Keskkonnaeesmärgid

Mõistame, et meie tegevusel on märkimisväärne mõju ümbritsevale looduskeskkonnale, mistõttu oleme seadnud eesmärgiks koormata keskkonda oma tegevusega võimalikult vähe. Jälgime oma tegevuse mõju keskkonnale, rahvastiku elukvaliteedile ning partneritele, määratledes ning kontrolli all hoides nii teadaolevaid kui ka võimalikke negatiivseid või positiivseid tagajärgi. Selleks, et hoida ning parandada klientide rahulolu ja keskkonnaalase tegevuse tulemuslikkust, seome iga-aastaselt keskkonnaga seotud tegevustes kokku eesmärgid nii ettevõtte kui terviku, selle osakondade kui ka töötajate tasandil.

Meie keskkonnaeesmärgid:

 • Vähendada puhta vee kadu läbi lekete, hoides lekete osakaalu madalal tasemel,  ning vähendades ettevõtte protsesside veetarvet.
 • Vähendada kanalisatsiooniummistuste arvu läbi torustike õigeaegse hoolduse.
 • Vähendada reovee kohtkäitlemist, suurendada ühiskanalisatsiooniga liitujate arvu piirkondades, kus on liitumispunktid välja ehitatud.
 • Täita kõik Keskkonnaameti poolt väljastatud keskkonnalubades sätestatud nõuded.
 • Realiseerida kogu stabiliseeritud reoveesete seda prügilasse ladestamata.
 • Vähendada stabiliseerimata reoveesette koguseid juhtides reoveesette bilanssi ja käitlust optimaalselt.
 • Kasutada ära liivapüünistest eraldatud liiv segades pestud liiva reoveesettega.
 • Toota reoveepuhastusprotsessi käigus tekkivast biogaasist lisaks soojusenergiale ka elektrienergiat, vähendades nii ettevõtte poolt sisseostetavat elektrienergia hulka.
 • Vähendada maagaasi kasutus, ühendades veepuhastusjaam kaugküttevõrguga.
 • Vähendada vee- ja reoveetorustike ehitusel ja rekonstrueerimisel tekkivate jäätmete koguseid, suurendades kinniste meetodite kasutusele võtmist.
 • Tõsta erinevate huvirühmade keskkonnateadlikkust seoses ettevõtte tegevusega, et kasvatada ja hoida ettevõtte head kuvandit.
 • Vähendada mõjualade 1 ja 2 KHG heitmeid võrreldes eelmise aastaga 300t.
 • Viia läbi ettevõtte kliimamõjude riskianalüüs, hinnates kliimamõjude vähendamise kava tegevuste mõju ettevõtte CO2 vähendamisel.
 • Asendada olemasolevaid sisepõlemismootoritega autod elektriautode vastu.
 • Bioloogilise mitmekesisuse suurendamine ettevõtte territooriumil, luues testalasid ning vähendades territooriumitel muruniitmist.