2023: Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

ASi Tallinna Vesi (edaspidi: Selts) juhatus kutsus kokku aktsionäride üldkoosoleku ettepanekuga anda oma hääled allpool esitatud otsuste osas. Teade aktsionäride korralise üldkoosoleku toimumise kohta avaldati 09. mail 2023 börsi infosüsteemis ja Seltsi kodulehel ning 10. mail 2022 ajalehes „Eesti Päevaleht“.

Oma hääle andis kokku 27 Seltsi aktsionäri, kelle häältega on esindatud 15 215 239 häält Seltsi aktsiatega esindatud 20 miljonist häälest, s.o 76,08% kõigist aktsiatega esindatud häältest.

Seltsi aktsionärid võtsid 01.06.2023 vastu järgmised otsused:
1. 2022. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
OTSUS: Kinnitada Seltsi 2022. aasta majandusaasta konsolideeritud aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.
Otsus võeti vastu 15 211778 poolthäälega (s.o 99,98% koosolekul esindatud häältest)

2. Kasumi jaotamine
OTSUS:  Seltsi 2022. aasta majandusaasta puhaskasumi suuruseks on 8 406 tuhat eurot. Jaotada dividendidena 6 600 tuhat eurot (0,33 eurot aktsia kohta) Seltsi 31.12.2022 seisuga kogunenud 72 814 tuhande eurosest jaotamata kasumist, sh 2022. aasta puhaskasum 8 406 tuhande eurot.

Jätta ülejäänud eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata.

Mitte teha puhaskasumist eraldisi reservkapitali.

Juhatuse poolt tehtud dividendiettepaneku alusel teeb nõukogu ettepaneku maksta dividendid
aktsionäridele välja 28. juunil 2023. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse
20.06.2023 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 19. juuni 2023. Alates 19. juunist 2023 aktsiate omandamistehingu sõlminud isik ei ole õigustatud saama käesoleva otsusega määratud dividende.

Otsus võeti vastu 15 199 704 poolthäälega (s.o 99,90% koosolekul esindatud häältest)

3. Nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue nõukogu liikme valimine
3.1. Nõukogu liikme Hr Allar Jõksi tagasikutsumine
OTSUS: Seoses 10.a. volituste tähtaja saabumisega (Hea Ühingujuhtimise Tava kohane sõltumatu nõukogu liikme kriteerium), rahuldada hr Allar Jõksi poolt esitatud tagasiastumisavaldus ning kutsuda ta nõukogu liikme ametikohalt tagasi (volituste lõpp 01.06.2023).
Otsus võeti vastu 15 146 422 poolthäälega (s.o 99,55% koosolekul esindatud häältest).

3.2 Gerli Kivisoo valimine uueks nõukogu liikmeks
OTSUS: Valida Gerli Kivisoo uueks sõltumatuks nõukogu liikmeks alates 2. juunist 2023 volituste tähtajaga kolm (3) aastat. Nõukogu liikme tegevust tasustatakse vastavalt Seltsi 22.11.2005 üldkoosoleku protokolli punktile 3.
Otsus võeti vastu 15 214 472 poolthäälega (s.o 99,99% koosolekul esindatud häältest).

4. Audiitori valimine
OTSUS: Nimetada Seltsi 2023. ja 2024. aasta majandusaasta audiitoriks Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876) ning anda Seltsi juhatusele õigus nimetatud audiitoriga kehtiva lepingu (sh audiitori tasustamise korra) pikendamiseks kaheks aastaks.
Otsus võeti vastu 15 210 738 poolthäälega (s.o 99,97% koosolekul esindatud häältest).

Aktsionäride korralise üldkoosoleku presentatsioon on leitav siit.