2023: Elektroonilise hääletamise kord ja hääletussedeli vorm

Elektroonilise hääletussedeli vorm on leitav siit.


01.06.2022 toimuva aktsionäride korralise Üldkoosoleku (edaspidi Üldkoosolek) elektroonilise hääletamise korra on kehtestanud vastavalt põhikirja punktile 6.2.9 ja äriseadustiku § 2982 ASi Tallinna Vesi (edaspidi Selts) juhatus ning see kehtib järgnevalt.

Aktsionärid võivad Üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid hääletada elektrooniliste vahendite abil enne Üldkoosolekut järgmiselt:

1. Hääletada saab alates Üldkoosoleku kutse avaldamisest kuni Üldkoosoleku toimumise päevale eelneva päeva (31.mai 2023) kella 17.00-ni.

2. Elektrooniliselt hääletanud aktsionär loetakse Üldkoosolekul osalevaks ja tema aktsiatega esindatud hääled arvestatakse Üldkoosoleku kvoorumi hulka, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

3. Üldkoosoleku kokkukutsumise teatega koos avalikustab juhatus nii eesti- kui ka ingliskeelse elektroonilises vormis (tekstitöötlusfaili kujul) hääletussedeli Üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta koostatud otsuste eelnõude hääletamiseks (edaspidi hääletussedel). Iga aktsionär valib, kas ta soovib kasutada eesti- või ingliskeelset hääletussedelit. Eesti- ja ingliskeelsed hääletussedelid on häälte arvestamisel samaväärsed.

4. Elektrooniliseks hääletamiseks täidab aktsionär hääletussedeli, märkides üheselt arusaadaval moel oma hääle (eestikeelsel „hääletan poolt“, „hääletan vastu“ või „olen erapooletu“; ingliskeelsel „I vote in favour“, „I vote against“ või „I abstain“) iga otsuse eelnõu kohta ning kinnitab hääletussedeli, allkirjastades selle kvalifitseeritud e-allkirjaga elektrooniliselt (Eestis näiteks ID-kaardiga, mobiil-ID-ga või kvalifitseeritud e-allkirja standardile vastava smart-ID kontoga).

5. Täidetud ja allkirjastatud hääletussedeli saadab aktsionär juhatusele hiljemalt punktis 1 viidatud tähtajaks e-kirjaga aadressil tvesi@tvesi.ee.

6. Kui aktsionäri eest täidab ning allkirjastab hääletussedeli aktsionäri esindaja, tuleb koos hääletussedeliga saata ka Üldkoosoleku kutses nimetatud Üldkoosoleku osalejate registreerimiseks vajalikud esindusõigust tõendavad dokumendid. Kui aktsionäri esindamise õigust tõendavat dokumenti on võimalik esitada ainult paberil, tuleb see edastada Seltsile aadressil Ädala 10, 10614 Tallinn hiljemalt 31.maiks 2023. aastal kella 17.00- ks. Juhul, kui juriidilisest isikust aktsionäri puhul on esindusõigus registreeritud Eesti äriregistris (juhatuse liikme või prokuristi seadusjärgne esindusõigus), ei ole vaja esindusõigust tõendavat dokumenti koos hääletussedeliga saata.

7. Hääletussedeli kättesaamisest teavitatakse aktsionäri esimesel võimalusel pärast hääletussedeli kättesaamist ning selle tehnilist kontrollimist e-kirjaga aadressile, kust hääletussedel saadeti.

8. Juhatusel on õigus mitte arvestada hääletussedeleid, mis laekuvad juhatusele pärast punktis 1 nimetatud tähtaega või mille osas on muus osas rikutud hääletamiskorda või mis on ebaselged. Juhul, kui hääletussedeli õigeaegne laekumine on takistatud tehniliste probleemide tõttu, on juhatusel õigus langetada otsus pärast tähtaega laekunud hääletussedeli arvesse võtmise kohta kuni hetkeni, mil vastav eelnõu pannakse Üldkoosolekul hääletamisele.

9. Juhul, kui aktsionär saadab juhatusele mitu täidetud hääletussedelit, loetakse kehtivaks ajaliselt kõige hiljem laekunu. Varasemad selle aktsionäri hääletussedelid loetakse kehtetuks.

10. Juhul, kui aktsionär on saatnud ühe või mitu täidetud hääletussedelit, kuid osaleb Üldkoosolekul ka füüsiliselt, loetakse kõik aktsionäri saadetud hääletussedelid kehtetuks.

Kinnitatud juhatuse otsusega 04.05.2023