K: Olen kauaaegne Tallinna vee aktsionär ja seoses koosolekuga on mõned küsimused.Tallinna vesi on oma olemasolu ajal peale J.Mõisa ettevõtte  müüki alati maksnud oma aktsionäridele korralikud dividendid kui ettevõte oli välismaa investorite alluvuses.Sellepärast on nüüd imelik kui omanikud on Tallinna linn ja Utilitas et dividendid on nii väikesed.See tekitab küsimusi  et kas uued omanikud ei saa oma tööga hakkama? Teseks küsimuseks on päevakorra punkt nr.4.Audiitorfirma Pricewaterhouse Coopers lepingu pikendamine .Minu arvates see firma ei ole usaldusväärne kui tuletada meelde firma nimega Liviko erastamist.Sama firma kinnitas seal aktsia hinna mis tegelikult polnud õiglane ja hiljem kohus selle muutis.Talinna vee juhtkond peaks seda ettepanekut kaaluma.

 

V: Selgitame vastuseks, et AS Tallinna Vesi jätkas 2023. aastal oma pikaajalist dividendipoliitikat, milles on sõnastatud eesmärk jaotada dividendidena 50-80% puhaskasumist. Dividendiettepanek moodustab 78% 2022. aasta puhaskasumist. Madalam dividendimakse aktsia kohta on tingitud 2022. aasta madalamast puhaskasumist, mille peamiseks põhjuseks olid kõrged energiahinnad.

AS Tallinna Vesi juhatus ja nõukogu teevad aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku senise audiitori Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers lepingu pikendamiseks kuivõrd kehtivat lepingut audiitorteenuste osutamiseks on audiitor täitnud nõuetekohaselt ning meil puuduvad mistahes pretensioonid osutatud auditeerimisteenuste kvaliteedi osas.

 

K: Kirjutan Teile LHV pangast seoses kliendi päringuga, kes soovib osaleda AS Tallinna Vesi aktsionäride üldkoosolekul. Tekkis küsimus, kas esindajakonto taga olevad investorid (antud juhul pensioni investeerimiskonto alt investeerinud isik) saab ilusti koosolekule tulla ja hääletada ning ei vaja mingeid lisadokumente meie LHV poolt? Kliendi aktsiad asuvad AS LHV Pank nimelisel esindajakontol numbriga XXXXXXX. Börsiteates infot esindajakontode kohta ei leidnud.

V: Vastavalt väärtpaberite registri pidamise seaduse § 6 lg 7, „esindajakontol olevatest väärtpaberitest tulenevate õiguste teostamiseks on õigustatud ja kohustuste täitmise eest vastutav esindajakonto omaja. Väärtpaberist tuleneva hääleõiguse ja muude õiguste teostamisel peab esindajakonto omaja järgima kliendi juhiseid. Kliendi nõudel peab ta andma kliendile nõuetekohases vormis volituse esindajakonto omaja esindamiseks väärtpaberitest tulenevate õiguste teostamiseks. Volituse esindajakonto omaja esindamiseks aktsionäride üldkoosolekul võib esindajakonto omaja valdkonna eest vastutava ministri poolt kehtestatud korras anda klientidele ühtse nimekirjana. Klientide arvel esindajakontol hoitavatest samaliigilistest ja samaväärsete õigustega väärtpaberitest tulenevate hääleõiguste teostamisel on esindajakonto omajal õigus hääletada vastavalt kliendilt saadud juhistele.“
Eeltoodust tulenevalt, selleks et LHV Panga poolt peetava esindajakonto taga olev aktsionär saaks AS-i Tallinna Vesi üldkoosolekul LHV Panga eest aktsionärile kuuluvate aktsiate ulatuses osaleda ja hääletada, peab AS LHV Pank andma neile selleks volikirja. Üldkoosolekul osalemiseks vajalikud isikusamasust ja esindusõigust tõendavad dokumendid koos volikirja näitliku vormiga on avaldatud siin, aga volikiri peaks arvestama ka ülal eelmises lõigus viidatud rahandusministri poolt kehtestatud korda, mis on avaldatud siin