2010: Taustinformatsioon päevakorra kohta

1. Miks valitakse nõukogu liikmed uuesti?
Seoses vajadusega ühtlustada kõigi valitavate nõukogu liikmete ametisoleku aeg, mille lõppemise tähtpäevad on aastate jooksul hakanud erinema, otsustas Selts ennetähtaegselt tagasi kutsuda ja tagasi valida kõik valitavad nõukogu liikmed.

2. Miks makstakse sellises suuruses dividend?
Enne otsuse langetamist analüüsis AS Tallinna Vesi juhatus põhjalikult ettevõtte kassavoogusid järgneva äriplaani perioodi jooksul, et oleks tagatud täielik vastavus kõikidele tootmisstandarditele ning oleksid täidetud ettevõtte lepingulised kohustused.

AS Tallinna Vesi peab regulaarset dialoogi ettevõtte kõikide suuremate aktsionäridega. Nende kohtumiste käigus on enamus aktsionäre esitanud oma nägemused dividendimäärast, mida oleks kohane maksta ettevõtte omanikele aastal 2010. Ettevõte on arvestanud kõiki esitatud arvamusi.

Ülaltoodud tegurite arvessevõtmise tulemusena tegi AS Tallinna Vesi juhatus ettevõtte nõukogule 21. mail ettepaneku määrata 2010. aastal väljamakstavate dividendide kogusummaks 500 010 000 krooni. Juhatuse poolt esitatud analüüsi ja ettepanekut kaalus ettevõtte täies koosseisus kogunenud nõukogu, mis otsustas ettepaneku vastu võtta. Dividendide maksmise ettepanek on lisatud 18. mail 2010 toimuva ettevõtte aktsionäride üldkoosoleku päevakavasse.

Lõpliku otsuse 2010. aastal välja makstavate dividendide osas teevad AS Tallinna Vesi aktsionärid üldkoosolekul.