2011: Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

AS-i Tallinna Vesi (registrikood 10257326, aadress Ädala 10, Tallinn) juhatus teatab, et Seltsi aktsionäridekorraline üldkoosolek toimub teisipäeval, 24. mail 2011.a algusega kell 09.00 (GMT+2) Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33, 10118 Tallinn) 2. korruse konverentsiruumis “Alfa 2”.  Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 24. mail 2011.a kell 08.30 (GMT+2).  

Nõukogu poolt kinnitatud aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord ja nõukogu ettepanekud:

1.      Majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu ettepanek: Kinnitada 2010. majandusaasta aruanne.

2.      Kasumi jaotamine

Nõukogu ettepanek: Seltsi 2010 majandusaasta puhaskasumi suuruseks on 256 684 119 krooni ehk 16 405 105 eurot. Jaotada dividendidena 16 000 639,12  eurot AS-i Tallinna Vesi 31.12.2010.a seisuga kogunenud 540 873 749 kroonisest ehk 34 568 133 eurosest jaotamata kasumist, sh 2010.a. 256 684 119 kroonisest ehk 16 405 105  eurosest puhaskasumist, millest A-aktsia omanikele makstakse dividende 0,8 eurot aktsia kohta ja B-aktsia omanikule 639,12 eurot aktsia kohta. Jätta eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata ning mitte teha puhaskasumist eraldisi reservkapitali.

Üldkoosolekule esitatakse ettepanek maksta dividendid aktsionäridele välja 15. juunil 2011.a ja fikseerida dividendiõiguslike väärtpaberiomanike nimekiri 08. juuni 2011.a kella 23.59 seisu alusel.

3.      Põhikirja muutmine

Nõukogu ettepanek: Muuta Seltsi põhikirja alljärgnevalt – muudatused allajoonitud ja rasvases trükis:

3.1. Muuta Seltsi põhikirja punkti 3.1.2., kehtestades see alljärgnevas sõnastuses:

     „3.1.2. Seltsi miinimumaktsiakapitaliks on 12 000 000 eurot ja maksimumaktsiakapitaliks on 48 000 000 eurot.“

3.2. Muuta Seltsi põhikirja punkti 3.2.1.1., kehtestades see alljärgnevas sõnastuses:

     „3.2.1.1. Nimelised aktsiad nimiväärtusega 0,6 eurot (kuuskümmend eurosenti) iga aktsia (edaspidi A-aktsia). Iga A-aktsia annab selle omanikule Seltsi aktsionäride üldkoosolekul 1 (ühe) hääle ja õiguse osaleda Seltsi aktsionäride üldkoosolekul ning kasumi ja Seltsi lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses ja Seltsi põhikirjas sätestatud õigused.“

3.3. Muuta Seltsi põhikirja punkti 3.2.1.2., kehtestades see alljärgnevas sõnastuses:

     „3.2.1.2. Seltsil on üks nimeline eelisaktsia nimiväärtusega 60 (kuuskümmend) eurot (edaspidi B-aktsia). B-aktsia annab selle omanikule õiguse osaleda Seltsi aktsionäride üldkoosolekul ning kasumi ja Seltsi lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses sätestatud ja Seltsi põhikirjas ettenähtud õigused. B-aktsia annab aktsionärile eesõiguse saada dividendi kindlaks määratud summas 600 (kuussada) eurot. B-aktsia annab aktsionärile Seltsi aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle järgmiste küsimuste otsustamisel (piiratud hääleõigus):“

  • Seltsi põhikirja muutmine;
  • Seltsi aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
  • vahetusvõlakirjade väljalaskmine;
  • oma aktsiate omandamine Seltsi poolt;
  • Seltsi ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise ja/või lõpetamise otsustamine;
  • Seltsi juhatuse või nõukogu nõudel Seltsi tegevusega seotud küsimuste otsustamine, mis ei ole antud seadusega Seltsi aktsionäride üldkoosoleku ainupädevusse.

3.4. Muuta Seltsi põhikirja punkti 6.2.3., kehtestades see alljärgnevas sõnastuses:

„6.2.3. Erakorralise Üldkoosoleku kutsub Juhatus kokku seaduses ettenähtud juhtudel, teatades sellest aktsionäridele vähemalt 3 (kolm) nädalat ette. Erakorralise Üldkoosoleku kokkukutsumise taotlus esitatakse Juhatusele kirjalikult.“

3.5. Asendada Seltsi põhikirja punktides 6.3.3.1., 6.3.3.2., 6.3.3.3., 6.3.3.4. ja 6.3.3.5. sõnad „10 miljonit krooni“ sõnadega „650 000 (kuussada viiskümmend tuhat) eurot“.

3.6. Täiendada Seltsi põhikirja uue punktiga 6.5.3. alljärgnevas sõnastuses:

6.5.3. Seltsi ainuomandis olevaid tütarettevõtteid ei käsitleta sidusettevõtetena. Tütarettevõttega sõlmitavate tehingute puhul rakendub Seltsi põhikirja punktides 6.3.3.1, 6.3.3.2, 6.3.3.3, 6.3.3.4 ja 6.3.3.5 sätestatu.

