Keskkonnaeesmärgid

Mõistame, et meie tegevusel on märkimisväärne mõju ümbritsevale looduskeskkonnale. Seetõttu on meie eesmärgiks põhjustada võimalikult vähest keskkonnakoormust. Jälgime oma tegevuse mõju keskkonnale, rahvastiku elukvaliteedile ning partneritele, määratledes ning kontrolli all hoides nii teadaolevaid kui ka võimalikke negatiivseid või positiivseid tagajärgi. Et hoida ning parandada klientide rahulolu ja keskkonnaalase tegevuse tulemuslikkust, seome iga-aastaselt keskkonnaga seotud tegevustes kokku eesmärgid nii ettevõtte kui terviku, selle osakondade kui ka töötajate tasandil.

Meie keskkonnaeesmärgid

• Vähendada puhta vee kadu läbi lekete, hoides lekete osakaalu madalal tasemel.
• Täita kõik Keskkonnaameti poolt väljastatud veelubades sätestatud nõuded.
• Realiseerida kogu stabiliseeritud reoveesete seda prügilasse ladestamata.
• Vähendada stabiliseerimata reoveesette koguseid juhtides reoveesette bilanssi ja käitlust optimaalselt.
• Kasutada ära liivapüünistest eraldatud liiv segades pestud liiva reoveesettega.
• Reoveepuhastusjaama rajada koostootmisjaam.
• Tõsta erinevate huvirühmade keskkonnateadlikkust seoses ettevõtte tegevusega, et kasvatada ja hoida ettevõtte head kuvandit.
• Suurendada ettevõttes segaolmejäätmete sorteerimise määra.