2011: AS-i Tallinna Vesi põhikiri


1. AKTSIASELTSI ÄRINIMI, ASUKOHT JA ÕIGUSLIK SEISUND
1.1 Aktsiaseltsi (edaspidi Selts) ärinimi on:
Aktsiaselts Tallinna Vesi (lühendatult AS Tallinna Vesi)
1.2 Seltsi asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.
1.3 Oma kohustuste täitmise eest vastutab Selts kogu oma varaga. Aktsionärid ei vastuta isiklikult Seltsi kohustuste eest. Selts ei vastuta aktsionäride kohustuste eest.

1.4. Selts on asutatud määramata ajaks. 

 

2. SELTSI TEGEVUSE EESMÄRK, TEGEVUSALAD JA ÕIGUSED

2.1 Seltsi tegevusalad on:
2.1.1 Tarbijate varustamine kehtestatud normatiividele vastava kvaliteediga joogi- ja tehnilise veega ning tarbijate heit- ja sadevee ärajuhtimine ja puhastamine;
2.1.2 Veevarustuse ja kanalisatsiooni objektide projekteerimine ja ehitamine, remontimine, korrashoid ja avariide likvideerimine;
2.1.3 Veevarustuse ja kanalisatsioonialased konsultatsioonid ning koolitus;
2.1.4 Joogi- ja heitvee kvaliteedi laboratoorne analüüs;
2.1.5 Veevarustuse ja kanalisatsiooni tehniliste tingimuste väljatöötamine ja väljastamine;
2.1.6 Veevarustuse ja kanalisatsiooni energeetika seadmete hooldus ja remont;
2.1.7 Joogi- ja heitvee puhastamisel tekkiva jääkmuda utiliseerimine, kasvumulla tootmine ja müük;
2.1.8 Puhastatud heitvee baasil sooja tootmine;
2.1.9 Veevarustuse ja kanalisatsiooni tehniliste ja tehnoloogiliste lahenduste, seadmete, aparatuuri, mõõteriistade ja juhtimissüsteemide väljatöötamine, valmistamine, vahendamine ning realiseerimine;
2.1.10 Transporditeenused.

2.2 Seltsil on õigus teostada kõiki Seltsi tegevuseks vajalikke õigustoiminguid, mis ei ole vastuolus seaduse või Seltsi põhikirjaga.

 

3. AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

3.1 Aktsiakapital
3.1.1 Aktsiakapital moodustub rahalistest või mitterahalistest sissemaksetest. Mitterahalise sissemakse väärtust hindab Seltsi nõukogu poolt valitud ekspert, võttes aluseks asja või õiguse hariliku väärtuse. Mitterahalise sissemakse hindamist kontrollib audiitor seaduses ettenähtud korras.
3.1.2 Seltsi miinimumaktsiakapitaliks on 12 000 000 eurot ja maksimumaktsiakapitaliks on 48 000 000 eurot.
3.1.3 Aktsia eest tasumisega viivitamisel on aktsionär kohustatud maksma Seltsile viivist 0,05 % iga viivitatud päeva eest. Seltsi juhatus saadab maksega viivitavale aktsionärile teate nõudega tasuda viivitatud summa ühe kuu jooksul teate saatmisest märkides, et makse tasumata jätmisel kaotab aktsionär oma aktsia. Kui aktsionär ei tasu puudu olevat summat teates nimetatud tähtaja jooksul, kaotab ta oma aktsia. Aktsionäri poolt tasutud summa, mis ei ületa üht viiendikku aktsia nimiväärtusest, kantakse Seltsi reservkapitali, ülejäänud summa tagastatakse aktsionärile.
3.2 Aktsiad
3.2.1 Seltsil on kahte liiki aktsiad:
3.2.1.1 Nimelised aktsiad nimiväärtusega 0,6 eurot (kuuskümmend eurosenti) iga aktsia (edaspidi A-aktsia). Iga A-aktsia annab selle omanikule Seltsi aktsionäride üldkoosolekul 1 (ühe) hääle ja õiguse osaleda Seltsi aktsionäride üldkoosolekul ning kasumi ja Seltsi lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses ja Seltsi põhikirjas sätestatud õigused.
3.2.1.2 Seltsil on üks nimeline eelisaktsia nimiväärtusega 60 (kuuskümmend) eurot (edaspidi B-aktsia). B-aktsia annab selle omanikule õiguse osaleda Seltsi aktsionäride üldkoosolekul ning kasumi ja Seltsi lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses sätestatud ja Seltsi põhikirjas ettenähtud õigused. B-aktsia annab aktsionärile eesõiguse saada dividendi kindlaks määratud summas 600 (kuussada) eurot. B-aktsia annab aktsionärile Seltsi aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle järgmiste küsimuste otsustamisel (piiratud hääleõigus):
– Seltsi põhikirja muutmine;
– Seltsi aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
– vahetusvõlakirjade väljalaskmine;
– oma aktsiate omandamine Seltsi poolt;
– Seltsi ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise ja/või lõpetamise otsustamine;
– Seltsi juhatuse või nõukogu nõudel Seltsi tegevusega seotud küsimuste otsustamine, mis ei ole antud seadusega Seltsi aktsionäride üldkoosoleku ainupädevusse.
3.3 Aktsiate võõrandamine
Aktsiad on vabalt võõrandatavad.
3.4 Aktsiate Registreerimine

