Keskkonnaaspektid

Tallinna Vesi mõjutab oma igapäevase tegevusega vähemal või suuremal määral linlaste elukvaliteeti ja ümbritsevat keskkonda. Vastutustundliku ettevõttena soovime tegutseda keskkonnahoidlikult ja vähendada ettevõtte tegevusest tulenevat negatiivset mõju keskkonnale.

Selleks oleme välja selgitanud need tegevuse aspektid, mis kõige enam põhjustavad või võivad põhjustada olulisi muudatusi ümbritsevas keskkonnas. Lähtudes nende aspektide olulisusest on püstitatud keskkonnaeesmärgid ja kehtestatud vajalikud kontrollmehhanismid ebasoodsa keskkonnamõju ärahoidmiseks või leevendamiseks. Eesmärkide/ülesannete täitmist kontrollitakse regulaarselt.

Ülevaate ettevõtte keskkonnatulemuslikkusest annab AS-i Tallinna Vesi keskkonnaaruanne, mis on leitav siit.

Meie tegevuse olulisemad keskkonnaaspektid ja -mõjud:

 • Sanitaarkaitsealade säilitamine kaitseb joogiveeallikaid ja looduskeskkonda, mõjudes positiivselt bioloogilise mitmekesisuse paranemisele Ülemiste järve ümbruses ja järves.
 • Reoveesette kääritamisel saadud biogaasist toodetud soojusenergia kasutamine vähendab ökoloogilist jalajälge ning sõltuvust taastumatutest allikatest toodetud soojusest.
 • Ehitusjäätmed on madala taaskasutuspotentsiaaliga ja mahukas jäätmeliik, mis tekitab pinnasekahjustusi.
 • Elektrienergia kasutamine saastab keskkonda, tekitab õhureostust ja kiirendab fossiilsete kütuste ammendumist.
 • Vee ammutamise ja puhastamisega kaasnevad energia- ja kemikaalikulud ning nendest tulenevad keskkonnamõjud.
 • Suurema vee omatarbega kaasneb suurem vajadus vee puhastamiseks, mis suurendab täiendavat ressursikasutust ja mõju keskkonnale.
 • Kloori kasutamisega veepuhastuses kaasneb oht leketeks ning keskkonnareostuseks.
 • Nõuetele vastava puhta joogivee pakkumine tarbijatele tekitab võimaluse eelistada kraanivett pudeliveele, mis vähendab ühekordsete plastikpudelite kasutamisest tekkivat mõju.
 • Reoveepuhastusprotsessis õhku paisatavad heit- ja kasvuhoonegaasid mõjutavad negatiivselt välisõhu kvaliteeti ja põhjustavad kliimasoojenemist
 • Heitvee merre juhtimisel võib veekeskkonda sattuda saasteaineid, mis mõjutavad negatiivselt merekeskkonda.
 • Reoveesette taaskasutamise ning ringlusesse võtmisega vähendame ladestamisele minevate jäätmete hulka.
 • Osaliselt puhastatud ja puhastamata reovee heide keskkonda saastab keskkonda ning mõjub negatiivselt merekeskkonnale ja -elustikule.