Riskijuhtimine

Ettevaatusprintsiibina hindame ja jälgime pidevalt oma tegevus- ja finantsriske. Kuigi riske ei ole võimalik täielikult vältida, oleme välja töötanud tõhusa süsteemi nende juhtimiseks. Riskijuhtimist teostame eesmärgiga mõista, hinnata ja juhtida riske ja ebamäärasusi, et suurendada ettevõtte üldiste eesmärkide saavutamise tõenäosust ning vähendada ebaõnnestumisi ja ebamäärasusi. Oleme määratlenud riskijuhtimisprotsessi rollid, kohustused ja koostisosad, mis on ka vastavuses hädaolukorra seadusega.

Riskijuhtimisprotsess on integreeritud AS-i Tallinna Vesi organisatsioonikultuuri ja protsessidesse ning toetab ettevõtte strateegiliste eesmärkide elluviimist. Riskidest teavitamine on integreeritud ettevõtte planeerimisprotsessi, riske vaadatakse regulaarselt üle ja laiendatakse kogu organisatsioonile.

Ettevõtte nõukogule ja auditikomiteele antakse regulaarselt ülevaade olulistest riskidest koos nende kontrollimiseks tarvitusele võetud meetmete ja edaspidiseks kavandatud tegevustega ning võimalike rahaliste mõjudega, seal kus võimalik.