Kõik Seltsi aktsiad registreeritakse Eesti Väärtpaberite Keskregistris dematerialiseeritud kujul. Seltsi aktsiate omanikele ei väljastata aktsiatähti.

 

4. VAHETUSVÕLAKIRJAD

4.1 Selts võib Seltsi aktsionäride üldkoosoleku otsusel välja lasta vahetusvõlakirju.

4.2 Vahetusvõlakirjade nimiväärtuste summa ei või olla suurem kui 1/3 aktsiakapitalist.

 

5. AKTSIONÄRIDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

5.1 Aktsionäride õigused
5.1.1 Aktsionärid on võrdsetel asjaoludel võrdsed.
5.1.2 Aktsionäride õigused on ette nähtud seaduse ja Seltsi põhikirjaga.
5.2 Aktsionäride kohustused
5.2.1 Aktsionär on kohustatud täitma temale seaduse ja Seltsi põhikirjaga pandud kohustusi.
5.2.2 Aktsionär on kohustatud hoidma saladuses Seltsi või selle tegevusega seonduvat konfidentsiaalset teavet.

 

6. SELTSI JUHTIMINE

6.1 Seltsi juhtimisorganid on:
6.1.1 aktsionäride üldkoosolek (edaspidi Üldkoosolek);
6.1.2 nõukogu (edaspidi Nõukogu);
6.1.3 juhatus (edaspidi Juhatus).
6.2 Üldkoosolek
6.2.1 Seltsi kõrgeim juhtimisorgan on Üldkoosolek. Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised. Kui Seltsil on üks aktsionär, on aktsionäril kõik Üldkoosoleku õigused.
6.2.2 Korraline Üldkoosolek toimub kord aastas, kuid mitte hiljem kui 6 (kuue) kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Korralise Üldkoosoleku toimumisest teatab Juhatus aktsionäridele vähemalt 3 (kolm) nädalat ette.
6.2.3 Erakorralise Üldkoosoleku kutsub Juhatus kokku seaduses ettenähtud juhtudel, teatades sellest aktsionäridele vähemalt 3 (kolm) nädalat ette. Erakorralise Üldkoosoleku kokkukutsumise taotlus esitatakse Juhatusele kirjalikult.
6.2.4 Juhatus teavitab aktsionäre Üldkoosoleku toimumisest seaduses ettenähtud korras.
6.2.5 Üldkoosolek toimub Juhatuse poolt määratud ajal ja kohas Eesti Vabariigis.
6.2.6 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole aktsiatega esindatud häältest.
6.2.7 Üldkoosoleku pädevuses on:
6.2.7.1 põhikirja muutmine;
6.2.7.2 aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
6.2.7.3 vahetusvõlakirjade väljalaskmine;
6.2.7.4 audiitori valimine;
6.2.7.5 erikontrolli määramine;
6.2.7.6 majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
6.2.7.7 Seltsi lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;
6.2.7.8 Nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine vastavalt põhikirja punktile 6.3.5.1;
6.2.7.9 Juhatuse või Nõukogu liikme või aktsionäri vastu nõude esitamise, samuti Nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine ja selles nõudes või tehingus Seltsi esindaja määramine;
6.2.7.10 oma aktsiate omandamine;
6.2.7.11 Juhatuse või Nõukogu nõudel teiste Seltsi tegevusega seotud küsimuste otsustamine;
6.2.7.12 muude seadusega Üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.
