2021: Vajalikud isikut tõendavad dokumendid

Aktsionäride otsuste vastuvõtmiseks vajalikud isikut tõendavad dokumendid

Kui aktsionär (nii juriidilisest kui füüsilisest isikust) kirjutab hääletussedeli või volikirja alla omakäeliselt, palume hääletussedelile ja volikirjale lisada isikut tõendava dokumendi koopia, kust nähtub aktsionäri või tema seadusliku esindaja allkirja näidis. Juriidilisest isikust aktsionäril palume lisaks sellele lisada ka kehtiv registrikaardi väljavõte äriregistrist.

Volikiri võib olla kas lihtkirjalik, alla kirjutatud omakäeliselt, digitaalselt või notariaalne.

Välisriigis registreeritud aktsionäril palume

  • esitada kehtiv registrikaardi väljavõte, mis on kas legaliseeritud või kinnitatud dokumenditunnistuse apostille’ga ning sellele peab olema lisatud vandetõlgi poolt kinnitatud tõlge eesti keelde;
  • esitada Esindaja volikirjad notariaalselt tõestatult või kinnitatult. Nimetatud notariaalsed volikirjad peavad olema kas legaliseeritud või kinnitatud dokumenditunnistuse apostille’ga ning sellele peab olema lisatud vandetõlgi poolt kinnitatud tõlge eesti keelde.

Kui aktsionär peaks soovima kasutada esindaja määramiseks volikirja vormi, siis vastav vorm asub siin.

Kui aktsionär määrab endale volikirja alusel tegutseva esindaja, siis volikirja edastamiseks on kaks alternatiivi:

  1. Aktsionär või aktsionäri seaduslik esindaja täidab volikirja vormi elektrooniliselt, allkirjastab selle digitaalselt ning saadab e-postiga aadressil tvesi(ät)tvesi.ee. Selline võimalus on neil aktsionäridel, kellel on dokumentide digitaalse allkirjastamise võimalus (ID-kaart, digi-ID või Mobiil-ID).
  2. Aktsionär või aktsionäri seaduslik esindaja täidab volikirja vormi elektrooniliselt, prindib ja allkirjastab selle omakäeliselt. Seejärel allkirjastatud volikiri skaneeritakse ja saadetakse e-postiga aadressile tvesi(ät)tvesi.ee ja originaal saadetakse postiga aadressile Ädala 10, Tallinn 10119 saabumisega hiljemalt 01.04.2021 kell 9:00. Kui volikiri allkirjastatakse omakäeliselt, palume lisada volitaja isikut tõendava dokumendi koopia, kust nähtub volitaja allkirja näidis.

Juhul, kui volikirja vorm ei ole täidetud nõuetekohaselt, mistõttu ei ole võimalik tuvastada volitajat, volitatavat või volituse sisu, ega nõuetekohases vormis, või ei ole lisatud isikuttõendava dokumendi koopiat omakäeliselt allkirjastatud hääletussedelile või volikirjale, või ei ole lisatud kehtiva registrikaardi nõuetekohast koopiat või eelmainitud dokumente ei ole edastatud koos hääletussedeliga AS-ile Tallinna Vesi hiljemalt 01.04.2021 kell 9:00, siis on AS-il Tallinna Vesi õigus jätta aktsionäri hääl kvoorumis arvesse võtmata. Juhul kui hääletussedelilt ei ole võimalik tuvastada kas aktsionär on otsuse poolt, vastu või jääb erapooletuks, loetakse, et aktsionär hääletab otsuse vastu.

Esindusõiguse ja volikirjaga seotud küsimuste puhul palume võtta ühendust AS-iga Tallinna Vesi e-posti teel aadressil tvesi(ät)tvesi.ee.