2022: Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsuse eelnõud

AS Tallinna Vesi 3. juuni 2022 aktsionäride korralise üldkoosoleku otsuste eelnõud:

  1. 2021. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

OTSUS: Kinnitada Seltsi 2021. aasta majandusaasta konsolideeritud aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

  1. Kasumi jaotamine

OTSUS: Seltsi 2021.aasta majandusaasta puhaskasumi suuruseks on 16 165 000 (kuusteist miljonit ükssada kuuskümmend viis tuhat) eurot. Jaotada dividendidena 13 000 000 (kolmteist miljonit) eurot Aktsiaseltsi 31.12.2021 seisuga kogunenud 77 408 000 (seitsmekümne seitsme miljoni neljasaja kaheksa tuhande) eurosest jaotamata kasumist, sh 2021. aasta 16 165 000 (kuueteistkümne  miljoni ühesaja  kuuekümneviie tuhande)  eurosest  puhaskasumist, millest makstakse aktsionäridele dividende 0,65 (null koma kuuskümmend viis) eurot aktsia kohta.

Jätta ülejäänud eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata. Mitte teha puhaskasumist eraldisi reservkapitali. Juhatuse poolt tehtud dividendiettepaneku alusel teeb nõukogu ettepaneku maksta dividendid aktsionäridele välja 29. juunil 2022. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 21. juuni 2022. aasta arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 20. juuni 2022. Alates 20. juunist 2022 aktsiate omandamistehingu sõlminud isik ei ole õigustatud saama käesoleva otsusega määratud dividende.

  1. Juhatuse liikmete tasustamise põhimõtete heakskiitmine

OTSUS: Kiita heaks Seltsi juhatuse liikmete tasustamise põhimõtted üldkoosolekule esitatud kujul.