6.2.8 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole Üldkoosolekul aktsiatega esindatud häältest, välja arvatud Seltsi põhikirja alapunktides 6.2.7.1; 6.2.7.2; 6.2.7.3 ja 6.2.7.7 nimetatud küsimuste otsustamisel, millistes küsimustes on otsus vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 Üldkoosolekul esindatud häältest. Seltsi põhikirja alapunktides 6.2.7.1; 6.2.7.2; 6.2.7.3; 6.2.7.7; 6.2.7.10 ja 6.2.7.11 toodud küsimustes on Üldkoosolekul otsuse vastuvõtmiseks lisaks eeltoodule vajalik, et nimetatud otsuse poolt oleks antud B-aktsiaga määratud hääled. Küsimustes, mille otsustamiseks on seadusega nõutud suurem häälteenamus, on Üldkoosoleku otsus vastu võetud, kui taolise otsuse poolt on antud seadusega nõutud arv hääli.
6.3 Nõukogu
6.3.1 Nõukogu planeerib Seltsi tegevust, korraldab Seltsi juhtimist ning teostab järelevalvet Juhatuse tegevuse üle.
6.3.2 Nõukogu pädevuses on:
6.3.2.1 Seltsi tegevuse planeerimine ning Seltsi arengukava ja strateegia kinnitamine;
6.3.2.2 äriplaani ja aastaeelarve kinnitamine ja muutmine;
6.3.2.3 korralduste tegemine Juhatusele Seltsi juhtimise korraldamiseks ning Juhatuse tegevuse üle järelevalve teostamine;
6.3.2.4 Juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;
6.3.2.5 Juhatuse liikmete tööülesannete sisu ja tasustamise korra kindlaksmääramine;
6.3.2.6 prokuristi nimetamine ja tagasikutsumine;
6.3.2.7 Juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande heakskiitmine ning muudatuste tegemine kasumi jaotamise ettepanekus;
6.3.2.8 Üldkoosoleku päevakorra kindlaksmääramine;
6.3.2.9 nõusoleku andmine Juhatusele punktis 6.3.3 nimetatud tehingute ja toimingute teostamiseks;
6.3.2.10 teiste seaduse või Seltsi põhikirjaga Nõukogu pädevusse antud küsimuste otsustamine.
6.3.3 Nõukogu nõusolek on Juhatusele vajalik tehinguteks ja toiminguteks kõikides Seltsi tegevuse suhtes olulist tähendust omavates valdkondades ja küsimustes, mis ei ole Üldkoosoleku ja Nõukogu ainupädevuses seaduse või Seltsi põhikirja kohaselt ning mis väljuvad Seltsi igapäevase majandustegevuse raamest, sealhulgas:
6.3.3.1 investeeringute tegemine, mis ületavad 650 000 (kuussada viiskümmend tuhat) eurot ühe investeeringuna või seotud investeeringute seeriana;
6.3.3.2 laenude ja võlakohustuste võtmine või muu võõrkapitali kaasamine mahus üle 650 000 (kuussada viiskümmend tuhat) eurot ühe laenu või võlakohustusena või seotud laenude või võlakohustuste seeriana;
6.3.3.3 laenude andmine ja võlakohustuste tagamine, mis ületavad 650 000 (kuussada viiskümmend tuhat) eurot;
6.3.3.4 varade (sh kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade), mille väärtus ületab 650 000 (kuussada viiskümmend tuhat) eurot võõrandamine, omandamine, pantimine või muud moodi koormamine või tehingute sõlmimine, mis toob tulevikus kaasa kohustusi eelnimetatud varade võõrandamiseks või omandamiseks;
6.3.3.5 lepingute sõlmimine, mis toovad Seltsile kaasa kohustusi, mis ületavad 650 000 (kuussada viiskümmend tuhat) eurot kas ühe tehinguna või seotud tehingute seeriana;
6.3.3.6 Seltsi tegevusalade muutmine, uute käivitamine ja olemasolevate lõpetamine või põhitegevusaladel teenuste ostmine allhanke korras;
6.3.3.7 osaluse omandamine ja lõpetamine teistes ühingutes;
6.3.3.8 ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine;
6.3.3.9 tehingute sõlmimine Sidusettevõtetega;
6.3.3.10 Seltsi esindajate volituste määratlemine Seltsi tütarettevõtjates või teistes ettevõtjates, kus Seltsil on osalus;
6.3.3.11 välisfiliaalide asutamine ja sulgemine;
