2024: Aktsiaseltsi Tallinna Vesi 30. mai 2024 aktsionäride korralise üldkoosoleku otsuste eelnõud

Päevakorrapunkt nr 1: 2023. a majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu ettepanek:

OTSUS: Kinnitada 2023. aasta majandusaasta konsolideeritud aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

Päevakorrapunkt nr 2: Kasumi jaotamine

Nõukogu ettepanek:

OTSUS: Seltsi 2023. aasta majandusaasta puhaskasumi suuruseks on 12 844 tuhat eurot. Jaotada dividendidena 10 200 tuhat eurot AS-i Tallinna Vesi 31.12.2023 seisuga kogunenud 79 059 tuhande eurosest jaotamata kasumist (sh 2023. aasta konsolideeritud puhaskasum 12 844 tuhat eurot). Aktsionäridele makstakse dividende 0,51 eurot aktsia kohta.

Jätta ülejäänud eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata.

Mitte teha puhaskasumist eraldisi reservkapitali.

Juhatuse poolt tehtud dividendiettepaneku alusel teeb nõukogu aktsionäridele ettepaneku maksta dividendid välja 27.juunil 2024. a. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse Nasdaq CSD arveldussüsteemi 19. juuni 2024. a tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 18. juuni 2024. Alates 18. juunist 2024 aktsiate omandamistehingu sõlminud isik ei ole õigustatud saama käesoleva otsusega määratud dividende.

Päevakorrapunkt nr 3: Nõukogu liikme volituste pikendamine

Nõukogu ettepanek:

OTSUS: Pikendada Hr Priit Rohumaa AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikme volitusi alates 04.06.2024 uueks põhikirjajärgseks ametiajaks.

Päevakorrapunkt nr 4: Nõukogu liikmete tasude muutmine

Nõukogu ettepanek:

OTSUS: Vastavalt juhatuse ettepanekule kinnitada alates 01.06.2024 nõukogu esimehe tasuks 2000 eurot ja nõukogu liikme tasuks 1000 eurot kuus.