2020: Aktsionäride korralise koosoleku otsused

AKTSIASELTSI TALLINNA VESI (edaspidi ka „Selts”) üldkoosolek toimus neljapäeval, 28. mail 2020 kell 9.00-9.50. Seltsi Paljassaare Reoveepuhastusjaama (Paljassaare põik 14, Tallinn) võimlas. Seltsi 20. miljonist häälest oli koosolekul esindatud 14 364 981 häält, s.o 71,82% kõigist häältest.

KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD:

  1. 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

OTSUS: Kinnitada 2019. aasta majandusaasta aruanne bilansimahuga 262 855 000 (kakssada kuuskümmend kaks miljonit kaheksasada viiskümmend viis tuhat) eurot ning puhaskasumiga 27 760 000 (kakskümmend seitse miljonit seitsesada kuuskümmend tuhat) eurot 14 359 581 poolthäälega (s.o. 99,96% koosolekul esindatud häältest).

2. Kasumi jaotamine

Seltsi 2019. aasta majandusaasta puhaskasumi suuruseks on 27 760 000 (kakskümmend seitse miljonit seitsesada kuuskümmend tuhat) eurot. Jaotada dividendidena 20 000 600 (kakskümmend miljonit kuussada) eurot AS-i Tallinna Vesi 31.12.2019 seisuga kogunenud 77 512 000 (seitsmekümne seitsme miljoni viiesaja kaheteistkümne tuhande) eurosest jaotamata kasumist, sh 2019. aasta 27 760 000 (kahekümne seitsme miljoni seitsmesada kuuekümne tuhande) eurosest puhaskasumist, millest A-aktsia omanikele makstakse dividende 1 (üks) euro aktsia kohta ja B-aktsia omanikule 600 (kuussada) eurot aktsia kohta. Juhatuse ettepaneku kohaselt otsustas nõukogu esitada üldkoosolekule ettepaneku maksta dividendid aktsionäridele välja 26. juunil 2020. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 12. juuni 2020. aasta arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 11. juuni 2020. Alates 11. juunist 2020 aktsiate omandamistehingu sõlminud isik ei ole õigustatud saama käesoleva otsusega määratud dividende.

Jätta ülejäänud eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata. Mitte teha puhaskasumist eraldisi reservkapitali.

OTSUS: Kinnitada 14 364 981 poolthäälega (s.o 100% koosolekul esindatud häältest) kasumi jaotamise ettepanek.

3. Nõukogu liikmete volituste pikendamine

OTSUS 1: 14 238 849 poolthäälega (s.o 99.12% koosolekul esindatud häältest) pikendada Pr Katrin Kendra AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikme volitusi alates 1. juunist 2020 volituste tähtajaga kaks (2) aastat.

OTSUS 2: 14 238 849 poolthäälega (s.o 99.12% koosolekul esindatud häältest) pikendada hr Simon Roger Gardiner’i AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikme volitusi alates 4. juunist 2020 volituste tähtajaga kaks (2) aastat.

OTSUS 3: 14 238 849 poolthäälega (s.o 99.12% koosolekul esindatud häältest) pikendada hr Martin Padley AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikme volitusi alates 3. novembrist 2020 volituste tähtajaga kaks (2) aastat.

4. Audiitori valimine

 

OTSUS: 14 364 981 poolthäälega ( s.o. 100% koosolekul esindatud häältest) nimetada Seltsi 2020. aasta majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers. Maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

5. Juhatuse esimehe ülevaade

Juhatuse esimehe ülevaate ettevõtte tegevuse kohta, leiab siit (lk 5-9 ja 25-26).