2021: AS-i Tallinna Vesi nõukogu aruanne tegevuse kohta 2020. a majandusaastal

AS-i Tallinna Vesi (edaspidi Selts) nõukogu on kinnitanud nõukogu 25. märtsi 2021 koosoleku protokollilise otsusega käesoleva aruande, mis kajastab nõukogu tegevust Seltsi juhtimisel ja töö korraldamisel, esitamiseks 3. juunil 2021 toimuvale Seltsi aktsionäride korralisele üldkoosolekule.

Nõukogu on läbi vaadanud Seltsi juhatuse poolt esitatud 2020. aasta integreeritud majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest, jätkusuutlikkuse aruandest ja juhatuse tegevusaruandest, ning millele on lisatud vandeaudiitori aruanded.

Nõukogu on üksmeelselt otsustanud 2020. a integreeritud majandusaasta aruande koos lisadega heaks kiita.

Nõukogu on Seltsi tegevust korraldanud ja juhtinud kooskõlas kehtivate õigusaktide ja Seltsi põhikirjaga.

2020. a majandusaasta jooksul toimusid nõukogu koosolekud 30. jaanuaril, 26. märtsil, 23. aprillil, 30. juulil, 29. oktoobril ja 9. detsembril.

2021. a majandusaasta jooksul toimunud koosolekutel arutas nõukogu mitmesuguseid Seltsi juhtimise ja tegevuse korraldamisega seotud küsimusi ning sellega seonduvat informatsiooni, muuhulgas Seltsi finantstulemusi, Seltsi poolt Teenuslepingus ja Projekti lepingutes sätestatud Teenuste kvaliteedi tasemete täitmist. Samuti oli arutlusel Tehniliste Teenuste Lepingu pikendamine ja Seltsi uue dividendipoliitika kinnitamine. Nõukogule esitati ülevaateid Seltsis kehtivatest piirangutest, mille eesmärk on vältida COVID-19 levikut ja piirata selle mõju Seltsile. Detailselt analüüsiti ning kiideti heaks tegevuskulude, tulu ning investeeringute 2021. a majandusaasta eelarved koos muude juhatuse poolt tõstatatud küsimustega.

Ka koosolekutevälisel ajal toimus aktiivne töö ning nõukogu võttis vastu mitmeid otsuseid kirjalikus menetluses:

 • 01.2020 – otsus volitada juhatust sõlmima leping hanke „Kadaka pst kanalisatsioonikollektori rekonstrueerimine“ võitjaga;
 • 02.2020 – otsus pikendada juhatuse liikme Karl Heino Brookes ametiaega järgnevaks kolmeks aastaks alates 22.03.2020 kuni 22.03.2023 (kaasa arvatud);
 • 06.2020 – otsus volitada juhatust sõlmima leping hanke „Survetõstepumpla toite- ja väljundveetorustike rekonstrueerimine Punasel tänaval“ võitjaga;
 • 09.2020 – otsus volitada juhatust sõlmima leping hanke „Tallinna reoveepuhastusjaama peapumplas pumpade paigaldus, pumpade paigalduseks elektrivarustuse ja automaatjuhtimissüsteemide rajamine“ võitjaga;
 • 09.2020 – otsus volitada juhatust sõlmima raamlepingud hankes „Raamlepingute sõlmimine elektrienergia ostuks“ kvalifitseerunud ettevõtjatega;
 • 09.2020 – otsus volitada juhatust sõlmima raamlepingud hankes „Vee- ja kanalisatsioonivõrkude välistrasside remondimaterjalide ostmine“ kvalifitseerunud ettevõtjatega.

Nõukogu arusaamise kohaselt on juhatus kõik Seltsi igapäevase majandustegevuse raamest väljuvad küsimused vastavalt seadustele ja Seltsi põhikirjale suunanud nõukogule nõusoleku saamiseks.

Lisaks on juhatus esitanud nõukogule igal vastaval koosolekul juhatuse aruande (mis sisaldab peatükke korporatiivküsimustest, tootmisest, arendusest, klienditeenindusest ja finantsküsimustest) eesmärgiga anda ülevaade Seltsi majandustegevusest, majanduslikust olukorrast, ühingujuhtimisest, teenuse kvaliteedi tasemetest ja juhatuse tegevusest.

2020. a majandusaastajooksul toimus nõukogu koosseisus üks muudatus. 30. augustil 2020 kutsuti nõukogust tagasi hr Keith Haslett ja Thomas Wright Lissett määrati nõukogu liikmeks 1. septembril 2020. Nimekiri 2020. a majandusaasta jooksul nõukogu liikmeks olnud isikutest koos nende ametiajaga on toodud käesoleva aruande lisas 1.

Juhatuse tegevuse ja hea töö tulemusena 2020. a majandusaastal suutis Selts hoida põhitegevuse ärikasumi stabiilsena ja parandada tootmisnäitajaid. Nõukogu tänab Seltsi juhatust ja kõiki töötajaid nende panuse eest Seltsi arengusse 2020. aastal.

Lisa 1 – nõukogu liikmed 2020. aastal

2020. aastal olid Seltsi nõukogu liikmeteks:

 • Simon Roger Gardiner,

valitud alates 10.12.2010, viimati uuesti valitud alates 04.06.2020

 • Martin Padley,

valitud alates 01.11.2014, viimati uuesti valitud alates 03.11.2020

 • Katrin Kendra,

valitud alates 31.05.2018, uuesti valitud alates 01.06.2020

 • Toivo Tootsen, 

määratud alates 07.04.2011, viimati uuesti määratud alates 07.04.2019, samuti 21.12.2001-16.11.2004

 • Priit Lello, 

määratud alates 16.11.2011, viimati uuesti määratud alates 15.11.2019

 • Allar Jõks,

valitud alates 21.05.2013, viimati uuesti valitud alates 02.06.2019

 • Brendan Francis Murphy,

määratud alates 27.10.2011, viimati uuesti määratud alates 29.10.2019

 • James Keith Haslett, 

määratud alates 22.01.2018, uuesti määratud alates 23.01.2020, tagasi kutsutud alates 30.08.2020

 • Priit Rohumaa,

valitud alates 01.06.2017, uuesti valitud alates 02.06.2019

 • Thomas Wright Lissett,

määratud alates 01.09.2020