2023: Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsuse eelnõud

1. 2022. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

OTSUS: Kinnitada Seltsi 2022. aasta majandusaasta konsolideeritud aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

2. Kasumi jaotamine

OTSUS: Seltsi 2022. aasta majandusaasta puhaskasumi suuruseks on 8 406 tuhat eurot. Jaotada dividendidena 6 600 tuhat eurot (0,33 eurot aktsia kohta) Seltsi 31.12.2022 seisuga kogunenud 72 814 tuhande eurosest jaotamata kasumist, sh 2022. aasta puhaskasum 8 406 tuhande eurot.

Jätta ülejäänud eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata.

Mitte teha puhaskasumist eraldisi reservkapitali.

Juhatuse poolt tehtud dividendiettepaneku alusel teeb nõukogu ettepaneku maksta dividendid aktsionäridele välja 28. juunil 2023. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 20.06.2023 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 19. juuni 2023. Alates 19. juunist 2023 aktsiate omandamistehingu sõlminud isik ei ole õigustatud saama käesoleva otsusega määratud dividende.

3. Nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue nõukogu liikme valimine

3.1. Nõukogu liikme Hr Allar Jõksi tagasikutsumine

OTSUS: Seoses 10.a. volituste tähtaja saabumisega (Hea Ühingujuhtimise Tava kohane sõltumatu nõukogu liikme kriteerium), rahuldada hr Allar Jõksi poolt esitatud tagasiastumisavaldus ning kutsuda ta nõukogu liikme ametikohalt tagasi (volituste lõpp 01.06.2023).

3.2 Gerli Kivisoo valimine uueks nõukogu liikmeks

OTSUS: Valida Gerli Kivisoo uueks sõltumatuks nõukogu liikmeks alates 2. juunist 2023 volituste tähtajaga kolm (3) aastat. Nõukogu liikme tegevust tasustatakse vastavalt Seltsi 22.11.2005 üldkoosoleku protokolli punktile

4. Audiitori valimine

OTSUS: Nimetada Seltsi 2023. ja 2024. aasta majandusaasta audiitoriks Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876) ning anda Seltsi juhatusele õigus nimetatud audiitoriga kehtiva lepingu (sh audiitori tasustamise korra) pikendamiseks kaheks aastaks.