Põhikiri

AS-i Tallinna Vesi põhikirja muudatus kinnitati 02.06.2016 toimunud aktsionäride korralisel üldkoosolekul. AS Tallinna Vesi Põhikiri (pdf).

Põhikirja muudeti järgmiste punktide osas:

„6.2.9. Elektrooniline osalemine Üldkoosolekul

6.2.9.1. Aktsionärid võivad Üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid hääletada elektrooniliste vahendite abil enne Üldkoosolekut või Üldkoosoleku kestel, kui see on tehniliselt turvalisel viisil võimalik ja kui see on sätestatud Üldkoosoleku kokkukutsumise teates.

6.2.9.2. Elektroonilise hääletamise korra määrab juhatus. Elektrooniline hääletamine peab toimuma kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

6.2.9.3. Üldkoosoleku kokkukutsumise teates sätestatakse, kas elektrooniline hääletamine on võimalik ning kuidas saab tutvuda juhatuse poolt kehtestatud elektroonilise hääletamise korraga.

6.2.9.4. Elektrooniliselt hääletanud aktsionär loetakse Üldkoosolekul osalevaks ja tema aktsiatega esindatud hääled arvestatakse Üldkoosoleku kvoorumi hulka, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.“