6.3.4 Nõukogu annab oma tegevusest aru Üldkoosolekule.
6.3.5 Nõukogu koosneb üheksast (9) liikmest, kelle volituste tähtaeg on kaks (2) aastat. Nõukogu liikmed valitakse, määratakse ja kutsutakse tagasi alljärgnevalt:
6.3.5.1 Viis (5) Nõukogu liiget valitakse Üldkoosolekul, kusjuures valituks loetakse isik, kes sai teistest enim hääli. Käesoleva põhikirja punkti kohaselt valitud Nõukogu liikme võib enne volituste tähtaja lõppu tagasi kutsuda, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 Üldkoosolekul esindatud häältest.
6.3.5.2 Igal Seltsi aktsionäril, kes on B-aktsia omanik või kelle aktsiatega on esindatud vähemalt kolmkümmend neli (34) protsenti A-aktsiatega määratud häältest, on õigus määrata ja tagasi kutsuda kaks (2) Nõukogu liiget, seejuures ei ole ühelgi Seltsi aktsionäril õigust määrata ega tagasi kutsuda rohkem kui kaks (2) Nõukogu liiget.
6.3.6 Nõukogu liikmed valivad endi hulgast Nõukogu esimehe, kes korraldab Nõukogu tegevust ja juhib Nõukogu koosolekuid.
6.3.7 Nõukogu koosolekud toimuvad Seltsi asukohas vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui 1 (üks) kord 3 (kolme) kuu jooksul.
6.3.8 Nõukogu koosoleku toimumisest ja selle päevakorrast teatatakse Nõukogu liikmetele kirjalikult ette vähemalt 7 (seitse) päeva. Nõukogu koosoleku teade ja materjalid saadetakse Nõukogu liikmetele elektroonilise posti teel.
6.3.9 Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt viis (5) Nõukogu liiget. Nõukogu liiget ei või koosolekul ega otsuse tegemisel esindada teine Nõukogu liige ega kolmas isik.
6.3.10 Nõukogu otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud Nõukogu liikmetest, v.a punktides 6.3.2.1; 6.3.2.2 ja 6.3.3.1-6.3.3.10 (k.a) nimetatud otsused, mille vastuvõtmiseks on vajalik kõigi koosolekul osalenud Nõukogu liikmete ühehäälsus.
6.3.11 Nõukogu koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud Nõukogu liikmed ja koosoleku protokollija.
6.3.12 Nõukogul on õigus otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata. Nimetatud juhul saadab Nõukogu esimees kirjaliku otsuse eelnõu kõigile Nõukogu liikmetele, määrates tähtaja, mille jooksul Nõukogu liige peab esitama oma kirjaliku seisukoha. Juhul, kui Nõukogu liige ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu. Kui otsus tehakse käesolevas punktis sätestatud korras, on otsus vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole Nõukogu liikmete häältest v.a punktides 6.3.2.1; 6.3.2.2 ja 6.3.3.1-6.3.3.10 (k.a) nimetatud otsused, millised on vastu võetud, kui nende poolt antakse kõigi Nõukogu liikmete hääled.
6.4 Juhatus
6.4.1 Juhatus on Seltsi juhtimisorgan, mis esindab ja juhib Seltsi ning korraldab selle raamatupidamist. Juhatus peab juhtimisel kinni pidama Nõukogu seaduslikest korraldustest. Seltsi põhikirja punktis 6.3.3 nimetatud Seltsi igapäevase majandustegevuse raamidest väljuvaid tehinguid on Juhatusel õigus teha ainult Nõukogu nõusolekul.
6.4.2 Juhatus koosneb kahest (2) kuni viiest (5) liikmest, kes valitakse kolmeks (3) aastaks. Vähemalt pooled Juhatuse liikmed peavad olema isikud, kelle elukoht on Eestis, mõnes teises Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis. Kui Juhatuses on üle kahe liikme, valivad Juhatuse liikmed endi hulgast Juhatuse esimehe, kes korraldab Juhatuse tegevust.
