2021: Teade Aktsionäride otsuste vastuvõtmine üldkoosolekut kokku kutsumata

AS Tallinna Vesi aktsionäride otsuste vastuvõtmine üldkoosolekut kokku kutsumata

AKTSIASELTSI TALLINNA VESI (registrikood 10257326, aadress Ädala 10, 10614 Tallinn) (edaspidi ka „Selts”) juhatus edastab aktsionäridele otsuste eelnõud otsuste vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata vastavalt äriseadustiku § le 299¹.

Aktsionärid on oodatud hääletama alltoodud otsuste eelnõude osas Seltsi kodulehel www.tallinnavesi.ee avaldatud hääletussedelil ja edastama oma hääled ning esindusõigust tõendavad alltoodud dokumendid Seltsi juhatusele hiljemalt neljapäevaks 1. aprilliks 2021 kell 9:00 (siin ja edaspidi Eestis kehtiv kellaaeg). Palume hääletussedeli ja esindusõigust tõendavate alltoodud dokumentide edastamiseks valida viis, mis tagab nende kättetoimetamise eelnimetatud tähtajaks. Kui aktsionär ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.

Otsuste vastuvõtmiseks hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse päeva enne hääletamise lõppemise tähtaja saabumist, s.o. 25. märtsil 2021 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Nõukogu poolt kinnitatud juhatuse ettepanekud vastu võetavate otsuste osas on järgmised:

1. Nõukogu liikmete tagasikutsumine
1.1. Hr Simon Roger Gardiner’i nõukogust tagasi kutsumine
Kutsuda Seltsi nõukogust tagasi nõukogu liige hr Simon Roger Gardiner. Simon Roger Gardiner’i volitused lõppevad 31. märtsil 2021.

1.2. Hr Martin Padley nõukogust tagasi kutsumine
Kutsuda Seltsi nõukogust tagasi nõukogu liige hr Martin Padley. Martin Padley’i volitused lõppevad 31. märtsil 2021.

2. Nõukogu liikmete valimine

2.1. Hr Mart Mägi nõukogu liikmeks valimine
Valida hr Mart Mägi Seltsi nõukogu liikmeks alates 1. aprillist 2021 põhikirjajärgseks ametiajaks.

2.2. Hr Robert Kitt’i nõukogu liikmeks valimine
Valida hr Robert Kitt Seltsi nõukogu liikmeks alates 1. aprillist 2021 põhikirjajärgseks ametiajaks.

3. Põhikirja muutmine ja põhikirja uue täisredaktsiooni kinnitamine
Muuta Seltsi põhikirja ja kehtestada see uues aktsionäridele esitatud redaktsioonis. Põhikirja uus redaktsioon on kättesaadav Seltsi kodulehel, alajaotuses „Investor->Aktsionäride otsuste vastuvõtmine->[…]->Põhikirja projekt”.

4. Seltsi ühe B-aktsia omandamine Seltsi poolt ja omandamise tingimused
Anda Seltsile nõusolek ühe B-aktsia omandamiseks Tallinna Linnalt, nimiväärtusega 60 (kuuskümmend) eurot ja tasuda selle eest Tallinna Linnale 60 (kuuskümmend) eurot. Omandamine viia läbi hiljemalt 1. maiks 2021.

Teabe küsimine juhatuselt ja taustinformatsioon
Aktsionäridel on õigus küsida teavet Seltsi juhatuselt e-posti teel, saates oma küsimused hiljemalt 29. märtsil 2021 kell.23.59. Taustinformatsioon esitatud otsuste eelnõude ning päevakorraga seotud muu oluline teave, sh andmed nõukogu liikmete kandidaatide kohta, on avaldatud AS-i Tallinna Vesi kodulehel www.tallinnavesi.ee. Samuti on seal ülevaade dokumentidest, mille aktsionäri volitatud esindaja peab Seltsile koos otsustega esitama.

Küsimused seoses aktsionäride otsuste, esindaja määramise või hääletamisega palume esitada AS-i Tallinna Vesi kommunikatsioonijuhile, pr Laura Korjusele (e-post laura.korjus(ät)tvesi.ee, telefon +372 6 262 271) hiljemalt 29. märtsil 2021 kell 23:59.
Küsimused, vastused, otsused ja täiemahuline protokoll avalikustatakse AS-i Tallinna Vesi kodulehel.

Esindaja määramine
Kõigil, kes soovivad määrata endale volikirja alusel tegutseva esindaja, palume edastada digitaalselt allkirjastatud volikirjad e-posti aadressile tvesi(ät)tvesi.ee. Juhul, kui puudub digitaalse allkirjastamise võimalus, palume saata skaneeritud volikiri e-posti aadressile tvesi(ät)tvesi.ee ja originaal postiga Seltsi aadressile Ädala 10, Tallinn 10614. Kui volikiri allkirjastatakse omakäeliselt, palume lisada volitaja isikut tõendava dokumendi koopia, kust nähtub volitaja allkirja näidis. Volikirja vorm on esitatud Seltsi kodulehel, alajaotuses „Investor->Aktsionäride otsuste vastuvõtmine->[…]->Vajalikud isikut tõendavad dokumendid “.

Nõuded aktsionäri ja aktsionäri esindaja volituste tõendamise osas
Aktsionäri esindajal palume koos hääletussedeli ja volikirjaga esitada kehtiva isikut tõendava dokumendi koopia. Juriidiliste isikute puhul palume lisada hääletussedelile kehtiva registrikaardi väljavõte äriregistrist. Füüsilisest isikust aktsionäril palume koos hääletussedeliga esitada kehtiva isikut tõendava dokumendi koopia, kust nähtub aktsionäri allkirja näidis, välja arvatud kui hääletussedel on allkirjastatud digitaalselt. Välisriigi ametiisiku poolt väljastatud iga dokument peab olema kas legaliseeritud või kinnitatud dokumenditunnistuse apostille’iga ning sellele tuleb lisada notariaalselt tõestatud või kinnitatud tõlge eesti keelde. Palume saata eelnimetatud dokumentide skaneeritud koopiad e-posti aadressile tvesi(ät)tvesi.ee ning dokumentide originaalid postiga Seltsi aadressile Ädala 10, 10614 Tallinn.

Nõuded hääletussedeli allkirjastamise ja edastamise osas
Aktsionär allkirjastab hääletussedeli kas elektrooniliselt või omakäeliselt. Aktsionär edastab elektrooniliselt allkirjastatud hääletussedeli või koopia omakäeliselt allkirjastatud hääletussedelist e-posti aadressile tvesi(ät)tvesi.ee eespool viidatud tähtajaks. Omakäeliselt allkirjastatud hääletussedel palume edastada ka posti teel Seltsi aadressile Ädala 10, 10614 Tallinn.

Teade aktsionäride otsuste vastuvõtmise kohta ilma üldkoosolekut kokku kutsumata avaldatakse ajalehes Eesti Päevaleht 10. märtsil 2021.

Aktsionäride poolt vastuvõetud otsused avalikustatakse börsiteatena ja Seltsi veebilehel hiljemalt 1. aprillil 2021. Täiemahuline protokoll tehakse aktsionäridele kättesaadavaks pärast seitsme päeva möödumist aktsionäridele seisukoha esitamiseks antud tähtpäevast.