2022: Aktsionäride poolt üldkoosolekut kokku kutsumata vastu võetud otsused

ASi Tallinna Vesi (edaspidi: Selts) juhatus esitas aktsionäridele ettepaneku võtta vastu alltoodud aktsionäride otsused erakorralist üldkoosolekut kokku kutsumata. Teade otsuste vastuvõtmise kohta ilma erakorralist üldkoosolekut kokku kutsumata avaldati 21.12.2021 börsi infosüsteemis ja Seltsi kodulehel „2022: Teade Aktsionäride otsuste vastuvõtmine erakorralist üldkoosolekut kokku kutsumata“ ning 22.12.2021 ajalehes „Eesti Päevaleht“.

Oma hääle andis kokku 24 Seltsi aktsionäri, kelle häältega on esindatud 15 119 392 häält Seltsi aktsiatega esindatud 20 miljonist häälest, s.o 75,60% kõigist aktsiatega esindatud häältest ja kes edastasid oma hääled tähtaegselt, s.o 13. jaanuariks 2022 kell 9.00 Eesti aja järgi. Kui aktsionär ei teatanud eeltoodud tähtpäevaks, kas ta on otsuse poolt või vastu, loeti, et ta hääletab otsuse vastu (Äriseadustiku § 2991 lg 2) ja need hääled kajastuvad hääletusprotokollis vastuhäältena.

Seltsi aktsionärid võtsid 13.01.2022 vastu järgmised otsused:

Otsus nr 1.1.      Kutsuda Seltsi nõukogust tagasi nõukogu liige pr Katrin Kendra. Katrin Kendra volitused lõppevad 13. jaanuaril 2022..

Otsus võeti vastu 75,59%-lise häälteenamusega

Otsus nr 2.1.      Valida hr Silver Tamm Seltsi nõukogu liikmeks alates 14. jaanuarist 2022 põhikirjajärgseks ametiajaks.

Otsus võeti vastu 75,58%-lise häälteenamusega.

Aktsionäride otsuste hääletusprotokoll avaldatakse Seltsi veebilehel https://www.tallinnavesi.ee/investor/aktsionaride-otsuste-vastuvotmine/.