Liitumislepingu sõlmimine arendajaga

Arendusleping on mõeldud juhuks, kui arendaja soovib rajada ASi Tallinna Vesi teeninduspiirkonnas ühisveevarustuse ja -reoveekanalisatsiooni tänavatorustikke ja pumplaid.

ASi Tallinna Vesi poolseks kontaktisikuks arenduslepingute sõlmimisel on liitumisprojektide haldur Reno Mihkelson (5387 9265, tvesi@tvesi.ee).

Palume tutvuda liitumislepingu (kinnisvara arendustegevus) vormiga ja valmistada ette vastavad lisad:

Arenduslepingu standardvorm

Lisa 1 – Ehitusprojekti kirjeldav joonis (näide)

Lisa 2 –Ehitusmaksumus

Lisa 4 – Kinnistute loetelu

Lisa 6 – Ehitustööde ajakava ja planeeritav tööaeg ehitusobjektil (esitatakse vabas vormis)

Arendusprojekti mahus avalikele tänavatele drenaaži- ja sademeveesüsteemide rajamine ning tulevane omandisuhe tuleb Arendajal kokku leppida kohaliku omavalitsusega.

Lisa 1 märgitud torustikele kasutuslubade väljastamine kohaliku omavalitsuse poolt ei anna veel Lisa 4 loetletud kinnistutele õigust arenduslepingu alusel rajatud torustikega liituda. Arenduslepingu alusel rajatud torustikega saavad Lisa 4 toodud kinnistud liitumislepinguid sõlmima hakata alles pärast Vee-ettevõtja ja Arendaja vahel üleandmis-vastuvõtu akti sõlmimist.

Üleandmis-vastuvõtu akti sõlmimise eelduseks on:

  • Omanikujärelevalve poolt koostatud akt torustike kasutusse lubamise kohta
  • ASi Tallinna Vesi kasuks seatud isiklikud kasutusõigused
  • Arendaja poolt arenduslepingu üldtingimuste p.2.9 kohaselt esitatud kolmeaastane ehitusgarantii.

Alates oktoobrist 2022 teostavad AS Tallinna Vesi ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatiste ehitamisel omanikujärelevalvet raamlepingu partnerid, kes on eelkvalifitseeritud hankemenetluses ja kelle vahel viib AS Tallinna Vesi arenduslepingute alusel konkreetsete tööde jaotamiseks läbi minikonkursid.

Omanikujärelevalve raamlepingu partnerid:

Taalri Varahaldus AS
Vihmer OÜ
P.P. Ehitusjärelevalve OÜ
Watercom OÜ
Tallinna Linnaehituse AS
Keskkonnaprojekt OÜ
Ehitusagentuur OÜ
Infragate Eesti AS