2021: Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

AKTSIASELTSI TALLINNA VESI (edaspidi ka „Selts”) üldkoosolek toimus neljapäeval, 03. juunil 2021 kell 9.00-9.50. Seltsi Paljassaare Reoveepuhastusjaama (Paljassaare põik 14, Tallinn) võimlas. Seltsi 20. miljonist häälest oli koosolekul esindatud 15 454 948 häält, s.o 77,27% kõigist häältest.

KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD:

1. 2020. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

OTSUS: Kinnitada 2020. aasta majandusaasta aruanne bilansimahuga 255 665 000 (kakssada viiskümmend viis miljonit kuussada kuuskümmend viis tuhat) eurot ning puhaskasumiga 16 732 000 (kuusteist miljonit seitsesada kolmkümmend kaks tuhat) eurot 15 454 948 poolthäälega (s.o. 100% koosolekul esindatud häältest).

2. Kasumi jaotamine

OTSUS: Seltsi 2020. aasta majandusaasta puhaskasumi suuruseks on 16 732 000 (kuusteist miljonit seitsesada kolmkümmend kaks tuhat) eurot. Jaotada dividendidena 13 000 000 (kolmteist miljonit) eurot AS-i Tallinna Vesi 31.12.2020 seisuga kogunenud 74 243 000 (seitsmekümne nelja miljoni kahesaja neljakümne kolme tuhande) eurosest jaotamata kasumist, sh 2020. aasta 16 732 000 (kuueteistkümne miljoni seitsmesaja kolmkümne kahe tuhande) eurosest puhaskasumist, millest A-aktsia omanikele makstakse dividende 0,65 (null koma kuuskümmend viis) eurot aktsia kohta.

Jätta ülejäänud eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata. Mitte teha puhaskasumist eraldisi reservkapitali.

Juhatuse ettepaneku kohaselt otsustas nõukogu esitada üldkoosolekule ettepaneku maksta dividendid aktsionäridele välja 29. juunil 2021. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 18. juuni 2021. aasta arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 17. juuni 2021. Alates 17. juunist 2021 aktsiate omandamistehingu sõlminud isik ei ole õigustatud saama käesoleva otsusega määratud dividende.

Otsus võeti vastu 15 454 348 poolthäälega (s.o 100% koosolekul esindatud häältest)

3. Põhikirja muutmine

Põhikirja muutmine toimub seoses B-aktsia tühistamisega ning eriliigiliste aktsiate kaotamisega.

OTSUS: Muuta Seltsi põhikirja ja kehtestada see uues aktsionäridele esitatud redaktsioonis. Käesoleva otsuse alusel põhikirja ei muudeta, kui päevakorra punktis 4 toodud otsus jääb vastu võtmata. Sellisel juhul jääb põhikiri kehtima senisel kujul.

Otsus võeti vastu 15 454 808 poolthäälega (s.o 100% koosolekul esindatud häältest).

4. Aktsiakapitali vähendamine Seltsi omandis oleva B-aktsia tühistamise teel

Aktsiakapitali vähendamine toimub seoses Seltsi omandis oleva B-aktsia tühistamisega.

OTSUS: Tühistada Seltsi omandis olev üks B-aktsia ja vastavalt vähendada Seltsi aktsiakapitali. Vähendada Seltsi aktsiakapitali 60 (kuuekümne) euro võrra 12 000 060.00 eurolt 12 000 000.00 euroni tühistades 60 (kuuekümne) eurose nimiväärtusega B-aktsia. Seltsi aktsiakapital pärast aktsiakapitali vähendamist on 12 000 000.00 eurot.

Otsus võeti vastu 15 454 948 poolthäälega (s.o 100% koosolekul esindatud häältest).

5. Nõukogu liikmete volituste pikendamine

OTSUS 1: 15 119 808 poolthäälega (s.o 97,83% koosolekul esindatud häältest) pikendada Allar Jõksi AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikme volitusi alates 3. juunist 2021 volituste tähtajaga kolm (3) aastat. Nõukogu liikme tegevust tasustatakse vastavalt Seltsi 22.11.2005 üldkoosoleku protokolli punktile 3.

OTSUS 2: 15 119 808 poolthäälega (s.o 97,83% koosolekul esindatud häältest)Pikendada Priit Rohumaa AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikme volitusi alates 3. juunist 2021 volituste tähtajaga kolm (3) aastat. Nõukogu liikme tegevust tasustatakse vastavalt Seltsi 22.11.2005 üldkoosoleku protokolli punktile 3

6. Audiitori valimine

OTSUS: Nimetada Seltsi 2021. ja 2022. aasta majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers. Maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule võeti vastu 15 454 948 poolthäälega (s.o 100% koosolekul esindatud häältest).

Aktsionäride üldkoosoleku presentatsioon on leitav siit.