6.4.3 Juhatuse liikme (juhataja) õigused ja kohustused määratakse täpsemalt nendega sõlmitavas lepingus. Lepingu sõlmib, muudab või lõpetab Nõukogu.
6.4.4 Juhul, kui Juhatuses on rohkem kui üks liige, võtab Juhatus otsused vastu koosolekul. Juhatuse koosoleku kutsub kokku Juhatuse esimees. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole Juhatuse liikmetest. Juhatuse koosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud Juhatuse liikmetest. Igal Juhatuse liikmel on otsuse vastuvõtmisel üks hääl.
6.4.5 Juhatuse pädevuses on:
6.4.5.1 Seltsi tegevuse operatiivne juhtimine ja Seltsi esindamine ning majanduselu jooksvate küsimuste lahendamine;
6.4.5.2 aktsionäride ja Nõukogu otsuste täideviimine;
6.4.5.3 raamatupidamise aastaaruande, tegevusaruande ja kasumi jaotamise ettepaneku koostamine vastavalt seadusele;
6.4.5.4 Seltsi raamatupidamise korraldamine;
6.4.5.5 reservfondide moodustamise;
6.4.5.6 aktsionäride poolt kinnitatud majandusaasta aruande esitamine äriregistrile;
6.4.5.7 Seltsi tegevuse korraldamine;
6.4.5.8 käskkirjade ja korralduste väljaandmine;
6.4.5.9 töötajate tööle võtmine ja töölt vabastamine;
6.4.5.10 distsiplinaarkaristuste rakendamine;
6.4.5.11 otsuste vastuvõtmine küsimustes, mis ei kuulu vastavalt seadusele või Seltsi põhikirjale Nõukogu või Üldkoosoleku kompetentsi.
6.4.6 Juhatuse liige ei võta osa hääletamisest, kui otsustatakse tema ja Seltsi vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, samuti juhul, kui otsustatakse tehingu tegemist Seltsi ja juriidilise isiku vahel, milles sellisel Juhatuse liikmel või tema lähikondlasel (Tallinna Börsi reglemendi tähenduses) on oluline osalus (Tallinna Börsi reglemendi tähenduses).
6.5 Sidusettevõtted
6.5.1 Sidusettevõte tähendab Seltsi põhikirjas olenevalt olukorrast isikut:
6.5.1.1 kellele otseselt või kaudselt kuulub 20 % või rohkem Seltsi aktsiatega määratud häältest või kellele otseselt või kaudselt kuulub vähemalt 20% käesolevas alapunktis nimetatud Seltsi aktsionäri aktsiatega määratud häältest;
6.5.1.2 kelle otsese või kaudse kontrolli all on või keda otseselt või kaudselt kontrollib kas Selts või punktis 6.5.1.1 nimetatud Seltsi aktsionär või tema aktsionär või kes on nende ühise kontrolli all;
6.5.1.3 kelle aktsiatega määratud häältest kuulub 50% või rohkem otseselt või kaudselt Seltsile või punktis 6.5.1.1 nimetatud Seltsi aktsionärile või tema aktsionärile;
6.5.1.4 kes on otseselt või kaudselt Seltsi või punktis 6.5.1.1 nimetatud Seltsi aktsionäri sidusettevõtte kontrolli all;
6.5.2 Kontroll tähendab isiku otsest või kaudset mõjuvõimu suunata või mõjutada teise isiku juhtimist ja strateegiat, kas siis hääleõiguslike aktsiate omamise või juhatuse või muu sellise organi koosseisu kaudu, lepingulisel või muul alusel.
6.5.3 Seltsi ainuomandis olevaid tütarettevõtteid ei käsitleta sidusettevõtetena. Tütarettevõttega sõlmitavate tehingute puhul rakendub Seltsi põhikirja punktides 6.3.3.1, 6.3.3.2, 6.3.3.3, 6.3.3.4 ja 6.3.3.5 sätestatu.

