tuhat) eurot ning puhaskasumiga 16 732 000 (kuusteist miljonit seitsesada kolmkümmend kaks tuhat) eurot.

  1. Kasumi jaotamine

Nõukogu ettepanek:

Seltsi 2020. aasta majandusaasta puhaskasumi suuruseks on 16 732 000 (kuusteist miljonit seitsesada kolmkümmend kaks tuhat) eurot. Jaotada dividendidena 13 000 000 (kolmteist miljonit) eurot AS-i Tallinna Vesi 31.12.2020 seisuga kogunenud 74 243 000 (seitsmekümne nelja miljoni kahesaja neljakümne kolme tuhande) eurosest jaotamata kasumist, sh 2020. aasta 16 732 000 (kuueteistkümne miljoni seitsmesaja kolmkümne kahe tuhande) eurosest puhaskasumist, millest A-aktsia omanikele makstakse dividende 0,65 (null koma kuuskümmend viis) eurot aktsia kohta.

Jätta ülejäänud eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata. Mitte teha puhaskasumist eraldisi reservkapitali.

Juhatuse ettepaneku kohaselt otsustas nõukogu esitada üldkoosolekule ettepaneku maksta dividendid aktsionäridele välja 29. juunil 2021. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 18. juuni 2021. aasta arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 17. juuni 2021. Alates 17. juunist 2021 aktsiate omandamistehingu sõlminud isik ei ole õigustatud saama käesoleva otsusega määratud dividende.

  1. Põhikirja muutmine

Nõukogu ettepanek:

Põhikirja muutmine toimub seoses B-aktsia tühistamisega ning eriliigiliste aktsiate kaotamisega.

OTSUS: Muuta Seltsi põhikirja ja kehtestada see uues aktsionäridele esitatud redaktsioonis. Käesoleva otsuse alusel põhikirja ei muudeta, kui päevakorra punktis 4 toodud otsus jääb vastu võtmata. Sellisel juhul jääb põhikiri kehtima senisel kujul.

  1. Aktsiakapitali vähendamine Seltsi omandis oleva B-aktsia tühistamise teel

Nõukogu ettepanek:

Aktsiakapitali vähendamine toimub seoses Seltsi omandis oleva B-aktsia tühistamisega.

OTSUS: Tühistada Seltsi omandis olev üks B-aktsia ja vastavalt vähendada Seltsi aktsiakapitali. Vähendada Seltsi aktsiakapitali 60 (kuuekümne) euro võrra 12 000 060.00 eurolt 12 000 000.00 euroni tühistades 60 (kuuekümne) eurose nimiväärtusega B-aktsia. Seltsi aktsiakapital pärast aktsiakapitali vähendamist on 12 000 000.00 eurot.

  1. Nõukogu liikmete volituste pikendamine

      5.1. Hr Allar Jõksi AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikme volituste pikendamine alates 3. juunist 2021

Nõukogu ettepanek:

Pikendada Allar Jõksi AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikme volitusi alates 3. juunist 2021 volituste tähtajaga kolm (3) aastat. Nõukogu liikme tegevust tasustatakse vastavalt Seltsi 22.11.2005 üldkoosoleku protokolli punktile 3.

      5.2. Hr Priit Rohumaa AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikme volituste pikendamine alates 3. juunist 2021

Nõukogu ettepanek:

Pikendada Priit Rohumaa AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikme volitusi alates 3. juunist 2021 volituste tähtajaga kolm (3) aastat. Nõukogu liikme tegevust tasustatakse vastavalt Seltsi 22.11.2005 üldkoosoleku protokolli punktile 3.

  1. Audiitori valimine

Nõukogu ettepanek:

Nimetada Seltsi 2021. ja 2022. aasta majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers. Maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

—————————————————————–

COVID-19-st lähtuvad meetmed üldkoosolekul

Seoses COVID-19 olukorraga Eesti Vabariigis ja sellest lähtuvate rakendatud meetmetega, eesmärgiga hoida kõigi aktsionäride ja üldkoosolekul osalejate tervist, palub AS Tallinna Vesi tungivalt aktsionäridel võimalusel osaleda üldkoosolekul kas volitatud esindaja kaudu või hääletada elektrooniliselt enne üldkoosolekut. Soovitame määrata esindajaks AS-i Tallinna Vesi peajurist Mailis Kullerkupp, kellele saate anda volikirja alusel täpsed juhised teie nimel hääletamiseks iga päevakorrapunkti osas. Vastava volikirja vorm on leitav: alajaotuses „Investor->Aktsionäride üldkoosolek->03.06.2021->COVID-19st lähtuvad meetmed üldkoosolekul ”. Sellisel viisil saate hääletada vastavalt enda soovile samal ajal, vältides ühte ruumi kogunemist paljude teiste inimestega ning vähendades haigestumise riski.

Vähendamaks nakkuse leviku võimalusi ei pakuta osalejatele kohvi ega suupisteid.

Juhul, kui peate oluliseks üldkoosolekul füüsiliselt osaleda, palume, et annaksite enda soovist meile kindlasti teada e-posti aadressile laura.korjus@tvesi.ee hiljemalt 31.05.2021, et saaksime teha vajalikud ettevalmistused Covid-19 olukorrast lähtuvalt kõikide osalejate turvalisuse tagamiseks ja kehtestatud nõuete täitmiseks.

Üldkoosolekul füüsiliselt osalevad aktsionärid peavad alluma osalejate tervise kaitsmiseks antavatele juhistele ja korraldustele. Koosolekule ei lubata isikuid, kellel on haigustunnused (köha, nohu, palavik).

