Tallinna Vee lubadused kliendile

Tagame kvaliteetse joogivee

Joogivee kvaliteedi ja survega seotud probleemidele reageerime hiljemalt järgmisel tööpäeval.

Hoiame ümbritsevat keskkonda
 • Ühiskanalisatsiooni ummistused kõrvaldame hiljemalt 12 tunni jooksul.
 • Reoveekanalisatsiooni üleujutustele reageerime vähemalt 4 tunni jooksul.
Vastame klientide pöördumistele kiiresti

Vastame saabunud infopäringutele 2 tööpäeva jooksul.

Infopäringutena käsitleme kõiki Tallinna Veele edastatud küsimusi sooviga saada infot pakutavate teenuste vm ettevõtte tegevuse kohta.

Oleme klientide kaebuste lahendamisel põhjalikud
 • Vastame saabunud kaebustele hiljemalt 10 tööpäeva jooksul.

Kaebustena käsitleme kõiki Tallinna Vee klientide poolt edastatud pöördumisi, mis viitavad kliendi rahulolematusele ettevõtte tegevusega või pakutavate teenuste kvaliteediga.

 • Puuduliku või ülemäärase veesurvega seotud kaebustele vastame maksimaalselt 30 päeva jooksul.
  • Hooldustegevusega lahendatavad surveprobleemid lahendame 14 päeva jooksul.
  • Projekteerimis- ja ehitustöid nõudvad juhtumid lahendame 18 kuu jooksul.
Oleme täpsed
 • Veearvesti ebatäpsuse kahtluse korral teostame veearvestile mõõtetäpsuse kontrolli ja väljastame otsuse 2 tööpäeva jooksul.
 • Ebatäpse arve korral väljastame parandusarve hiljemalt 3 tööpäeva jooksul.
Peame kokkulepetest kinni
 • Igast plaanilisest veevarustuse katkestusest ja selle kestusest teavitame vähemalt 5 päeva ette.
 • Planeeritud sulgemiste korral tagame vee lubatud ajal või varem.
 • Veekatkestus (nii avariiline kui plaaniline) ei tohi ületada 24 tundi, v a KOV-i nõusolekul.
 • Iga üle 5 tunni kestnud katkestuse puhul varustame tarbija alternatiivse veeallikaga (ajutine ühendus või veepaak katkestuse piirkonnas), mis vastab joogivee kvaliteedinõuetele.
 • Kui meie spetsialistid on kokku leppinud kohtumise, jõuame kohale õigeaegselt.

 

Ülaltoodud lubaduste rikkumise korral maksame 20 eurot hüvitist klientidele, kellel on Tallinna Veega sõlmitud teenusleping ja kes on täitnud ettevõtte ees korrektselt oma lepingulisi kohustusi. Reeglina tehakse hüvitise ulatuses tasaarveldus tarbimise eest esitatavast arvest.