EMPEREST – Eliminating Micro-Pollutants from Effluents for Reuse Strategies (Mikrosaasteainete eemaldamine heitveest selle strateegilise taaskasutuse võimaldamiseks)

Projekt EMPEREST, mida rahastatakse Interreg Läänemere piirkonna programmist aastateks 2021–2027, toetab säästva veemajandustsükli tugevdamise kaudu kohalikke omavalitsusi, veeteenuse osutajaid ja poliitikakujundajaid. PFAS (ingl k per- and polyfluoroalkyl substances, per- ja polüflooritud alküülühendid) heitmete juhtimine on üks pakilisemaid keskkonnaväljakutseid Läänemere piirkonnas. Projekt läheneb PFAS-de ja muude püsivate orgaaniliste saasteainete eemaldamisele terviklikult ning hõlmab nii piirkondlikke seire- ja hindamisstrateegiaid, tehnoloogiaarendusi reoveepuhastuses kui ka linnade riskijuhtimise hindamist.

Seatud eesmärkide täitmiseks on projektil mitu tegevussuunda. Esmalt koostatakse projekti käigus koostöös HELCOM-iga metoodilised soovitused PFAS-rühma seireks veekeskkonnas. Samal ajal tegelevad kohalikud omavalitsused teemaga linnade tasandil, töötades välja PFAS-de riskihindamise raamistiku, mis võimaldab tuvastada ja hinnata PFAS-dega seotud riske ning pakkuda välja asjakohaseid strateegiaid riskide vähendamiseks.

Suurt tähelepanu pööratakse projektis reoveepuhastitele kui keskkonda sattuvate orgaaniliste mikrosaasteainete punktallikale. Projekt EMPEREST pakub vee-ettevõtetele tuge teadlike otsuste tegemisel kulutõhusate puhastusmeetodite valikul ja investeeringute tegevuskava koostamisel PFAS-de eemaldamiseks reoveest. Projekti käigus katsetatakse süvapuhastustehnoloogiaid merekonteinerisse rajatavate mobiilsete pilootseadmete abil, mis võimaldavad saada piirkonnast tervikliku pildi ning hinnata tehnoloogiate tõhusust ja majanduslikku tasuvust mikrosaasteainete eemaldamisel. Eesmärk on tutvustada tõhusaid tehnoloogiaid ka teistele piirkonna vee-ettevõtetele ja laiendada nende rakendamist.

Nende ja teiste tegevuste toetamiseks tuuakse nii kohalike omavalitsuste kui ka veeteenuse osutajateni  info valdkonna uusimatest arengutest ning pakutakse koolitusi just neile kohandatud materjalide ja vahendite abil. Koolitusprogramm aitab parandada reoveemajanduse ekspertide kutseoskusi, valmistades neid ette eesseisvateks muudatusteks mikrosaasteainete sisaldust heitvees puudutavas seadusandluses.

Projektist:

Rahastaja: Interreg Läänemere piirkonna programm aastateks 2021–2027

Eelarve: 5 432 044 eurot

Kestvus: jaanuar 2023 – detsember 2025

Projekti koduleht: https://interreg-baltic.eu/project/emperest/

Projektis osalevad:

 1. Läänemere Linnade Liidu jätkusuutliku arengu komisjon (Soome)
 2. Läänemere merekeskkonna kaitse komisjon ehk Helsingi Komisjon (HELCOM) (Soome)
 3. Tartu Ülikool (Eesti)
 4. Berliini Tehnikaülikool (Saksamaa)
 5. Turu Rakenduskõrgkool (Soome)
 6. Gdański linna vee-ettevõte (Poola)
 7. Szczecini linna vee- ja kanalisatsiooniettevõte (Poola)
 8. Tartu Veevärk (Eesti)
 9. Tallinna Vesi (Eesti)
 10. Kaunase linna vee-ettevõte (Leedu)
 11. Turu piirkonna reoveepuhastusjaam (Soome)
 12. Saksa veemajanduse, reovee ja jäätmekäitluse ühingu (DWA) kirdepiirkonna haru (Saksamaa)
 13. Keskkonna Haldus- ja Tehnoloogiakeskus (Läti)
 14. Riia linn (Läti)

Tallinna Vee roll projektis:

EMPEREST projekti raames töötatakse välja kaks puhastustehnoloogiat ning rajatakse kaks pilootjaama. AS Tallinna Vesi osaleb projektis partnerina, kes opereerib poole aasta vältel ühte pilootjaamadest. Pilootjaama on kavas katsetada Paljassaares 2024. aasta juunist kuni detsembrini. Paljassaares katsetatava pilootjaama tehnoloogia on välja töötatud Tartu Ülikooli poolt ning selle ehitab välja Tartu Veevärk. Sama pilootjaama katsetatakse ka Tartu ja Turu reoveepuhastites. Pilootjaama katsetamise käigus saab reoveepuhasti meeskond praktilisi teadmisi pakutava puhastustehnoloogia opereerimisest, hooldamisest ja efektiivsusest. Projekti raames saadud teadmisi saame kasutada edasisel puhastustehnoloogia valikul.