Veearvesti

Veearvesti on mõõtevahend sellest läbivoolava vee mahu pidevaks mõõtmiseks, salvestamiseks ja esitamiseks normitud töötingimustel.

Vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse §-le 15 peab ühisveevärgist kliendile müüdav vesi olema mõõdetud veearvesti abil. Veearvesti paigaldamine on vee-ettevõtja kohustus.

AS Tallinna Vesi paigaldab põhiveearvesti kliendi nõuetekohasesse veemõõdusõlme ning teostab edaspidist veearvesti hooldust ja taatlust omal kulul, v.a siis, kui arvesti on rikutud või varastatud kliendi süül. Teenuslepingu lõpetamisel (sh ajutisel peatamisel) eemaldame veearvesti samuti tasuta.

Vaheveearvestid (ka korteritesse paigaldatud veearvestid ja soojaveearvestid) kuuluvad üldjuhul kliendile ning nende kontrolli, taatlemist ja remonti me ei teosta.

Veearvesti suurus ja nominaalne kulu valitakse vastavalt keskmisele veetarbimisele tunnis. Ühepereelamutele paigaldatakse veearvesti DN 20, vastavalt nominaalse kuluga 4,0 m3/h.

Veearvesti valik vastavalt keskmisele veetarbimisele tunnis on järgmine:

 

 

 

 

 

Kasutusel olevate veearvestite sees on sõel. Surve langusel või ummistuse korral puhastame sõela või vahetame veearvesti.

Veearvesti kontroll ja taatlemine

AS Tallinna Vesi peab vastavalt majandus- ja taristuministri määrusele nr 65 (jõustunud 01.01.2019) taatlema kõiki põhiveearvesteid iga 5 aasta tagant. Taatlemise käigus eemaldatakse vana veearvesti objektilt ning selle asemel paigaldatakse uus, äsja taadeldud veearvesti. Uus veearvesti võib olla olnud varasemalt kasutuses. Kõik veearvestid kontrollitakse, vajadusel parandatakse ja taadeldakse enne uude kohta paigaldamist. Veearvestite kontrollimine ja taatlemine toimuvad spetsiaalsetel stendidel ilma inimliku vahele sekkumiseta. Taatlemise viib läbi AS Metrosert.

Kui kahtlustate veearvesti riket, on võimalik tellida AS-lt Tallinna Vesi veearvestile mõõtetäpsuse kontrolli või viia veearvesti mõnda teise taatluslaborisse kontrolli. Juhul, kui klient soovib veearvesti mujale viia, siis ennem tuleb meid sellest teavitada, et saaksime veearvesti asendada uue taadeldud arvesti vastu. Veearvesti kontrollimise avalduse leiate meie kodulehelt: https://klient.tallinnavesi.ee/Application/List.  Soovi korral võib mõõtetäpsuse kontrolli taotleja viibida kontrollimise juures, et veenduda protseduuri õigsuses. Kui selgub, et arvesti mõõtetäpsus on lubatud vea piires, kannab kulud klient.

Veearvestite kontroll viiakse läbi veearvestite taatlemisstendil, kus määratakse veearvesti mõõteviga(-hälve) vastavalt standarditele kolmes kulupunktis:

  • Qmin (Q1) – väikseim kulu väärtus, millest allapool veearvesti viga ei ole limiteeritud. Lubatud mõõteviga külmavee arvestitel võib olla ≤ +/- 10%;
  • Qt (Q2) üleminekukulu – see on kulu väärtus, millest allapoole on veearvesti viga +/- 5%. Lubatud mõõteviga külmavee arvestitel võib olla ≤ +/- 4%;
  • nominaalne kulu Qn (Q3) – see on antud arvesti suurim kulu, mille juures veearvesti võib pidevalt töötada. Lubatud mõõteviga külmavee arvestitel võib olla ≤ +/- 4%;

Märkus: eeltoodud kuluväärtuste erinevad tähised on tingitud erinevatest standarditest, mille kohaselt on veearvesti valmistatud.

Klient ei pea maksma kontrolli eest, juhul kui veearvesti oli ebakorrektne (st mõõteviga oli üle lubatud piiride). Kui veearvesti oli korras (st mõõteviga oli lubatud piirides), siis tuleb kliendil selle eest tasuda.

