2024: Aktsiaseltsi Tallinna Vesi aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

AKTSIASELTSI TALLINNA VESI (registrikood 10257326, aadress Ädala 10, 10614 Tallinn) (edaspidi ka „Selts”) juhatus teatab, et Seltsi aktsionäride korraline üldkoosolek toimub neljapäeval, 30. mail 2024 algusega kell 10.00 Ülemiste veepuhastusjaama (Järvevana tee 3, Tallinn) Sinises saalis. Korralisest üldkoosolekust füüsiliselt osa võtta soovivate aktsionäride registreerimine  algab 30. mail 2024 kell 09.30 üldkoosoleku toimumise kohas. Registreerimine lõpeb kell 10:00.  Palume aktsionäridel ja nende esindajatel saabuda vajaliku varuga, arvestades osalejate registreerimiseks kuluvat aega. Koosoleku korraldajatel on õigus mitte arvestada hilinenud koosolekul osalemise ja registreerimise soove.

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. 23. mail 2024 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Nõukogu poolt on kinnitatud aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord koos järgmiste ettepanekutega:

1. 2023. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu ettepanek:

Kinnitada Seltsi 2023. aasta majandusaasta konsolideeritud aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

2. Kasumi jaotamine

Nõukogu ettepanek:

Seltsi 2023. aasta majandusaasta puhaskasumi suuruseks on 12 844 tuhat eurot. Jaotada dividendidena 10 200 tuhat eurot AS-i Tallinna Vesi 31.12.2023 seisuga kogunenud 79 059 tuhande eurosest jaotamata kasumist (sh 2023. aasta konsolideeritud puhaskasum 12 844 tuhat eurot). Aktsionäridele makstakse dividende 0,51 eurot aktsia kohta.

Jätta ülejäänud eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata.

Mitte teha puhaskasumist eraldisi reservkapitali.

Juhatuse poolt tehtud dividendiettepaneku alusel teeb nõukogu aktsionäridele ettepaneku maksta dividendid välja 27.juunil 2024. a. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse Nasdaq CSD arveldussüsteemi 19. juuni 2024. tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 18. juuni 2024. Alates 18. juunist 2024 aktsiate omandamistehingu sõlminud isik ei ole õigustatud saama käesoleva otsusega määratud dividende.

3. Nõukogu liikme volituste pikendamine

Nõukogu ettepanek:

Pikendada Hr Priit Rohumaa AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikme volitusi alates 04.06.2024 uueks põhikirjajärgseks ametiajaks.

4. Nõukogu tasude muutmine

Nõukogu ettepanek:

Vastavalt juhatuse ettepanekule kinnitada alates 01.06.2024 nõukogu esimehe tasuks 2000 eurot ja nõukogu liikme tasuks 1000 eurot kuus.

Kehtiv nõukogu esimehe ja nõukogu liikme kuutasu summas 532 eurot kehtestati aktsionäride 25.11.2005. a. üldkoosoleku otsusega.

———————————–

Täiendavate küsimuste võtmine üldkoosoleku päevakorda

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad teha ettepanekuid päevakorrapunktide osas ning nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult posti teel (Ädala 10, 10614 Tallinn) või elektrooniliselt (e-post: tvesi@tvesi.ee) hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o laekunud Seltsile hiljemalt 15. mail 2024. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 27. mai 2024 päeva lõpuks (s.o kl 23:59). Nende õiguste teostamise kord on avaldatud Seltsi kodulehel www.tallinnavesi.ee, alajaotuses „Investor->Aktsionäride üldkoosolek->30.05.2024 kus avaldatakse ka aktsionäride poolt esitatud otsuste eelnõud ja põhjendused pärast nende laekumist.

Teabe küsimine juhatuselt ja taustinformatsioon

Pärast üldkoosoleku päevakorra, sh täiendavate punktide ammendamist, saavad aktsionärid küsida juhatuselt teavet Seltsi tegevuse kohta vastavalt Seltsi kodulehel www.tallinnavesi.ee, alajaotuses „Investor->Aktsionäride üldkoosolek->30.05.2024 avaldatud korrale. Aktsionäridel on õigus küsida teavet Seltsi juhatuselt ka e-posti teel, saates oma küsimused enne üldkoosoleku toimumist hiljemalt 29. maiks 2024 kella 17ks. Taustinformatsioon üldkoosoleku päevakorra kohta (sh üldkoosoleku kokkukutsumise teade), Seltsi 2023.a majandusaasta aruanne, nõukogu aruanne, audiitori aruanne, kasumi jaotamise ettepanek, esitatud otsuste eelnõud ja aktsionäride esitatud põhjendused päevakorrapunktide kohta koos vastavate otsuste eelnõudega ning muud seaduse kohaselt avalikustamisele kuuluvad andmed ja esitatavad dokumendid ning päevakorraga seotud muu oluline teave on avaldatud Seltsi kodulehel www.tallinnavesi.ee, alajaotuses „Investor->Aktsionäride üldkoosolek->30.05.2024. Samuti on seal ülevaade dokumentidest, mis peavad aktsionäril üldkoosolekul osalemiseks (kas isiklikult või esindaja vahendusel) kaasas olema, ning äriseadustiku §-s 294.1 sätestatud teave. Seltsi 2023. aasta majandusaasta aruandega ning audiitori aruandega saab tutvuda ka Nasdaq Baltic’u kodulehel http://www.nasdaqbaltic.com

