2012: Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

AS Tallinna Vesi (registrikood 10257326, aadress Ädala 10, 10614 Tallinn) juhatus teatab, et Seltsi aktsionäride korraline üldkoosolek toimub teisipäeval, 22. mail 2012.a algusega kell 09.00 (GMT+2) Tallink Spa & Conference hotellis (Sadama 11a, 10111 Tallinn) 2. korruse konverentsiruumis “Galaxy 1+Galaxy 2”. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 22. mail 2012.a kell 08.30 (GMT+2) koosoleku toimumise kohas.

Nõukogu poolt kinnitatud aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord ja nõukogu ettepanekud:

1. 2011. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu ettepanek: Kinnitada 2011.a majandusaasta aruanne.

2. Kasumi jaotamine

Nõukogu ettepanek: Seltsi 2011.a majandusaasta puhaskasumi suuruseks on 21 513 000 eurot. Jaotada dividendidena 16 800 600 eurot AS-i Tallinna Vesi 31.12.2011.a seisuga kogunenud 40 863 000 eurosest jaotamata kasumist, sh 2011.a 21 513 000 eurosest puhaskasumist, millest A-aktsia omanikele makstakse dividende 0,84 eurot aktsia kohta ja B-aktsia omanikule 600 eurot aktsia kohta. Jätta eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata ning mitte teha puhaskasumist eraldisi reservkapitali.

Juhatuse ettepaneku kohaselt otsustas nõukogu esitada üldkoosolekule ettepanek maksta dividendid aktsionäridele välja 15. juunil 2012.a ja fikseerida dividendiõiguslike väärtpaberiomanike nimekiri 05. juuni 2012.a kella 23.59 seisu alusel.

3. Nõukogu liikme tagasikutsumine

Nõukogu ettepanek: Seoses asjaoluga, et hr Robert John Gallienne’i, Valdur Laidi, Mart Mägi ja Rein Ratase volituste tähtaeg AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmena lõppesid 18.05.2012.a, mistõttu puudub eelmainitud liikmete tagasikutsumise vajadus enne nende kandidatuuri taasesitamist.

Valitava nõukogu liikme, hr Simon Roger Gardiner´i, ametisoleku aeg lõpeb 14.12.2012.a, seetõttu kutsuda AS-i Tallinna Vesi nõukogust ennetähtaegselt tagasi hr Simon Roger Gardiner.

4. Nõukogu liikmete valimine

4.1. Valida hr. Robert John Gallienne nõukogu liikmeks

Nõukogu ettepanek: Valida hr. Robert John Gallienne AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks alates 22.05.2012.a.

4.2. Valida hr. Simon Roger Gardiner nõukogu liikmeks

Nõukogu ettepanek: Valida hr. Simon Roger Gardiner AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks alates 22.05.2012.a.

4.3. Valida hr. Valdur Laid nõukogu liikmeks

Nõukogu ettepanek: Valida hr. Valdur Laid AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks alates 22.05.2012.a.

4.4. Valida hr. Mart Mägi nõukogu liikmeks

Nõukogu ettepanek: Valida hr. Mart Mägi AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks alates 22.05.2012.a.

4.5. Valida hr. Rein Ratas nõukogu liikmeks

Nõukogu ettepanek: Valida hr. Rein Ratas AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks alates 22.05.2012.a.

5. Audiitori valimine

Nõukogu hinnang audiitori tegevusele ja ettepanek:

AS PricewaterhouseCoopers on 2011. majandusaastal osutanud AS-ile Tallinna Vesi auditeerimisteenuseid AS PricewaterhouseCoopers ja AS-i Tallinna Vesi vahel 2008.a sõlmitud lepingu alusel. Nõukogu hinnangul on AS PricewaterhouseCoopers osutanud auditeerimisteenuseid kooskõlas lepinguga ning nõukogul ei ole pretensioone auditeerimisteenuste kvaliteedi osas.

Määrata Seltsi 2012. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers ning juhtivaudiitoriks Tiit Raimla. Kiita heaks audiitoriga sõlmitud lepingus audiitori tasustamise kord.

