Liitumine

Liitumisprotsessi põhisammud

Klient

AS Tallinna Vesi

1
document-white
Tehniliste tingimuste taotlemine
2
document-gear-white
Tehniliste tingimuste väljastamine
3
pencils-white
Projekti tellimine, servituudijoonise ja avalduse koostamine, ehitusloa taotlemine
4
document-approved-white
Arvamus projekti kohta
5
document-white
Liitumistaotluse ja hinnapakkumise taotluse edastamine koos VK tööprojekti ja ehitusloaga
6
worker-white
Ehitaja valimine
7
document-signed-white
Liitumislepingu ettevalmistamine
8
payment-white
Liitumistasu maksmine
9
pipes-white
Liitumispunkti ehitus
10
excavator-white
Kinnistusiseste torustike ehitus
11
document-signed-white
Teenuslepingu sõlmimisega seonduv

Liitumine on vajalik juhul, kui kinnistul puudub vee- ja/või kanalisatsiooniühendus või kui kinnistu omanik soovib olemasolevaid ühendusi rekonstrueerida.

Tähelepanu! Alates 01.04.2023 ehitavad AS-i Tallinna Vesi liitumispunkte dünaamilise hankega (viitenumber: 260685) liitunud ja kvalifitseeritud partnerid.

Nimekiri partneritest asub siin.

Konkreetse liitumispunkti ehitaja valitakse AS-i Tallinna Vesi poolt partnerite vahel Riigihangete registri kaudu korraldatava minikonkursi käigus.

Tallinna Linnavolikogu 17.06.2021 määrusega nr 16 „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tasu hüvitamise kord“, mis on kättesaadav Riigi Teatajas, otsustas kohalik omavalitsus ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga (edaspidi ÜVK) liitujatele osaliselt hüvitada liitumistasu. ÜVK-ga liitujal, kes on õigustatud saama hüvitist, tuleb hüvitise saamiseks esitada taotlus koos nõutud lisadega aadressile uvk@tallinnlv.ee.

Täpsem info hüvitise taotlemise kohta on leitav Tallinna linna kodulehelt.

Kui arendaja soovib asuda AS-i Tallinna Vesi teeninduspiirkonnas rajama ühisveevarustuse ja -reoveekanalisatsiooni tänavatorustikke ja pumplaid, sõlmitakse arendusleping. Arenduslepingu sõlmimise protsessiga saab tutvuda siin.

Seoses ehitustegevuse jätkuva kasvuga on oluliselt suurenenud tehniliste tingimuste väljastamiseks ja projektide kooskõlastamiseks esitatavate taotluste arv, millest tulenevalt on pikenenud nende läbivaatamise tähtaeg. Vastuse andmine võtab suurenenud koormuse tõttu tavapärasest rohkem aega. Vastame kõigile taotlustele esimesel võimalusel.