Tegevusvaldkonnad

Tallinna Vesi on Eesti suurim vee-ettevõtja, kes pakub vee- ja kanalisatsiooniteenuseid pea kolmandikule Eesti elanikkonnast. Teenindame enam kui 23 900 era- ja äriklienti ning ligi 470 000 lõpptarbijat Tallinnas ja seda ümbritsevates valdades: Maardu linnas, Saue linnas ja Saku vallas.

Ettevõttel on kaks puhastusjaama: Ülemiste veepuhastusjaam ja Paljassaare reoveepuhastusjaam. Iga päev puhastame oma jaamades ja suuname veevõrku keskmiselt 68 000 m³ puhast vett ning juhime puhastusjaama ja seejärel merre 133 000 m³ reovett keskkonnale ohutut puhastatud vett. Tallinna Vee koosseisus tegutsevad ka akrediteeritud vee- ja heitveelabor.

Ülemiste veepuhastusjaam

Tallinna Vee ühisveevärgisüsteemi kuulub üle 1 200 km veetorustikke, 22 veepumplat ja 46 põhjavee puurkaevpumplat kokku 93 puurkaevuga. Harju- ja Järvamaal paiknev pinnaveehaare ulatub umbes 1 800 km²-ni. Ühiskanalisatsioonisüsteemi kuulub üle 1 187 km reoveetorustikke, 520 km sademeveetorustikke ning 179 kanalisatsiooni- ja sademeveepumplat üle kogu teeninduspiirkonna.

Tallinna Vee kontsern koosneb kolmest ettevõttest: AS Tallinna Vesi, Watercom OÜ ja ASTV Green Energy OÜ. Tallinna Vee aktsiad on noteeritud Nasdaq Baltikumi põhinimekirjas. 31. detsembri 2021 seisuga olid üle 5%-list otseosalust omavad aktsionärid OÜ Utilitas ja Tallinna linn.

Ettevõtte peamised tooted ja teenused on:

Paljassaare reoveepuhastusjaam
 • Vee kogumine, puhastamine ja -varustus
 • Torustike ehitamine
 • Transporditeenused ja tee-ehitus
 • Projekteerimisteenused
 • Laboriteenused
 • Reo- ja sademevee kogumine, ärajuhtimine ja puhastamine
 • Omanikujärelevalve ja projektijuhtimine
 • Vee- ja kanalisatsiooniteenused

Meie töö väärtusliku loodusvara käitlemisel ja kasutamisel nii klientide, elanike, külaliste kui ka keskkonna hüvanguks nõuab hoolikat ja pikaajalist planeerimist.

Oleme seadnud strateegilised eesmärgid, mis tasakaalustavad meie erinevate sidusrühmade nõudmisi:
 • saavutada tipptasemel tootmistulemused (tugeva rõhuasetusega keskkonnakaitsel);
 • saavutada tipptasemel klienditeenindus;
 • laiendada ettevõtte vee- ja kanalisatsiooniteenuste piirkonda;
 • kasvatada ettevõtte väärtust.
Loetletud eesmärke aitab saavutada pühendunud ja kliendikeskne meeskond.
Oleme seadnud eesmärgid, mis võimaldavad täita klientide ootusi, ületada tulevikus tekkivaid väljakutseid ning leida õige tasakaal kõikide sidusrühmade huvide vahel:
 • jätkata veekvaliteedi parandamist;
 • tagada pidev veevarustus;
 • hoida keskkonda, vähendades veelekkeid;
 • vältida olukordi, kus meie kanalisatsioonisüsteem uputab elamis- ja äripindu;
 • jätkata keskkonnaseisundi parandamist ning panustada Tallinna lahe merevee puhtamaks muutmisse;
 • pakkuda klientidele laiemat toodete- ja teenustevalikut;
 • arendada klientidega avatud ning kahepoolset dialoogi;
 • laiendada ettevõtte tegevust Tallinna naabervaldades;
 • töötada välja ning rakendada strateegia ettevõtte laienemiseks Balti riikides;
 • toota investoritele pikaajaliselt atraktiivset tulu tehtud investeeringutelt.