Reovee puhastusprotsess

Paljassaare reoveepuhastusjaamas puhastatakse keskkonnasõbralikke ja kaasaegseid tehnoloogiaid kasutades Tallinnas ja selle lähiümbruses kanaliseeritud reoveed.

Läbi kanalisatsioonivõrgu jõuab reo- ja sademevesi jaama.

Peapumpla

Kogu tunnelkollektorite kaudu juhitud reovesi pumbatakse kolme survetoru kaudu reoveepuhastusjaama.

Mehaaniline puhastus

Võrehoone
6 mehhaanilise võre abil eraldatakse sisenevast reoveest suurem praht (võrepraht), mis edasi pestakse, pressitakse ja veetakse prügilasse.

Liivapüünised
Reoveest eraldatakse sademetega kanalisatsiooni pestud liiv, liivapüünistes tekkiv sete veetakse samuti prügilasse.

Eelsetitid
Eelsetitites eraldatakse reoveest hõljuvad osakesed, mis kogunevad setiti põhja (toorsete), ning setiti pinnal ujuvad rasvad ja õlid. Eraldatud toorsete suunatakse reoveesette käitlusse.

Keemilis-bioloogiline puhastus

Spetsiaalse veepuhastuskemikaali ehk koagulandi lisamine 

Koagulandi lisamise eesmärgiks on fosforiühendite kõrvaldamine reoveest. Koagulant on aine, mis koondub vees leiduvate osakeste ümber, muudab need suuremaks ja raskemaks, et neid seejärel kergemini veest kätte saada.

Aerotankid
Edasi juhitakse reovesi aerotankidesse. Aerotankides toimub lämmastikuühendite kõrvaldamine reoveest bioloogilisel teel (st bakterite abil). Aerotankide põhjas olevate difuusorite kaudu puhutakse läbi reovee suurtes kogustes õhku ning lisatakse metanooli, mis kokku tagab efektiivse bioloogilise puhastuse.

Järelsetitid
Järelsetititesse suunatakse aerotankidest reovesi koos bakterite massiga (aktiivmuda). Seal eraldatakse aktiivmuda reoveest. Osa aktiivmudast pumbatakse tagasi aerotankidesse, üleliigne osa aktiivmudast (jääkaktiivmuda) suunatakse reoveesette käitlusse.

Puhastatud heitvee pumpla

Põhjaliku puhastuse läbinud heitvesi pumbatakse ligi 3 km kaugusele Tallinna lahte.

Reoveesette käitlus

Segatud sette ladu
Settelaos segatakse omavahel eelsetititest eraldatud toorsete ja järelsetititest eraldatud jääkaktiivmuda.

Metaantankid
Segatud sete soojendatakse 37 oC juures ja pumbatakse metaantanki, kus toimub sette anaeroobne käärimine (stabiliseerimine). Protsessi käigus eraldub biogaas, mida kasutatakse katlamaja kütmiseks.

Reoveesette tahendamine
Stabiliseeritud reoveesete pumbatakse tsentrifuugidesse, kus eraldatakse settest üleliigne vesi. Enne tahendamist lisatakse settele spetsiaalset kemikaali (flokulanti), mis hõlbustab vee eraldamist settest. Tahendatud sete veetakse settesegamisväljakutele.

Settesegu valmistamine
Settesegamisväljakutel lisatakse tahendatud settele turvast. Kasvumulla järelvalmimine kestab 6–8 kuud, mille käigus seda perioodiliselt segatakse.

 
Kas teadsid, et …?

Paljassaare reoveepuhastusjaam teenindab rohkem kui 400 000 inimest ning võtab vastu ka ühisvoolse kanalisatsiooni sademeveed.

… reoveepuhastuse kõrvaltootena tekib reoveesete.

… alates 2006. aastast ei kuulu Tallinn Läänemere merekeskkonna kaitse komisjoni (HELCOM) nn tulipunktide nimekirja. See on suur tunnustus meie investeeringutele reoveepuhastusprotsessi pidevasse täiustamisse.