24.05.2011

AS-i Tallinna Vesi aktsionäride korraline üldkoosolek toimus teisipäeval, 24. mail 2011.a kell 09.00-12.00 hotellis Radisson Blu Olümpia. Ettevõtte 20 miljonist häälest oli koosolekul esindatud 16 364 448 häält, s.o 81,82% häältest.

Korralise üldkoosoleku päevakord:

1. Majandusaasta aruande kinnitamine
OTSUS: Kinnitada 16 355 047, s.o 99,94% poolthäälega AS-i Tallinna Vesi 2010. majandusaasta aruanne.

2. Kasumi jaotamine
OTSUS: Kinnitada 16 361 543, s.o 99,98% poolthäälega kasumi jaotamise ettepanek, jaotades aktsionäride vahel 16 000 639,12 eurot, millest A-aktsia omanikele makstakse dividende 0,8 eurot aktsia kohta ning B-aktsia omanikule 639,12 eurot aktsia kohta. Jätta eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata ning mitte teha puhaskasumist eraldisi reservkapitali. Maksta dividendid aktsionäridele välja 15. juunil 2011.a ja fikseerida dividendiõiguslike väärtpaberiomanike nimekiri 08. juuni 2011.a kella 23.59 seisu alusel.

3. Põhikirja muutmine
OTSUS: Kinnitada 16 354 213, s.o 99,94% poolthäälega AS-i Tallinna Vesi põhikiri uues redaktsioonis vastavalt nõukogu ettepanekule.

4. Aktsiate nimiväärtuse ning aktsiakapitali suuruse vähendamine
OTSUS: Kinnitada 16 352 883, s.o 99,93% poolthäälega AS-i Tallinna Vesi aktsiakapitali vähendamine seoses nõudega konverteerida aktsiakapital kroonidest eurodesse, vähendades A-aktsia nimiväärtust seniselt nimiväärtuselt 10 (kümme) krooni 0,60€-ni (kuuekümne eurosendini) ning vähendades B-aktsia nimiväärtust seniselt nimiväärtuselt 1000 (üks tuhat) krooni 60€-ni (kuuekümne euroni), kusjuures aktsiakapital väheneb väljamakseid tegemata 782 333,62€ (seitsmesaja kaheksakümne kahe tuhande kolmesaja kolmekümne kolme euro ja kuuekümne kahe eurosendi) võrra ning uueks aktsiakapitali suuruseks on 12 000 060€ (kaksteist miljonit kuuskümmend eurot). Aktsiate nimiväärtuste ümberarvestamise tulemi ümardamisel ei ole õiguslikku tähendust.

5. Audiitori valimine
OTSUS: Võtta teadmiseks nõukogu hinnang ning määrata 16 359 467, s.o 99,97% poolthäälega Seltsi 2011. majandusaasta audiitoriks Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers ning juhtivaudiitoriks hr Tiit Raimla. Kiita heaks audiitoriga sõlmitud lepingus audiitorit tasustamise kord.

6. Juhatuse ettekanne seadusemuudatustest ja nende mõjust tariifi kinnitamise mehhanismile
Juhatuse ettekanne seadusemuudatustest ja nende mõjust tariifi kinnitamise mehhanismile on leitav AS-i Tallinna Vesi koduleheküljel.