Küsimused seoses aktsionäride korralise üldkoosoleku, selle päevakorra, esindaja määramise või elektroonilise hääletamisega palume esitada Seltsi õigusvaldkonna juhile  Melika Kiilmaa´le (e-posti aadress melika.kiilmaa@tvesi.ee, telefon +372 62 62 200). Küsimused, vastused ja üldkoosoleku protokoll avalikustatakse Seltsi kodulehel. Eeltoodud e-posti aadressil saab saata ka kirjaliku või elektrooniliselt allkirjastatud teate aktsionäri esindaja määramisest või esindaja volituste tagasivõtmisest hiljemalt üldkoosoleku eelsel tööpäeval 29. maiks 2024 kella 17ks.

Esindaja määramine

Kõigil, kes soovivad määrata endale volikirja alusel tegutseva esindaja, palume informeerida meid sellest hiljemalt 29.maiks 2023 kella 17ks ja edastada digitaalselt allkirjastatud volikirjad e-posti aadressile tvesi@tvesi.ee. Juhul, kui puudub digitaalse allkirjastamise võimalus, palume saata koopia volikirjast e-posti aadressile tvesi@tvesi.ee ja originaal postiga aadressile Ädala 10, Tallinn 10614 hiljemalt 29.maiks 2024 kella 17ks. Volikirja vorm on esitatud Seltsi kodulehel, www.tallinnavesi.ee alajaotuses „Investor->Aktsionäride üldkoosolek->30.05.2024->Üldkoosolekul osalemiseks vajalikud isikut tõendavad dokumendid”.

Elektrooniline eelhääletamine

Elektrooniliselt saab eelhääletada alates üldkoosoleku kutse avaldamisest kuni üldkoosoleku toimumise päevale eelneva päeva (29.mai 2024) kella 17.00-ni, kasutades selleks Seltsi kodulehel www.tallinnavesi.ee alajaotuses „Investor->Aktsionäride üldkoosolek->30.05.2024 avaldatud hääletussedelit ja edastades nimetatud tähtpäevaks korrektselt täidetud ja elektrooniliselt allkirjastatud hääletussedel e-kirjaga aadressil tvesi@tvesi.ee. Eelhääletanud aktsionär loetakse üldkoosolekul osalevaks ja talle kuuluvate aktsiatega esindatud hääled arvestatakse üldkoosoleku kvoorumi hulka. Elektroonilise eelhääletamise täpsem kord ja juhised on avaldatud Seltsi kodulehel www.tallinnavesi.ee alajaotuses „Investor->Aktsionäride üldkoosolek->30.05.2024. Üldkoosoleku ajal füüsiliselt kohal olemata ei ole võimalik üldkoosolekul elektrooniliste vahendite abil osaleda.

Üldkoosolekul osaleja registreerimiseks vajalikud isikusamasust ja esindusõigust tõendavad dokumendid

Aktsionäril palume kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument. Aktsionäri esindajal palume kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument ja kehtiv kirjalik volikiri (vt eespool „Esindaja määramine“). Välisriigi juriidiliste isikute puhul palume kaasa võtta lisaks ka kehtiv registrikaardi väljavõte, kust ilmneb esindaja esindusõigus. Välisriigi ametiisiku poolt väljastatud iga dokument peab olema kas legaliseeritud või kinnitatud dokumenditunnistuse apostille’iga ning sellele tuleb lisada vandetõlgi poolt kinnitatud tõlge eesti keelde.

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldatakse ajalehes Postimees 08.mail 2024.

Hiljemalt seitsme päeva möödumisel üldkoosolekust tehakse üldkoosoleku protokoll kättesaadavaks Seltsi kodulehel www.tallinnavesi.ee alajaotuses „Investor->Aktsionäride üldkoosolek->30.05.2024.

 

Lugupidamisega

Aleksandr Timofejev
Juhatuse esimees
Aktsiaselts Tallinna Vesi
(+372) 626 2200
aleksandr.timofejev@tvesi.ee