2010: Täiendavate küsimuste päevakorda võtmise ja otsuste eelnõude esitamise kord

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist. Vastavad nõuded tuleb esitada postiga või elektrooniliselt nii, et need laekuks AS-ile Tallinna Vesi hiljemalt 08. mail, 2011.a. (kaasa arvatud).

Iga täiendava üldkoosoleku päevakorra küsimuse ettepaneku kohta tuleb kirjalikult (postiga või elektrooniliselt) esitada ka vastav otsuse eelnõu või põhjendus.

Üldkoosolekule võib esitada otsustamiseks küsimusi, mis kuuluvad üldkoosoleku pädevusse vastavalt äriseadustiku §-le 298.Juhul, kui esitatakse ainult täiendav päevakorrapunkt ilma otsuse eelnõu või põhjenduseta, siis ei ole ettepanek esitatud nõuetekohaselt, vastavuses seaduse nõuetega ning sellist ettepanekut ei ole üldkoosolekul võimalik kaaluda, mistõttu seda üldkoosolekul täiendava päevakorrapunktina ei käsitleta.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta, nii üldkoosoleku kutses kajastatud kui ka teiste aktsionäride täiendavate päevakorrapunktide ettepanekute kohta otsuse eelnõu mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist. Seega tuleb otsuste eelnõu ettepanekud esitada postiga või elektrooniliselt nii, et need laekuks AS-ile Tallinna Vesi hiljemalt 20. mai, 2011.a. tööpäeva lõpuks (so kl 17.00 GMT+2).

Aktsiaseltsile laekunud täiendavate päevakorra punktide nõuetekohased ettepanekud ja olemasolevate ning täiendavate päevakorrapunktide otsuste eelnõud või põhjendused koos aktsionäri nimega, kes ettepaneku esitas, avaldatakse aktsiaseltsi kodulehel ettepaneku laekumisele järgneval tööpäeval. Täiendavate päevakorrapunktide numeratsioon algab üldkoosoleku kutsel kajastatud viimase päevakorra punktile järgnevast numbrist , st täiendavad päevakorrapunktid lisanduvad algsele üldkoosoleku päevakorra numeratsioonile.

Üldkoosoleku juhataja tutvustab kõiki, nii kutses kajastatud kui täiendavaid päevakorra punkte ja vastavate otsuste eelnõusid või põhjendusi, mh ka kutses avaldatud päevakorrapunktide alternatiivseid otsuste eelnõusid üldkoosoleku alguses koos päevakorra tutvustamisega.
Kutses kajastatud ja täiendavalt nõuetekohaselt esitatud üldkoosoleku päevakorrapunktide ettepanekute, vastavate otsuste eelnõude või põhjendustega saab tutvuda ka tööpäeviti kl 10.00-12.00 ja 14.00-16.00 (GMT+2) kuni 23. maini 2011.a (kaasa arvatud) AS Tallinna Vesi õigusteenistuse osakonnas, aadressil Ädala 10, Tallinn.

Dokumentidega tutvumiseks peab aktsionär esitama isikut tõendava dokumendi, aktsionäri volitatud esindaja aga isikut tõendava dokumendi ja kehtiva kirjaliku volikirja. 24.05.2011.a saab dokumentidega tutvuda üldkoosoleku kohas alates kella 08.30 (GMT+2) kuni üldkoosoleku lõpuni. Dokumentidest võib teha väljakirjutusi. Koopiate tegemise eest võib nõuda mõistlikku tasu.