Põhikiri

AS-i Tallinna Vesi põhikirja muudatus kinnitati 01.04.2021 aktsionäride poolt üldkoosolekut kokku kutsumata.

AS Tallinna Vesi Põhikiri

Põhikirja muudeti järgmiste punktide osas:

1. Üldkoosolekut puudutavad muudatused

1.1. B-aktsiast tulenev piiratud hääletusõigus on tühistatud.

1.2. Üldkoosoleku pädevust muudeti järgmiselt:
(a) Täpsustati aktsiate, vahetusvõlakirjade, aktsiaoptsioonide ja muude omakapitaliga seotud instrumentide või muude õiguste väljalaskmist;
(b) Täpsustati oma aktsiate omandamist;
(c) Lisati aktsiate börsil noteerimise või noteerimise lõpetamise otsustamine;
(d) Üldkoosolekul teatud oluliste otsuste vastu võtmiseks vajalikku häälte kogust tõsteti 2/3-lt 83%-le A-aktsiatega esindatud häältest;
(e) Lisati võimalus võtta aktsionäride otsuseid vastu ilma koosolekut kokku kutsumata vastavalt seaduses sätestatud korrale.

2. Nõukogu puudutavad muudatused

2.1. Nõukogu pädevust muudeti järgmiselt:
(a) Äriplaani, aastaeelarve ja nende muudatuste kinnitamine, finantsvõimenduse juhtpõhimõtete muudatuste kinnitamine, teatud suuremate tehingute ja
(korporatiiv)toimingute kinnitamise õigus laieneb ka tütarettevõtetele ja seda ka täpsustati;
(b) Täpsustati Juhatusele kehtivat nõuet küsida Nõukogu nõusolekut, et sõlmida teatud tehinguid ja teha toiminguid;
(c) Täpsustati Seltsi ja Seltsi tütarettevõtete kulutuste, arendusprojektide ja investeeringute kinnitamist, ning ka garantiide, käenduse jms andmise kinnitamist;
(d) Täpsustati tehinguid seotud osapooltega;

2.2. Nõukogu liikmete volituste tähtaega pikendati 2 aastalt 3 aastale.

2.3. 4 Nõukogu liikme ametisse nimetamist ja tagasi kutsumist muudeti järgmiselt:
(a) Mõlemal Seltsi kahel (2) suurimal aktsionäril, kes omavad enamust A-aktsiatega määratud häältest, on õigus määrata ja tagasi kutsuda kaks (2) Nõukogu liiget ühepoolse otsusega, mis esitatakse juhatusele;
(b) Ühelgi Seltsi aktsionäril ei ole õigust määrata ega tagasi kutsuda rohkem kui kaks
(2) Nõukogu liiget;
(c) Aktsionäril on õigus tagasi kutsuda vaid samu Nõukogu liikmeid, kelle sama aktsionär on eelnevalt Nõukogu liikmeks määranud.

2.4. Lisaks Nõukogu esimehele on ette nähtud ka Nõukogu aseesimehe positsioon.

2.5. Täpsustati Nõukogu koosoleku kokku kutsumist, õigust Nõukogu koosolek kokku kutsuda, ja Nõukogu koosoleku organiseerimist.

2.6. Täpsustati Nõukogu otsuste vastu võtmist ja teatud oluliste otsuste vastu võtmiseks vajalikke Nõukogu liikmete poolthääli.

3. Juhatust puudutavad muudatused

3.1. Juhatuse liikmete maksimaalset arvu vähendati 5 liikmelt 3 liikmele.

3.2. Juhatuse liikmete volituste tähtaega pikendati 3 aastalt 5 aastale.