 

7. ESINDUSÕIGUS

Seltsi võib kõigis õigustoimingutes esindada Juhatuse esimees üksinda ning ülejäänud Juhatuse liikmed kahekesi koos ühiselt.

 

8. MAJANDUSAASTA, ARUANDLUS, RESERVKAPITAL JA KASUMI JAOTAMINE

8.1 Seltsi majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
8.2 Juhatus koostab Seltsi majandusaasta aruande ja esitab selle koos audiitori aruandega Nõukogule ja Üldkoosolekule. Majandusaasta aruande kinnitab Üldkoosolek.
8.3 Kasumi jaotamise otsuse võtab vastu Üldkoosolek kinnitatud raamatupidamise aastaaruande alusel.
8.4 Dividende makstakse aktsionäridele Üldkoosoleku otsuse alusel ja sellega ettenähtud ulatuses. Dividendi maksmise kord nähakse ette Üldkoosoleku otsusega.
8.5 Seltsi reservkapitali suurus on 1/10 aktsiakapitalist. Reservkapital moodustatakse iga-aastastest puhaskasumi eraldistest, samuti muudest eraldistest, mis kantakse reservkapitali seaduse alusel. Igal majandusaastal kantakse reservkapitali vähemalt 1/20 puhaskasumist. Kui reservkapital saavutab Seltsi põhikirjas ettenähtud suuruse, lõpetatakse reservkapitali suurendamine puhaskasumi arvelt.
Reservkapitali võib Üldkoosoleku otsusel kasutada kahjumi katmiseks, kui seda ei ole võimalik katta Seltsi vabast omakapitalist, samuti Seltsi aktsiakapitalis suurendamiseks. Reservkapitalist ei või teha aktsionäridele väljamakseid.

 

9. AUDIITOR JA ERIKONTROLL

9.1 Audiitorite arvu määrab ja audiitorid nimetab Üldkoosolek, kes määrab ka audiitorite tasustamise korra. Audiitori võib nimetada teatud tähtajaks või teatud ülesande täitmiseks.
9.2 Üldkoosolekul võivad aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, nõuda Seltsi juhtimise või varalise seisundiga seotud küsimustes erikontrolli korraldamise otsustamist ja erikontrolli läbiviija määramist. Kui Üldkoosolek erikontrolli korraldamist ei otsusta, võivad aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/4 aktsiakapitalist nõuda erikontrolli korraldamist ja erikontrolli läbiviija määramist kohtu poolt. Kui erikontrolli läbiviijad määrab Üldkoosolek, kinnitab Üldkoosolek ka nende tasustamise korra.
9.3 Juhatuse ja Nõukogu liikmed peavad võimaldama erikontrolli läbiviijatele tutvumist kõigi erikontrolli läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet. Erikontrolli läbiviijad peavad hoidma Seltsi ärisaladust.
9.4 Erikontrolli läbiviijad koostavad erikontrolli tulemuste kohta aruande, mille esitavad Üldkoosolekule.

 

10. SELTSI TEGEVUSE LÕPETAMINE

10.1 Lõpetamise viisid: Seltsi tegevus lõpetatakse likvideerimise, ühinemise, jagunemise või ümberkujundamisega, või muul seaduses ettenähtud viisil.
10.2 Likvideerimine
10.2.1 Seltsi likvideerijad nimetab likvideerimisotsuse vastu võtnud Üldkoosolek, kui seadus ei näe ette teisiti. Likvideerijaid võib olla üks või mitu.
10.2.2 Likvideerimise käigus allesjäänud Seltsi varast tehakse aktsionäridele väljamakseid seadusega ettenähtud korras. Väljamaksed võivad olla nii rahalised kui ka mitterahalised.
10.3 Ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine

Seltsi ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses ettenähtud korras.

Käesolev põhikiri on kinnitatud Seltsi aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsusega 24. mail, 2011. aastal.

______________________________
Ian John Alexander Plenderleith
AS Tallinna Vesi juhatuse esimees