2022: Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

AKTSIASELTSI TALLINNA VESI (registrikood 10257326, aadress Ädala 10, 10614 Tallinn) (edaspidi ka „Selts”) juhatus teatab, et Seltsi aktsionäride korraline üldkoosolek toimub reedel, 3. juunil 2022 algusega kell 09.00 (GMT+3) Ülemiste veepuhastusjaama (Järvevana tee 3, Tallinn) Sinises saalis. Korralisest üldkoosolekust füüsiliselt osa võtta soovivate aktsionäride registreerimine algab 3. juunil 2022 kell 08.30 (GMT+3) üldkoosoleku toimumise kohas. Registreerimine lõpeb kell 09.00 (GMT+3).

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. 27. mail 2022 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Nõukogu poolt kinnitatud aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord koos järgmiste ettepanekutega:

  1. 2021. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu ettepanek:

Kinnitada Seltsi 2021. aasta majandusaasta konsolideeritud aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

  1. Kasumi jaotamine

Nõukogu ettepanek:

Seltsi 2021.aasta majandusaasta puhaskasumi suuruseks on 16 165 000 (kuusteist miljonit ükssada kuuskümmend viis tuhat) eurot. Jaotada dividendidena 13 000 000 (kolmteist miljonit) eurot Seltsi 31.12.2021 seisuga kogunenud 77 408 000 (seitsmekümne seitsme miljoni neljasaja kaheksa tuhande) eurosest jaotamata kasumist, sh 2021. aasta 16 165 000 (kuueteistkümne miljoni ühesaja kuuekümneviie tuhande) eurosest puhaskasumist, millest makstakse aktsionäridele dividende 0,65 (null koma kuuskümmend viis) eurot aktsia kohta.

Jätta ülejäänud eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata. Mitte teha puhaskasumist eraldisi reservkapitali. Juhatuse poolt tehtud dividendiettepaneku alusel teeb nõukogu ettepaneku maksta dividendid aktsionäridele välja 29. juunil 2022. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 21. juuni 2022. aasta arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 20. juuni 2022. Alates 20. juunist 2022 aktsiate omandamistehingu sõlminud isik ei ole õigustatud saama käesoleva otsusega määratud dividende.

  1. Juhatuse liikmete tasustamise põhimõtete heakskiitmine

Nõukogu ettepanek:

Kiita heaks Seltsi juhatuse liikmete tasustamise põhimõtted üldkoosolekule esitatud kujul.

———————————–

Täiendavate küsimuste võtmine üldkoosoleku päevakorda

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 19.05.2022. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 31.05.2022 päeva lõpuks (s.o kl 23:59 GMT+3). Nende õiguste teostamise kord on avaldatud Seltsi kodulehel www.tallinnavesi.ee, kus avaldatakse ka aktsionäride poolt esitatud otsuste eelnõud ja põhjendused pärast nende laekumist.

Teabe küsimine juhatuselt ja taustinformatsioon

Pärast üldkoosoleku päevakorra, sh täiendavate punktide ammendamist, saavad aktsionärid küsida juhatuselt teavet Seltsi tegevuse kohta vastavalt Seltsi kodulehel www.tallinnavesi.ee avaldatud korrale. Aktsionäridel on õigus küsida teavet Seltsi juhatuselt ka e-posti teel, saates oma küsimused enne üldkoosoleku toimumist. Taustinformatsioon päevakorra kohta, Seltsi 2021.a majandusaasta aruanne, nõukogu aruanne, audiitori aruanne, kasumi jaotamise ettepanek, juhatuse liikmete tasustamise põhimõtted, esitatud otsuste eelnõud ja aktsionäride esitatud põhjendused päevakorrapunktide kohta koos vastavate otsuste eelnõudega ning muud seaduse kohaselt avalikustamisele kuuluvad andmed ja esitatavad dokumendid ning päevakorraga seotud muu oluline teave on avaldatud Seltsi kodulehel www.tallinnavesi.ee. Samuti on seal ülevaade dokumentidest, mis peavad aktsionäril üldkoosolekul osalemiseks (kas isiklikult või esindaja vahendusel) kaasas olema.

Seltsi 2021. aasta majandusaasta aruandega ja audiitori aruandega saab tutvuda ka Nasdaq Baltic’u kodulehel http://www.nasdaqbaltic.com.

Küsimused seoses aktsionäride korralise üldkoosoleku, selle päevakorra, esindaja määramise või elektroonilise hääletamisega palume esitada Seltsi kommunikatsioonijuhile, pr Laura Korjusele (e-posti aadress laura.korjus@tvesi.ee, telefon +372 62 62 271). Küsimused, vastused ja üldkoosoleku protokoll avalikustatakse Seltsi kodulehel. Eeltoodud e-posti aadressil saab saata ka kirjaliku teate aktsionäri esindaja määramisest või esindaja volituste tagasivõtmisest hiljemalt üldkoosoleku eelsel tööpäeval 02.06.2022.

Esindaja määramine

Kõigil, kes soovivad määrata endale volikirja alusel tegutseva esindaja, palume informeerida meid sellest hiljemalt 02.06.2022 ja edastada digitaalselt allkirjastatud volikirjad e-posti aadressile tvesi@tvesi.ee. Juhul, kui puudub digitaalse allkirjastamise võimalus, palume saata skaneeritud volikiri e-posti aadressile tvesi@tvesi.ee ja originaal postiga aadressile Ädala 10, Tallinn 10614. Volikirja vorm on esitatud Seltsi kodulehel, alajaotuses „Investor->Aktsionäride üldkoosolek->[…]->Üldkoosolekul osalemiseks vajalikud isikut tõendavad dokumendid”.

Elektroonilise hääletamise kord ja juhised on esitatud Seltsi kodulehel. Hääletada saab alates üldkoosoleku kutse avaldamisest kuni üldkoosoleku toimumise päevale eelneva päeva (2. juuni 2022) kella 17.00-ni (GMT+3).

Üldkoosolekul osaleja registreerimiseks vajalikud esindusõigust tõendavad dokumendid

Aktsionäri esindajal palume kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument ja kehtiv kirjalik volikiri (vt eespool „Esindaja määramine“). Juriidiliste isikute puhul palume kaasa võtta lisaks ka kehtiv registrikaardi väljavõte. Välisriigi ametiisiku poolt väljastatud iga dokument peab olema kas legaliseeritud või kinnitatud dokumenditunnistuse apostille’iga ning sellele tuleb lisada notariaalselt kinnitatud tõlge eesti keelde.

Üldkoosoleku läbiviimisel lähtutakse koosoleku toimumise ajal kehtivatest Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangutest ning Terviseameti soovitustest seoses COVID-19 haiguse levikuga.

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldatakse ajalehes Eesti Päevalehes 12.05.2022.

Pärast üldkoosoleku lõppu on kõigil aktsionäridel ja meedia esindajatel võimalik tutvuda veepuhastusjaama ja selle protsessidega. Ringkäik kestab ca poolteist tundi. Palume huvitatutel endast eelnevalt teada anda aadressil laura.korjus@tvesi.ee.