4.      Aktsiate nimiväärtuse ning aktsiakapitali suuruse vähendamine

Nõukogu ettepanek: seoses nõudega konverteerida aktsiakapital kroonidest eurodesse vähendada Seltsi aktsiakapitali, vähendades A-aktsia nimiväärtust (senine nimiväärtus on 10 (kümme) krooni) 0,60€-ni (kuuekümne eurosendini) ning vähendades B-aktsia nimiväärtust (senine nimiväärtus on 1000 (üks tuhat) krooni) 60€-ni (kuuekümne euroni), kusjuures aktsiakapital väheneb väljamakseid tegemata 782 333,62€ (seitsmesaja kaheksakümne kahe tuhande kolmesaja kolmekümne kolme euro ja kuuekümne kahe eurosendi) võrra ning uueks aktsiakapitali suuruseks on 12 000 060€ (kaksteist miljonit kuuskümmend eurot). Aktsiate nimiväärtuse ümberarvestamise tulemi ümardamisel ei ole õiguslikku tähendust. 

5.      Audiitori valimine

Nõukogu hinnang audiitori tegevusele ja ettepanek: Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers on 2010. majandusaastal osutanud AS-ile Tallinna Vesi auditeerimisteenuseid Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers ja AS-i Tallinna Vesi vahel 2008.a sõlmitud lepingu alusel. Nõukogu hinnangul on Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers osutanud auditeerimisteenuseid kooskõlas lepinguga ning nõukogul ei ole pretensioone auditeerimisteenuste kvaliteedi osas.

Määrata Seltsi 2011. majandusaasta audiitoriks Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers ning juhtivaudiitoriks Tiit Raimla. Kiita heaks audiitoriga sõlmitud lepingus audiitori tasustamise kord.

6.      Juhatuse ettekanne seadusemuudatustest ja nende mõjust tariifi kinnitamise mehhanismile

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, hiljemalt 08.05.2011.a. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, hiljemalt 20.05.2011.a. tööpäeva lõpuks (so kl 17.00 GMT+2). Nende õiguste teostamise kord on avaldatud AS-i Tallinna Vesi koduleheküljel www.tallinnavesi.ee, kus avaldatakse ka aktsionäride poolt esitatud otsuste eelnõud ja põhjendused pärast nende laekumist. Eelnõude ja põhjendustega saab tutvuda ka AS Tallinna Vesi asukohas Ädala 10, Tallinn.

Pärast üldkoosoleku päevakorra, sh täiendavate punktide ammendamist saavad aktsionärid küsida juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta vastavalt AS-i Tallinna Vesi koduleheküljel www.tallinnavesi.ee avaldatud korrale.

AS-i Tallinna Vesi 2010. majandusaasta aruandega, nõukogu aruandega ning audiitori järeldusotsusega saab tutvuda NASDAQ OMX Tallinna Börsi kodulehel http://www.nasdaqomxbaltic.com. AS-i Tallinna Vesi 2010. majandusaasta aruandega, nõukogu aruandega, audiitori aruandega, kasumi jaotamise ettepanekuga, audiitori tasustamise korraga, esitatud otsuste eelnõudega, aktsionäride poolt esitatud täiendavate päevakorrapunktide, otsuste eelnõude ja nende põhjendustega, muude seaduse kohaselt üldkoosolekule esitatavate dokumentidega ja muude päevakorraga seonduvate dokumentidega, sh Seltsi muudetava põhikirja projektiga, saab tutvuda AS-i Tallinna Vesi asukohas Ädala 10, Tallinn, õigusteenistuse osakonnas alates käesoleva teate avaldamisest kuni 23.05.2011.a. (k.a.) igal tööpäeval kell 10.00–12.00 (GMT+2) ja 14.00–16.00 (GMT+2). Dokumentidega tutvumiseks peab aktsionär esitama isikut tõendava dokumendi, aktsionäri volitatud esindaja aga isikut tõendava dokumendi ja kehtiva kirjaliku volikirja. 24.05.2011.a saab dokumentidega tutvuda üldkoosoleku kohas alates kella 08.30 (GMT+2) kuni üldkoosoleku lõpuni. Dokumentidest võib teha väljakirjutusi. Koopiate tegemise eest võib nõuda mõistlikku tasu.

Taustinformatsioon päevakorra kohta, otsuste eelnõud ning muud seaduse kohaselt avalikustamisele kuuluvad andmed ja dokumendid on avaldatud ka AS‑i Tallinna Vesi koduleheküljel www.tallinnavesi.ee. Samuti on seal ülevaade dokumentidest, mis peavad aktsionäril üldkoosolekul osalemiseks (kas isiklikult või esindaja vahendusel) kaasas olema.

Küsimused seoses aktsionäride korralise üldkoosoleku või selle päevakorraga palume esitada vastavuskontrolli ja õigusteenistuse juhile, pr Ilona Nurmelale (e-post ilona.nurmela@tvesi.ee, telefon 6262 246). Küsimused, vastused ja üldkoosoleku protokoll avalikustatakse AS‑i Tallinna Vesi koduleheküljel. Eeltoodud e-posti aadressil saab saata ka kirjaliku teate aktsionäri esindaja määramisest või esindaja volituste tagasivõtmisest hiljemalt üldkoosoleku eelsel tööpäeval 23.05.2011.a.

Aktsionäri esindajal palume kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument ja kehtiv kirjalik volikiri. Juriidiliste isikute puhul palume kaasa võtta lisaks ka kehtiv registrikaardi väljavõte. Välisriigi ametiisiku poolt väljastatud iga dokument peab olema kas legaliseeritud või kinnitatud dokumenditunnistuse apostille’ga ning soovitavalt tõlgitud eesti keelde.

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri määratakse aktsiaraamatu 17.05.2011.a. kella 23.59 (GMT+2) seisu alusel.

 

Ian Plenderleith
Juhatuse esimees
Tel +372 6262 200
ian.plenderleith@tvesi.ee