Töökeskkonna põhimõtted

Tööohutus on meie tegevuse lahutamatu osa. See on keskse tähtsusega kõigis meie tegemistes ning me ei tee selles osas järeleandmisi. Soovime tagada oma klientidele, töötajatele ja koostööpartneritele turvalise keskkonna, edendades ohutut töökultuuri.

  • Oleme seadnud endale eesmärgi ennetada tööõnnetusi ja haigestumisi ning tagada turvalised ja tervisele ohutud töötingimused.
  • Järgime ja täidame kõiki meile kohalduvaid nõudeid. Teeme enam kui õigusaktid meid kohustavad ning järgime rahvusvaheliselt tunnustatud häid tavasid.
  • Peame oluliseks järjepidevat dialoogi oma töötajatega nende tervist ja tööohutust puudutavates küsimustes ning kaasame töötajaid ja töötajate esindajaid aruteludesse.
  • Tagame nõuetekohase kontrolli töö käigus tekkida võivate tervise ja tööohutusega seotud riskide üle.
  • Teeme omalt poolt kõik, et vähendada võimalike hädaolukordade ja kriiside tekkimise tõenäosust, ning kui see ei õnnestu, siis lahendada need nii kiiresti, kui võimalik.
  • Peame oluliseks järjepidevat dialoogi oma töötajatega nende tervist ja tööohutust puudutavates küsimustes.
  • Juhendame ja koolitame oma töötajaid jätkuvalt alati kasutama ohutuid töövõtteid ning teostame selle üle ka järelevalvet.
  • Pakume oma töötajatele mitmesuguseid soodustusi ja innustame neid järgima tervislikke eluviise.
  • Täiustame järjepidevalt oma töötervishoiu ja -ohutuse juhtimissüsteemi.