2021: Informatsioon audiitori kandidaadi kohta

Nõukogu ettepanek on valida 2021 ja 2022. majandusaastate audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers ja maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

AS PricewaterhouseCoopers on andnud AS-ile Tallinna Vesi kinnituse, et neile teadaolevalt ei eksisteeri ühelt poolt AS-i PricewaterhouseCoopers, selle juhtorganite ega juhtivaudiitori ning teiselt poolt AS-i Tallinna Vesi ega selle juhtorganite vahel mitte mingisuguseid töö-, majandusalaseid ega muid suhteid, mis võiksid mõjutada nende sõltumatust audiitorina.