6. Aktsionäri kiri Eesti Vabariigi Valitsusele

Nõukogu ettepanek: Saata Eesti Vabariigi majandus- ja kommunikatsiooniministrile ning peaministrile ühe ASTV aktsionäri ettevalmistatud küsimus: „Palun Eesti Vabariigi majandus- ja kommunikatsiooniministrilt informatsiooni selle kohta, milliseid abinõusid on majandus-ja kommunikatsiooniministril kavas tarvitusele võtta kohalike ja välismaiste investorite huvide kaitseks käesolevaks ajaks tekkinud olukorras, kus jõustunud õigusaktid on oluliselt muutnud neid tingimusi, mis kehtisid ajal, mil toimus seltsi aktsiate erastamine ning nende avalik pakkumine Tallinna Börsil?”

Aktsionäri kiri (originaal, inglisekeelne)

Aktsionäri kiri (tõlge eesti keelde)

7. Juhatuse ettekanne tariifivaidlusest


Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 06.05.2012.a. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 18.05.2012.a. tööpäeva lõpuks (s.o kl 17.00 GMT+2). Nende õiguste teostamise kord on avaldatud AS-i Tallinna Vesi koduleheküljel www.tallinnavesi.ee, kus avaldatakse ka aktsionäride poolt esitatud otsuste eelnõud ja põhjendused pärast nende laekumist.

Pärast üldkoosoleku päevakorra, sh täiendavate punktide ammendamist, saavad aktsionärid küsida juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta vastavalt AS-i Tallinna Vesi koduleheküljel www.tallinnavesi.ee avaldatud korrale.

Taustinformatsioon päevakorra kohta, AS-i Tallinna Vesi 2011.a majandusaasta aruanne, nõukogu aruanne, audiitori aruanne, kasumi jaotamise ettepanek, audiitori tasustamise kord, esitatud otsuste eelnõud ja aktsionäride esitatud põhjendused täiendavate päevakorrapunktide kohta koos vastavate otsuste eelnõudega ning muud seaduse kohaselt avalikustamisele kuuluvad andmed ja muud seaduse kohaselt üldkoosolekule esitatavad dokumendid ning päevakorraga seotud muu oluline teave, sh andmed nõukogu liikme kandidaatide ja audiitori kandidaadi kohta, on avaldatud ka AS i Tallinna Vesi koduleheküljel www.tallinnavesi.ee. Samuti on seal ülevaade dokumentidest, mis peavad aktsionäril üldkoosolekul osalemiseks (kas isiklikult või esindaja vahendusel) kaasas olema.

AS-i Tallinna Vesi 2011.a majandusaasta aruandega, nõukogu aruandega ning audiitori aruandega saab tutvuda ka NASDAQ OMX Tallinna Börsi kodulehel http://www.nasdaqomxbaltic.com.

Küsimused seoses aktsionäride korralise üldkoosoleku või selle päevakorraga palume esitada AS-i Tallinna Vesi kommunikatsioonijuhile, pr Mariliis Mia Topp’ile (e-post mariliis.topp@tvesi.ee, telefon 6262 275). Küsimused, vastused ja üldkoosoleku protokoll avalikustatakse AS i Tallinna Vesi koduleheküljel. Eeltoodud e-posti aadressil saab saata ka kirjaliku teate aktsionäri esindaja määramisest või esindaja volituste tagasivõtmisest hiljemalt üldkoosoleku eelsel tööpäeval 21.05.2012.a.

Aktsionäri esindajal palume kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument ja kehtiv kirjalik volikiri. Juriidiliste isikute puhul palume kaasa võtta lisaks ka kehtiv registrikaardi väljavõte. Välisriigi ametiisiku poolt väljastatud iga dokument peab olema kas legaliseeritud või kinnitatud dokumenditunnistuse apostille’iga ning soovitavalt tuleks sellele lisada notariaalselt kinnitatud tõlge eesti keelde. Kui aktsionär peaks soovima kasutada esindaja määramiseks volikirja vormi, siis vastav vorm asub AS-i Tallinna Vesi kodulehel, alajaotuses „Üldkoosolekul osalemiseks vajalikud isikut tõendavad dokumendid”.

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri määratakse aktsiaraamatu 15.05.2012.a. kella 23.59 (GMT+2) seisu alusel.