Kui kontrolli tulemusel selgub, et:

  • veearvesti mõõteviga on vähemalt ühes punktis lubatust suurem (ehk kliendi kahjuks), siis klient kontrolli eest tasuma ei pea ning AS Tallinna Vesi teeb kliendile tagasiarvestuse eelneva 6 kalendrikuu veetarbimise osas vastavalt mõõtevea protsendile, k.a mõõtetäpsuse kontrollimise kalendrikuu päevade kohta, kuni uue arvesti paigaldamiseni;
  • kui veearvesti mõõteviga on osutunud negatiivseks (ehk kliendi kasuks), siis klient kontrolli eest tasuma ei pea ning AS Tallinna Vesi ei nõua kliendilt ka lisatasu.

Kaugloetav veearvesti

AS Tallinna Vesi alustab sel suvel kaugloetavate ehk nutiarvestite paigaldamist ja asendab kõikide oma teeninduspiirkonna klientide veearvestid kaugloetavatega hiljemalt 2026. aastaks, et inimestel ei oleks tarvis enam veenäitusid esitada. Kaugloetavaid veearvesteid paigaldame Tallinna Vee lepingulistele klientidele korralise veearvestite taatlusplaani alusel. See tähendab, et 2022. aastal saavad uue veearvesti kliendid, kelle arvestil on viimasest taatlusest möödas 5 aastat, kelle mõõdusõlm on tehniliselt korras ja vastab Tallinna Vee nõuetele. Lisaks saavad kaugloetava veearvesti uued liitujad.

Juhul kui klient on paigaldanud peaveearvestile kauglugemist võimaldava seadme, tuleb kliendil enne veearvesti vahetamist seade eemaldada ning pärast vahetust see soovi korral tagasi paigaldada. Tallinna Vesi ei taga uue veearvesti tüübi ühilduvust kliendi kaugloetava süsteemiga, kuna veearvesti kuulub vee-ettevõtjale ja meil ei ole võimalik arvestada kliendi kõikvõimalike otsuste ja investeeringutega. Pärast arvesti vahetust ei ole klient kohustatud Tallinna Veele enam näitu teatama ning tal säilib võimalus näha näitu nii iseteenindusest kui ka arvestilt endalt.

Kui veemõõdusõlme rekonstrueerimiseks on vaja vesi sulgeda, tuleks see tellida vähemalt kaks tööpäeva ette telefonil 626 2400 või e-kirja teel tvesi@tvesi.ee.
Pärast tööde valmimist palume saata pilt veemõõdusõlmest e-kirjaga tvesi@tvesi.ee.
Nutiarvesti paigalduse saab kokku leppida telefonidel 626 2382 või 626 2383.

Tallinna Vee veearvestite paigaldaja Meelis räägib Nurgakivi saates, kuidas uuteks kaugloetavateks veearvestiteks valmis olla:

Võimalikud veemõõdusõlmede ehitajad

Kliendi kui omaniku kohustus on tagada nõuetele vastav veemõõdusõlm ning korraldada veemõõdusõlme rajamine/rekonstrueerimine vastavalt AS Tallinna Vesi tehnilistele nõuetele. Kuna AS Tallinna Vesi nimetatud teenust ei paku, tuleb kliendil pöörduda veemõõdusõlme rajamise/rekonstrueerimisega seotud teenusepakkuja poole, kes teostab nõuetele vastavaid sanitaartehnilisi töid. Soovitame hinnapakkumisi küsida vähemalt kolmelt erinevalt teenusepakkujalt, et leida sobivaim tööde teostaja. Allpool on toodud nimekiri võimalikest teenusepakkujatest*:

E.M Water OÜ – tel 56 61 85 53, e-post: info@emwater.ee
Evald Rosenkron OÜ – tel 50 24 165, e-post: evaldrosenkron@gmail.com
Mardisoo OÜ – tel 55 51 28 58, e-post: info@mardisoo.ee
Pitskruvi OÜ – tel 50 50 278, e-post: toomasasku@gmail.com
RempFast OÜ – tel 56 93 43 70, e-post: rempfast@gmail.com

*Tegemist on mitteammendava loeteluga ning seega on kliendil õigus kasutada tööde teostamiseks vabal valikul ka nimekirjas nimetamata teenusepakkujaid.
Teenusepakkujatel, kes soovivad enda andmete lisamist nimekirja, palume ühendust võtta aadressil tvesi@tvesi.ee.

Korduma kippuvad küsimused