2011: Hääleõiguste koguarv ja hääleõiguste arv aktsia liikide kaupa

Aktsiaseltsil on kokku 20 000 001 hääleõigusega aktsiat. Aktsiate koguarvust on 20 000 000 A-aktsiad ning 1 B-aktsia.

Iga A-aktsia annab selle omanikule Seltsi aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle ja õiguse osaleda Seltsi aktsionäride üldkoosolekul ning kasumi ja Seltsi lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses ja Seltsi põhikirjas sätestatud õigused.

Selts annab välja ühe nimelise eelisaktsia – B-aktsia, mis annab selle omanikule õiguse osaleda Seltsi aktsionäride üldkoosolekul ning kasumi ja Seltsi lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses sätestatud ning Seltsi põhikirjas ettenähtud õigused. B- aktsia annab aktsionärile Seltsi aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle järgmiste küsimuste otsustamisel (piiratud hääleõigus):

  • Seltsi põhikirja muutmine;
  • Seltsi aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
  • Vahetusvõlakirjade väljalaskmine;
  • Oma aktsiate omandamine Seltsi poolt;
  • Seltsi ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise ja/või lõpetamise otsustamine;
  • Seltsi juhatuse või nõukogu nõudel Seltsi tegevusega seotud küsimuste otsustamine, mis ei ole antud seadusega Seltsi aktsionäride üldkoosoleku ainupädevusse.