18.05.2010

AS Tallinna Vesi (registrikood 10257326, aadress Ädala 10, Tallinn) juhatus teatab, et AS-i Tallinna Vesi aktsionäride korraline üldkoosolek toimub teisipäeval, 18. mail 2010.a algusega kell 09.00 Tallink Spa & Conference hotellis (Sadama 11a, 10111, Tallinn) 2. korruse konverentsiruumis “Galaxy 1+Galaxy 2”. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 18. mail 2010.a kell 08.30.

Nõukogu poolt kinnitatud aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord ja nõukogu ettepanekud:

1. Majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu ettepanek: Kinnitada 2009. majandusaasta aruanne.

2. Kasumi jaotamine

Nõukogu ettepanek: jaotada dividendidena 500 010 000 krooni (31,956,463 eurot) AS-i Tallinna Vesi 31.12.2009.a seisuga kogunenud jaotamata kasumist, sh 2009.a. 339,933,577 kroonisest (21,725,715 eurot) puhaskasumist, millest A-aktsia omanikele makstakse dividende 25 krooni (1.6 eurot) aktsia kohta ja B-aktsia omanikule 10 000 krooni (639 eurot) aktsia kohta. Jätta eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata.

Üldkoosolekule esitatakse ettepanek maksta dividendid aktsionäridele välja 11. juunil 2010.a ja fikseerida dividendiõiguslike väärtpaberiomanike nimekiri 01. juuni 2010.a kella 23.59 seisu alusel.

3. Nõukogu liikmete tagasi kutsumine

Nõukogu ettepanek: Seoses vajadusega ühtlustada kõigi valitavate nõukogu liikmete ametisoleku aeg, mille lõppemise tähtpäevad on aastate jooksul hakanud erinema, kutsuda AS-i Tallinna Vesi nõukogust ennetähtaegselt tagasi hr-d Robert John Gallienne, Matti Hyyrynen, Valdur Laid, Mart Mägi ja Rein Ratas.

4. Nõukogu liikmete valimine

4.1. Valida hr. Robert John Gallienne nõukogu liikmeks

Nõukogu ettepanek: Valida hr. Robert John Gallienne AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks alates 18.05.2010.a.

4.2. Valida hr. Matti Hyyrynen nõukogu liikmeks

Nõukogu ettepanek: Valida hr. Matti Hyyrynen AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks alates 18.05.2010.a.

4.3. Valida hr. Valdur Laid nõukogu liikmeks

Nõukogu ettepanek: Valida hr. Valdur Laid AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks alates 18.05.2010.a.

4.4. Valida hr. Mart Mägi nõukogu liikmeks

Nõukogu ettepanek: Valida hr. Mart Mägi AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks alates 18.05.2010.a.

4.5. Valida hr. Rein Ratas nõukogu liikmeks

Nõukogu ettepanek: Valida hr. Rein Ratas AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks alates 18.05.2010.a.

5. Audiitori valimine

Nõukogu hinnang audiitori tegevusele ja ettepanek: AS PricewaterhouseCoopers on 2009. majandusaastal osutanud AS-ile Tallinna Vesi auditeerimisteenuseid AS PricewaterhouseCoopers ja AS-i Tallinna Vesi vahel 2008.a sõlmitud lepingu alusel. Nõukogu hinnangul on AS PricewaterhouseCoopers osutanud auditeerimisteenuseid kooskõlas lepinguga ning nõukogul ei ole pretensioone auditeerimisteenuste kvaliteedi osas.

Määrata Seltsi 2010. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers ning juhtivaudiitoriks Tiit Raimla. Kiita heaks audiitoriga sõlmitud lepingus audiitori tasustamise kord.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, hiljemalt 30.04.2010.a. tööpäeva lõpuks (17.00). Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, hiljemalt 14.05.2010.a. tööpäeva lõpuks (17.00). Nende õiguste teostamise kord on avaldatud AS-i Tallinna Vesi koduleheküljel www.tallinnavesi.ee, kus avaldatakse ka aktsionäride poolt esitatud otsuste eelnõud ja põhjendused pärast nende laekumist. Eelnõude ja põhjendustega saab tutvuda ka AS Tallinna Vesi asukohas Ädala 10, Tallinn.

Pärast üldkoosoleku päevakorra, sh täiendavate punktide ammendamist saavad aktsionärid küsida juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta vastavalt AS-i Tallinna Vesi koduleheküljel www.tallinnavesi.ee avaldatud korrale.

AS-i Tallinna Vesi 2009. majandusaasta aruandega ning audiitori järeldusotsusega saab tutvuda NASDAQ OMX Tallinna Börsi kodulehel http://www.nasdaqomxbaltic.com. AS-i Tallinna Vesi 2009. majandusaasta aruandega, vandeaudiitori aruandega, kasumi jaotamise ettepanekuga, audiitori tasustamise korraga, esitatud otsuste eelnõudega, aktsionäride esitatud põhjendustega päevakorrapunktide kohta, muude seaduse kohaselt üldkoosolekule esitatavate dokumentidega ja muude päevakorraga seonduvate dokumentidega saab tutvuda AS-i Tallinna Vesi asukohas Ädala 10, Tallinn, õigusteenistuse osakonnas alates käesoleva teate avaldamisest kuni 17.05.2010.a. (k.a.) igal tööpäeval kell 10.00–12.00 ja 14.00–16.00. Dokumentidega tutvumiseks peab aktsionär esitama kehtiva isikut tõendava dokumendi, aktsionäri volitatud esindaja aga kehtiva isikut tõendava dokumendi ja kehtiva kirjaliku volikirja. 18.05.2010.a saab dokumentidega tutvuda üldkoosoleku kohas alates 08.30 kuni üldkoosoleku lõpuni. Dokumentidest võib teha väljakirjutusi. Koopiate tegemise eest võib nõuda mõistlikku tasu.

Küsimused seoses aktsionäride korralise üldkoosoleku või selle päevakorraga palume esitada kommunikatsioonijuhile Priit Koff’ile (e-post priit.koff@tvesi.ee, telefon 62 62 209). Küsimused, vastused ja üldkoosoleku protokoll avalikustatakse AS i Tallinna Vesi koduleheküljel. Eeltoodud e-posti aadressil saab saata ka kirjaliku teate aktsionäri esindaja määramisest või esindaja volituste tagasivõtmisest hiljemalt üldkoosoleku eelsel tööpäeval 17.05.2010.a.

Aktsionäri esindajal palume kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument ja kehtiv kirjalik volikiri. Juriidiliste isikute puhul palume kaasa võtta lisaks ka kehtiv registrikaardi väljavõte. Välisriigi ametiisiku poolt väljastatud iga dokument peab olema kas legaliseeritud või kinnitatud dokumenditunnistuse apostille’ga ning soovitavalt tõlgitud eesti keelde.

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri määratakse aktsiaraamatu 11. mai 2010.a. kella 23.59 seisu alusel.