Klooriavarii

Tulenevalt kemikaaliseadusest anname infot võimalikust suurõnnetuse ohust ja jagame esmaseid tegevusjuhiseid klooriavarii korral Ülemiste veepuhastusjaamas. Tallinna Vesi teeb endast kõik oleneva, et õnnetuse risk oleks maandatud, järgides kõiki ohutusnõudeid nii kloori transpordil, ladustamisel kui ka kasutamisel.

Ülemiste veepuhastusjaamas puhastatakse pinnaveest joogivett. Protsessi käigus kasutatakse desinfitseeriva kemikaalina kloori. Tehnilise Järelevalve Amet on väljastanud AS-ile Tallinna Vesi 28.11.2011 tähtajatu tegevusloa nr OOK-19-11 tähtajatu tegevusloa nr OOK-19-11 ohtliku kemikaali käitlemiseks. Seoses kloori ladustamise ja kasutamisega on AS-i Tallinna Vesi veepuhastusjaam B-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõte. Suurõnnetust võib põhjustada puhastusjaamas kasutatav kloor juhul, kui kloorihoidlas tekib suur kloorileke.

AS Tallinna Vesi on koostanud ja esitanud pädevatele riigiasutustele kemikaali teabelehe, riskianalüüsi (korrigeeritud analüüs kooskõlastatud Tehnilise Järelevalve Ameti poolt 24.09.2018), ohutuse tagamise süsteemi kirjelduse (kooskõlastatud Tehnilise Järelevalve Ameti poolt 17.05.2017) ja hädaolukorra lahendamise plaani (kooskõlastatud Päästeameti poolt 21.04.2017). Viimati kontrollis Tehnilise Järelevalve Amet ettevõtte tegevustele kehtestatud kemikaaliseadusest tulenevate nõuete täitmist 16.05.2017, mille käigus ei tuvastanud ühtegi mittevastavust.

AS-i Ingle poolt on 11.12.2012 koostatud põhjalik kemikaali ohutuskaart, mida on viimati muudetud 2018. a detsembris vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustele (EÜ) nr 1907/2006 ja nr 1272/2008.

Ohtliku kemikaali käitleja: AS Tallinna Vesi, veepuhastusjaam, Järvevana tee 3

Kontaktisikud: veepuhastuse juht, tel 6262 510; peatehnoloog, tel 6262 610

Ohtlikkus

Kloorgaas on mürgine sissehingamisel, lämmatab, ärritab silmi, nahka ja hingamiselundeid. Kloor on tugeva oksüdeeriva toimega ning veeorganismidele väga mürgine. Viimase 30 aasta jooksul ei ole ettevõttes klooriga seotud õnnetusi esinenud.

Kloorgaas on rohekaskollane, terava lõhnaga, õhust raskem gaas, mille pilv levib avariikohalt allatuult. Ühinedes õhus veeaurudega moodustub valge udu. Allatuult levides koguneb gaas madalamatesse kohtadesse, kraavidesse ning maa-alustesse kommunikatsioonidesse. Tõusvate õhuvooludega haihtub kloorgaas atmosfääri.

Ohutegurite kontrolli all hoidmiseks on olemas erinevad kaitsemehhanismid. Korraldame ettevõtte töötajatele regulaarselt koolitusi ja viime läbi õppusi. Samuti teeme järjepidevat koostööd Päästeametiga, et olla valmis suurõnnetuse korral kiirelt tegutsema.

Õnnetusest teavitamine

Suurõnnetusest teavitatakse vahelduva helisireeniga 60 sek / 30 sek. Veepuhastusjaama lähedal asuvate objektide teavitamiseks edastatakse sõnum läbi valjuhääldite. Teave avariist edastatakse ka päästeteenistustele ja meediale. Soovitame värskeima infoga kursisolekuks jälgida Eesti Rahvusringhäälingu kanaleid ja juhinduda päästeasutuste poolt antavatest nõuannetest.

Klooriavarii ohuala on kujutatud järgneval kaardil:

Kuidas käituda klooriavarii korral?

  • Hoiatussireeni kuuldes eemaldu kohe ohualast, liikudes tuulega risti.
  • Võimalusel mine siseruumi ja püsi seal. Sulge uksed ja aknad, tuulutusavad ja ventilatsioon.
  • Teavita ohust ka naabreid.
  • Kui tunned kloori lõhna, hinga läbi niiske rätiku või mõne muu tekstiilmaterjali. Tugeva kloori lõhna korral kasuta dušši – vesi neutraliseerib kloorgaasi.
  • Järgi õnnetuse korral kõiki päästeasutuse poolt antavaid juhiseid.

Kuidas mürgistust ära tunda?

  • Kloor kahjustab kudesid, mõjub ärritavalt limaskestadele, kutsub esile kuiva köha, nohu, mõnikord ka oksendamist.
  • Suurema kontsentratsiooni korral põhjustab rinnus valusid, tekivad pisarad ja koordinatsioonihäired.