2020: ASi Tallinna Vesi nõukogu aruanne tegevuse kohta 2019. a majandusaastal

AS-i TALLINNA VESI NÕUKOGU ARUANNE TEGEVUSE KOHTA 2019. A MAJANDUSAASTAL

AS-i Tallinna Vesi (edaspidi Selts) nõukogu on kinnitanud nõukogu 23. aprilli 2020 koosoleku protokollilise otsusega käesoleva aruande, mis kajastab nõukogu tegevust Seltsi juhtimisel ja töö korraldamisel, esitamiseks 28. mail 2020 toimuvale Seltsi aktsionäride korralisele üldkoosolekule.

Nõukogu on läbi vaadanud Seltsi juhatuse poolt esitatud 2019. aasta integreeritud majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest, jätkusuutlikkuse aruandest ja juhatuse tegevusaruandest, ning millele on lisatud vandeaudiitori aruanded.

Nõukogu on üksmeelselt otsustanud 2019. a integreeritud majandusaasta aruande koos lisadega heaks kiita.

Nõukogu on Seltsi tegevust korraldanud ja juhtinud kooskõlas kehtivate õigusaktide ja Seltsi põhikirjaga.

 1. a majandusaasta jooksul toimusid nõukogu koosolekud 24. jaanuaril, 28. märtsil, 25. aprillil, 31. juulil ja 31. oktoobril.
 2. a majandusaasta jooksul toimunud koosolekutel arutas nõukogu mitmesuguseid Seltsi juhtimise ja tegevuse korraldamisega seotud küsimusi ning sellega seonduvat informatsiooni, muuhulgas Seltsi finantstulemusi, Seltsi poolt Teenuslepingus ja Projekti lepingutes sätestatud Teenuste kvaliteedi tasemete täitmist ning arenguid Seltsi ja Konkurentsiameti vahelises tariifivaidluses, sealhulgas 2014. aasta oktoobris algatatud rahvusvaheline arbitraažimenetlus Eesti Vabariigi vastu. 21. juunil 2019 tegi rahvusvaheline vahekohus arbitraažimenetluses otsuse AS-i Tallinna Vesi ja United Utilities (Tallinn) B.V. nõudeid mitte rahuldada. Lõpule jõudis ka Seltsi ja Konkurentsiameti vahel 2011. aastal alanud tariifivaidlus, kui 18. oktoobril 2019 kooskõlastas Konkurentsiamet Seltsi esitatud taotluse alusel uue veeteenuse hinna, mida Selts hakkas rakendama alates 1. detsembrist 2019. Detailselt analüüsiti ning kiideti heaks tegevuskulude, tulu ning investeeringute 2020. a majandusaasta eelarved koos muude juhatuse poolt tõstatatud küsimustega.

Ka koosolekutevälisel ajal toimus aktiivne töö ning nõukogu võttis vastu mitmeid otsuseid kirjalikus menetluses:

 • 21.06.2019 – otsus volitada juhatust sõlmima leping hanke „Tallinna reoveepuhastusjaama mehaanilise puhastusetapi rekonstrueerimine“ pakkumuste hindamise tulemusel tuvastatava parima pakkujaga;
 • 25.07.2019 – 2019. aasta esimese 6 kuu finantstulemuste teadmiseks võtmine;
 • 27.08.2019 – nõusolek maksta rahvusvahelise vahekohtu 21.06.2019 otsuse ISCID kaasus nr ARB/14/24 asjas „United Utilities (Tallinn) B.V. ja Aktsiaselts Tallinna Vesi koos Eesti Vabariigi vastu“ alusel välja mõistetud summa Eesti Vabariigile;
 • 24.09.2019 – 2019. aasta 9 kuu finantstulemuste teadmiseks võtmine;
 • 4.11.2019 – otsus Riina Käi juhatusest tagasi kutsumise kohta ja otsus valida uueks juhatuse liikmeks ettevõtte finantsvaldkonna juhina Kristi Ojakäär ning volitada juhatuse esimees Karl Heino Brookes’i allkirjastama registrile esitatavatele vastavasisulistele avaldustele;
 • 13.12.2019 – otsus kinnitada ja kiita heaks alates 2.06.2016 kuni antud otsuse kuupäevani nõukogu esimees Simon Roger Gardiner’i nõukogu esimehena tehtud tegevused ja kinnitada tema nõukogu esimehe volituste kehtivust viidatud perioodil ning valida Simon Roger Gardiner nõukogu esimeheks alates antud otsuse kuupäevast;
 • 19.12.2019 – otsus volitada juhatust sõlmima leping hanke „Mootorkütuste ost“ pakkumuste hindamise tulemusel tuvastatava parima pakkujaga.

Nõukogu arusaamise kohaselt on juhatus kõik Seltsi igapäevase majandustegevuse raamest väljuvad küsimused vastavalt seadustele ja Seltsi põhikirjale suunanud nõukogule nõusoleku saamiseks.

Lisaks on juhatus esitanud nõukogule igal vastaval koosolekul juhatuse aruande (mis sisaldab peatükke korporatiivküsimustest, tootmisest, arendusest, klienditeenindusest ja finantsküsimustest) eesmärgiga anda ülevaade Seltsi majandustegevusest, majanduslikust olukorrast, ühingujuhtimisest, teenuse kvaliteedi tasemetest ja juhatuse tegevusest.

 1. a majandusaasta jooksul nõukogu koosseisus muudatusi ei toimunud. Nimekiri 2019. a majandusaasta jooksul nõukogu liikmeks olnud isikutest koos nende ametiajaga on toodud käesoleva aruande lisas 1.

Juhatuse tegevuse ja hea töö tulemusena 2019. a majandusaastal suutis Selts hoida Seltsi põhitegevuse ärikasumi stabiilsena ja parandada tootmisnäitajaid hoolimata sellest, et tariifid olid kuni 30. novembrini 2019 külmutatud 2010. a tasemel. Nõukogu tänab Seltsi juhatust ja kõiki töötajaid nende panuse eest Seltsi arengusse 2019. aastal.

Lisa 1 – nõukogu liikmed 2019. aastal

 1. aastal olid Seltsi nõukogu liikmeteks:
Nimi Alates
Simon Roger Gardiner

 

Martin Padley

10.12.2010, viimati uuesti valitud alates 03.06.2018

 

01.11.2014, viimati uuesti valitud alates 02.11.2018

 

Katrin Kendra

 

 

31.05.2018

Toivo Tootsen

 

 

Priit Lello

 

Allar Jõks

 

Brendan Francis Murphy

 

James Keith Haslett

 

Priit Rohumaa

 

07.04.2011, viimati uuesti määratud alates 07.04.2019,

samuti 21.12.2001-16.11.2004

 

16.11.2011, viimati uuesti määratud alates 15.11.2019

 

21.05.2013, viimati uuesti valitud alates 02.06.2019

 

27.10.2011, viimati uuesti määratud alates 29.10.2019

 

22.01.2018, uuesti määratud alates 23.01.2020

 

1.06.2017, uuesti valitud alates 2.06.2019