Veearvesti

Veearvesti on mõõtevahend sellest läbivoolava vee mahu pidevaks mõõtmiseks, salvestamiseks ja esitamiseks normitud töötingimustel.

Vastavalt ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse §-le 15 peab ühisveevärgist kliendile müüdav vesi olema mõõdetud veearvestiga. Veearvesti paigaldamine on vee-ettevõtja kohustus.

AS-i Tallinna Vesi paigaldab põhiveearvesti kliendi nõuetekohasesse veemõõdusõlme ning teostab edaspidist veearvesti hooldust ja taatlust omal kulul, va kliendi süül riknenud või varastatud arvesti. Teenuslepingu lõpetamisel (sh ajutisel peatamisel) eemaldame veearvesti samuti tasuta.

Vaheveearvestid (ka korteritesse paigaldatud veearvestid ja soojaveearvestid) kuuluvad üldjuhul kliendile ning nende kontrollimist, taatlust ja remonti me ei teosta ega ei paku.

Veearvesti suurus ja nominaalne kulu valitakse vastavalt keskmisele veetarbimisele tunnis. Ühepereelamutele paigaldatakse veearvestid DN 15 ja DN 20 vastavalt nominaalse kuluga 1,5 ja 2,5 m3/h. Veearvesti valik vastavalt keskmisele veetarbimisele tunnis:

Nominaalne veekulu m3/h 1,5 2,5 3,5 10,0
Veearvesti kaliiber toll (mm) 1/2 (15) 3/4 (20) 1 (25) 11/2 (40)

 

Kasutusel olevates veearvestites on sees sõel. Surve langusel või ummistuse korral puhastme sõela või vahetame veearvesti.

Veearvesti kontrollimine ja taatlemine

AS-i Tallinna Vesi peab vastavalt MKM määrusele (Majandus- ja taristuministri määrus nr 57 jõustunud 26.09.2016) taatlema kõiki põhiveearvesteid iga 5 aasta tagant – vana veearvesti eemaldatakse objektilt ning paigaldatakse uus äsja taadeldud veearvesti. Uus veearvesti võib olla olnud varasemalt kasutuses, st võib olla eemaldatud mujalt objektilt. Kõik veearvestid kontrollitakse, vajadusel parandatakse ja taadeldakse enne uude kohta paigaldamist. Veearvestite kontrollimine ja taatlemine toimuvad spetsiaalsetel stendidel ilma inimliku vahele sekkumiseta. Taatlemise viib läbi AS Metrosert.

Juhul, kui on kahtlusi veearvesti osas, siis on kliendil õigus taotleda ekspertiisi ehk erakorralist taatlust. Kui ekspertiis tehakse mujal, siis peab klient sellest esmalt meid teavitama ning meie töötaja eemaldab veearvesti objektilt ja paigaldab uue veearvesti. Mujalt tellitud ekspertiisiga seotud kulud katab klient. Ekspertiisi avalduse leiad siit.

Juhul, kui klient taotleb ekspertiisi meilt, siis klient võib soovi korral olla veearvesti ekspertiisi juures. Veearvestite ekspertiisi viiakse läbi veearvestite taatlemisstendil, kus määratakse veearvesti mõõteviga(-hälve) vastavalt standarditele 3-s kulupunktis:

  • Qmin (Q1) – väikseim kulu väärtus, millest allapool veearvesti viga ei ole limiteeritud. Lubatud mõõteviga külmavee arvestitel võib olla ≤ +/- 10%;
  • Qt (Q2) üleminekukulu – see on kulu väärtus, millisest allapoole on veearvesti viga +/- 5%. Lubatud mõõteviga külmavee arvestitel võib olla ≤ +/- 4%;
  • nominaalne kulu Qn (Q3) – see on antud arvesti suurim kulu, millise juures veearvesti võib pidevalt töötada. Lubatud mõõteviga külmavee arvestitel võib olla ≤ +/- 4%;

Märkus: Eeltoodud kuluväärtuste erinevad tähised on tingitud erinevatest standarditest, mille kohaselt on veearvesti valmistatud.

Klient ei pea maksma ekspertiisi eest, kui veearvesti oli ebakorrektne (st mõõteviga oli üle lubatud piiride). Kui veearvesti oli korras (st mõõteviga oli lubatud piirides), siis tuleb selle eest kliendil maksta.

Kui ekspertiisi tulemusel selgub, et:

  • veearvesti mõõteviga on vähemalt ühes punktis lubatust suurem (ehk kliendi kahjuks), siis klient ekspertiisi eest tasuma ei pea ning me teeme kliendile tagasiarvestuse eelneva 6 kalendrikuu veetarviduse kohta vastavalt mõõtevea protsendile, ka mõõtetäpsuse kontrollimise kalendrikuu päevade kohta kuni uue arvesti paigaldamiseni;
  • kui veearvesti mõõteviga on osutunud negatiivseks (ehk kliendi kasuks), siis klient ekspertiisi ees maksma ei pea ning me ei nõua kliendilt ka juurdemaksu.

Klient peab kaitsma veearvestit (Tallinna ÜVK kasutamise eeskiri):

Kliendi kohustuseks on tagada veearvesti toimimine. Klient peab tagama:

  • veearvesti sälimise vigastamatuna ning selle kaitsmise külmumise ja ülekuumenemise eest;
  • veemõõdusõlme ruumi või veemõõdukaevu korrasoleku, puhtuse ja kuivuse ning ruumi valgustuse;
  • veemõõdusõlme armatuuri töökorras oleku;
  • veearvesti ei oleks uputatud ruumi või kaevu valgunud vee poolt.

Kliendi kohustuseks on teavitada meid viivitamatult veearvesti mistahes riketest või vigastustest.