 

Täiendavate küsimuste võtmine üldkoosoleku päevakorda

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 19.05.2021. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 31.05.2021 päeva lõpuks (s.o kl 23:59 GMT+3). Nende õiguste teostamise kord on avaldatud AS-i Tallinna Vesi kodulehel www.tallinnavesi.ee, kus avaldatakse ka aktsionäride poolt esitatud otsuste eelnõud ja põhjendused pärast nende laekumist.

 

Teabe küsimine juhatuselt ja taustinformatsioon

Pärast üldkoosoleku päevakorra, sh täiendavate punktide ammendamist, saavad aktsionärid küsida juhatuselt teavet Seltsi tegevuse kohta vastavalt AS-i Tallinna Vesi kodulehel www.tallinnavesi.ee avaldatud korrale. Aktsionäridel on õigus küsida teavet Seltsi juhatuselt ka e-posti teel, saates oma küsimused enne üldkoosoleku toimumist. Taustinformatsioon päevakorra kohta, AS-i Tallinna Vesi 2020.a majandusaasta aruanne, nõukogu aruanne, audiitori aruanne, kasumi jaotamise ettepanek, põhikirja eelnõu koos muudatuste märkimisega, esitatud otsuste eelnõud ja aktsionäride esitatud põhjendused täiendavate päevakorrapunktide kohta koos vastavate otsuste eelnõudega ning muud seaduse kohaselt avalikustamisele kuuluvad andmed ja muud seaduse kohaselt üldkoosolekule esitatavad dokumendid ning päevakorraga seotud muu oluline teave, sh andmed nõukogu liikmete kandidaatide kohta, on avaldatud AS-i Tallinna Vesi kodulehel www.tallinnavesi.ee. Samuti on seal ülevaade dokumentidest, mis peavad aktsionäril üldkoosolekul osalemiseks (kas isiklikult või esindaja vahendusel) kaasas olema.

AS-i Tallinna Vesi 2020. aasta majandusaasta aruandega, nõukogu aruandega ning audiitori aruandega saab tutvuda ka Nasdaq Baltic’u kodulehel http://www.nasdaqbaltic.com.

 

Küsimused seoses aktsionäride korralise üldkoosoleku, selle päevakorra, esindaja määramise või elektroonilise hääletamisega palume esitada AS-i Tallinna Vesi kommunikatsiooni juhile, pr Laura Korjusele (e-posti aadress laura.korjus@tvesi.ee, telefon +372 62 62 271). Küsimused, vastused ja üldkoosoleku protokoll avalikustatakse AS-i Tallinna Vesi kodulehel. Eeltoodud e-posti aadressil saab saata ka kirjaliku teate aktsionäri esindaja määramisest või esindaja volituste tagasivõtmisest hiljemalt üldkoosoleku eelsel tööpäeval 02.06.2021.

 

Esindaja määramine

Kõigil, kes soovivad määrata endale volikirja alusel tegutseva esindaja, palume informeerida meid sellest hiljemalt 02.06.2021 ja edastada digitaalselt allkirjastatud volikirjad e-posti aadressile tvesi@tvesi.ee. Juhul, kui puudub digitaalse allkirjastamise võimalus, palume saata skaneeritud volikiri e-posti aadressile tvesi@tvesi.ee ja originaal postiga aadressile Ädala 10, Tallinn 10614. Volikirja vorm on esitatud AS-i Tallinna Vesi kodulehel, alajaotuses „Investor->Aktsionäride üldkoosolek->[…]->Üldkoosolekul osalemiseks vajalikud isikut tõendavad dokumendid”.

 

Elektroonilise hääletamise kord ja juhised

Tulenevalt Seltsi põhikirja punktist 6.2.9 on aktsionäridel võimalik üldkoosoleku päevakorras olevate otsuste eelnõude üle hääletada elektrooniliste vahendite abil järgmiselt:

  • hääletada saab alates üldkoosoleku kutse avaldamisest kuni 2. juuni 2021 kella 17.00-ni (GMT+3);
  • elektrooniliseks hääletamiseks koostatud hääletussedeli vorm on esitatud AS-i Tallinna Vesi kodulehel, alajaotuses „Elektroonilise hääletuse hääletussedeli vorm”;
  • elektrooniliseks hääletamiseks täidab aktsionär hääletussedeli vastavalt selles toodud juhistele, allkirjastab selle digitaalselt (ID-kaardi, digi-ID või Mobiil-ID abil) ning edastab digitaalselt allkirjastatud hääletussedeli e-posti aadressile tvesi@tvesi.ee;
  • elektrooniliselt hääletanud aktsionär loetakse üldkoosolekul osalevaks ning tema aktsiatega esindatud hääled arvestatakse üldkoosoleku kvoorumi hulka.

Registreerimine üldkoosolekule

Korralisest üldkoosolekust füüsiliselt osa võtta soovivate aktsionäride registreerimine algab 3. juunil 2021 kell 08.30 (GMT+3) üldkoosoleku toimumise kohas. Registreerimine lõpeb kell 09.00 (GMT+3). Aktsionäri esindajal palume kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument ja kehtiv kirjalik volikiri. Juriidiliste isikute puhul palume kaasa võtta lisaks ka kehtiv registrikaardi väljavõte. Välisriigi ametiisiku poolt väljastatud iga dokument peab olema kas legaliseeritud või kinnitatud dokumenditunnistuse apostille’iga ning sellele tuleb lisada notariaalselt kinnitatud tõlge eesti keelde.

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldatakse ajalehes Eesti Päevalehes 12.05.2021.

AS Tallinna Vesi jätab endale õiguse üldkoosolek ära jätta, kui selgub, et osalejate arvu tõttu või muul põhjusel ei ole koosoleku läbiviimine COVID-19-st tingituna mõistlikult võimalik või on liiga riskantne.