Kvaliteedialased juhtpõhimõtted

Meie eesmärk on tagada oma klientidele kvaliteetne joogivesi ning juhtida ära ja puhastada keskkonnasõbralikul viisil reo- ja sademevesi.

  • Tegutseme vastutustundlikult, lähtudes oma tegevustes ettevõtte sotsiaalse vastutuse ja eetika põhimõtetest. Oleme teadlikud oma tegevuse mõjust elanike tervisele ning elukvaliteedile.
  • Järgime ja täidame kõiki meile kohalduvaid nõudeid. Teeme enam kui õigusaktid meid kohustavad ning järgime üldtunnustatud häid tavasid.
  • Oleme klientidele usaldusväärseks partneriks. Me ei pelga anda lubadusi teenuse pakkumisel ning võtame vastutuse nende täitmise eest.
  • Usume, et läbi erinevate huvigruppide kaasamise ning avatud ja ausa dialoogi on meil võimalik pidevalt areneda, et parandada oma teenusete kvaliteeti ja töökorraldust.
  • Lähtume oma tegevuses pideva täiustamise põhimõttest − rakendame jätkusuutlikke lahendusi ning täiustame järjepidevalt oma teenuseid ja töökorraldust.
  • Jagame huvigruppidele oma tegevuse kohta asja- ning ajakohast teavet.
  • Täiustame järjepidevalt oma kvaliteedijuhtimissüsteemi.