Veearvesti

Veearvesti on mõõtevahend sellest läbivoolava vee mahu pidevaks mõõtmiseks, salvestamiseks ja esitamiseks normitud töötingimustel.

Vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse §-le 15 peab ühisveevärgist kliendile müüdav vesi olema mõõdetud veearvesti abil. Veearvesti paigaldamine on vee-ettevõtja kohustus.

AS Tallinna Vesi paigaldab põhiveearvesti kliendi nõuetekohasesse veemõõdusõlme ning teostab edaspidist veearvesti hooldust ja taatlust omal kulul, v.a siis, kui arvesti on rikutud või varastatud kliendi süül. Teenuslepingu lõpetamisel (sh ajutisel peatamisel) eemaldame veearvesti samuti tasuta.

Vaheveearvestid (ka korteritesse paigaldatud veearvestid ja soojaveearvestid) kuuluvad üldjuhul kliendile ning nende kontrolli, taatlemist ja remonti me ei teosta.

Veearvesti suurus ja nominaalne kulu valitakse vastavalt keskmisele veetarbimisele tunnis. Ühepereelamutele paigaldatakse veearvestid DN 15 ja DN 20, vastavalt nominaalse kuluga 1,5 ja 2,5 m3/h. Veearvesti valik vastavalt keskmisele veetarbimisele tunnis on järgmine:

Nominaalne veekulu, m3/h 1,5 2,5 3,5 10,0
Veearvesti kaliiber, toll (mm) 1/2 (15) 3/4 (20) 1 (25) 11/2 (40)

 

Kasutusel olevate veearvestite sees on sõel. Surve langusel või ummistuse korral puhastame sõela või vahetame veearvesti.

Veearvesti kontroll ja taatlemine

AS Tallinna Vesi peab vastavalt majandus- ja taristuministri määrusele nr 65 (jõustunud 01.01.2019) taatlema kõiki põhiveearvesteid iga 5 aasta tagant. Taatlemise käigus eemaldatakse vana veearvesti objektilt ning selle asemel paigaldatakse uus, äsja taadeldud veearvesti. Uus veearvesti võib olla olnud varasemalt kasutuses, st võib olla eemaldatud mõnelt teiselt objektilt. Kõik veearvestid kontrollitakse, vajadusel parandatakse ja taadeldakse enne uude kohta paigaldamist. Veearvestite kontrollimine ja taatlemine toimuvad spetsiaalsetel stendidel ilma inimliku vahele sekkumiseta. Taatlemise viib läbi AS Metrosert.

Juhul, kui on kahtlusi veearvesti osas, siis on kliendil õigus taotleda ekspertiisi ehk erakorralist taatlemist. Kui ekspertiis tehakse mujal, peab klient sellest esmalt meid teavitama, et meie töötaja saaks eemaldada veearvesti objektilt ja paigaldada uue veearvesti. Mujalt tellitud ekspertiisiga seotud kulud katab klient. Ekspertiisi avalduse leiad siit.

Juhul, kui klient taotleb veearvesti ekspertiisi meilt, võib ta soovi korral viibida ekspertiisi juures. Veearvestite ekspertiisi viiakse läbi veearvestite taatlemisstendil, kus määratakse veearvesti mõõteviga(-hälve) vastavalt standarditele kolmes kulupunktis:

  • Qmin (Q1) – väikseim kulu väärtus, millest allapool veearvesti viga ei ole limiteeritud. Lubatud mõõteviga külmavee arvestitel võib olla ≤ +/- 10%;
  • Qt (Q2) üleminekukulu – see on kulu väärtus, millest allapoole on veearvesti viga +/- 5%. Lubatud mõõteviga külmavee arvestitel võib olla ≤ +/- 4%;
  • nominaalne kulu Qn (Q3) – see on antud arvesti suurim kulu, mille juures veearvesti võib pidevalt töötada. Lubatud mõõteviga külmavee arvestitel võib olla ≤ +/- 4%;

Märkus: Eeltoodud kuluväärtuste erinevad tähised on tingitud erinevatest standarditest, mille kohaselt on veearvesti valmistatud.

Klient ei pea maksma ekspertiisi eest, juhul kui veearvesti oli ebakorrektne (st mõõteviga oli üle lubatud piiride). Kui veearvesti oli korras (st mõõteviga oli lubatud piirides), siis tuleb kliendil selle eest tasuda.

Kui ekspertiisi tulemusel selgub, et:

  • veearvesti mõõteviga on vähemalt ühes punktis lubatust suurem (ehk kliendi kahjuks), siis klient ekspertiisi eest tasuma ei pea ning AS Tallinna Vesi teeb kliendile tagasiarvestuse eelneva 6 kalendrikuu veetarbimise osas vastavalt mõõtevea protsendile, k.a mõõtetäpsuse kontrollimise kalendrikuu päevade kohta, kuni uue arvesti paigaldamiseni;
  • kui veearvesti mõõteviga on osutunud negatiivseks (ehk kliendi kasuks), siis klient ekspertiisi ees tasuma ei pea ning AS Tallinna Vesi ei nõua kliendilt ka juurdemaksu.

Klient peab kaitsma veearvestit (Tallinna ÜVK kasutamise eeskiri):

Kliendi kohustuseks on tagada veearvesti toimimine. Klient peab tagama:

  • veearvesti säilimise vigastamatuna ning selle kaitsmise külmumise ja ülekuumenemise eest;
  • veemõõdusõlme ruumi või veemõõdukaevu korrasoleku, puhtuse ja kuivuse ning ruumi valgustuse;
  • veemõõdusõlme armatuuri töökorras oleku;
  • et veearvesti ei oleks uputatud ruumi või kaevu valgunud vee poolt.

Kliendi kohustuseks on teavitada meid viivitamatult veearvesti mistahes riketest või vigastustest.