Toetustegevused ja -põhimõtted

Soovime olla aktiivselt kaasatud oma tegevuspiirkonna kogukonna tegemistesse. Suhtume väga tõsiselt sotsiaalselt vastutustundliku ettevõtluse põhimõtete juurutamisse oma igapäevategevuses. Nii oma töötajaid kui tarbijaid harides soovime kujundada kogukonnas keskkonnateadlikku mõtteviisi.

Meie toetuspõhimõtted lähtuvad läbivast ideest, et ettevõttele klientide poolt usaldatud raha tuleb suunata projektidesse ja algatustesse, mis toovad otsest kasu piirkonna elanikele. Toetame veega seotud teemasid ja algatusi, mis edendavad keskkonna jätkusuutlikkust ning tervislikke eluviise. Soovime abistada keskkonnaalaste tegevuste edendamist ja tõsta teadlikkust loodusvarade säilitamise vajalikkusest.

Toetustegevuste planeerimisel peame silmas järgmisi põhimõtteid:

  • Mõjuala. Tulenevalt Tallinna Vee tegevuspiirkonnast, keskendume sponsorlus- ja toetustegevustele Tallinnas.
  • Seos põhitegevusega. Panustame projektidesse, mis on tihedalt seotud meie põhitegevusega, st vee- ja kanalisatsiooniteenuse pakkumisega.
  • Töötajate kaasamine. Peame oluliseks ettevõtte töötajate informeeritust ja aktiivset kaasatust sponsorlus- ja toetusprojektidesse.
  • Süsteemne lähenemine ja järjepidevus. Tallinna Vesi toetab järjepidevalt samu valdkondi ja projekte, et luua sponsorluspõhimõtetesse järjepidevust ja selgust. Otsustusprotsess on kandidaatidele põhjendatud ja läbipaistev.

Oma toetustegevustes keskendume kahele põhivaldkonnale: keskkonnaharidus ja kohalik kogukond, sh kogukonnaprojektid ja vähemate võimalustega inimeste toetamine